Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο

11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 42 του Κανονισμού)(άρθρο 42 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON

- Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (2010/2006(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, JURI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT

- Απαλλαγή 2008: επίδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (2010/2007(INI))

επιτροπή CULT

- Δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη (2010/2015(INI))

- Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (2010/2013(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή ECON

- Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2010/2009(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Αγορές παραγώγων προϊόντων: Μελλοντικές δράσεις πολιτικής (2010/2008(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)

επιτροπή EMPL

- Αναπτύσσοντας το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μίας νέας βιώσιμης οικονομίας (2010/2010(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

επιτροπή FEMM

- Γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (2010/2018(INI))

- Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ οι οποίες προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων (2010/2017(INI))

επιτροπή IMCO

- Ολοκληρώνοντας την εσωτερική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου (2010/2012(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

- Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (2010/2011(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή JURI

- Εξασφαλίζοντας ανεξάρτητες μελέτες επιπτώσεων (2010/2016(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού)

επιτροπή REGI

- Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση (2009/2243(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή AFCO

- Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (2009/2241(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFET)
Συνδεδεμένες επιτροπές AFCO, LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.01.2010)

επιτροπή REGI

- Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση (2009/2243(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές REGI, ITRE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.01.2010)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή LIBE

- Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (2009/2241(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: PETI, AFET, LIBE

επιτροπή DEVE

- Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (2009/2213(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: DEVE, INTA

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου