Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 21 januari 2010 - Straatsburg

11. Besluiten inzake bepaalde documenten

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 42 van het Reglement)

Commissie ECON

- Grensoverschrijdende crisisbeheersing in de banksector (2010/2006(INI))
(advies: EMPL, BUDG, JURI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 48 van het Reglement)

Commissie CONT

- Kwijting 2008 – agentschappen: resultaten, financieel beheer en toezicht (2010/2007(INI))

Commissie CULT

- Journalistiek en nieuwe media - creëren van een openbare ruimte in Europa (2010/2015(INI))

- Sleutelcompetenties voor een veranderende wereld: uitvoering van het werkprogramma Onderwijs en opleiding 2010 (2010/2013(INI))
(advies: FEMM)

Commissie ECON

- Bezoldiging van bestuurders van beursgenoteerde bedrijven en bezoldigingsbeleid in de financiële dienstensector (2010/2009(INI))
(advies: EMPL)

- Derivatenmarkten: toekomstige beleidsmaatregelen (2010/2008(INI))
(advies: JURI)

Commissie EMPL

- Ontwikkeling van het werkgelegenheidspotentieel van een nieuwe duurzame economie (2010/2010(INI))
(advies: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

Commissie FEMM

- Vrouwen in precaire banen (2010/2018(INI))

- Bijdrage van EU-maatregelen inzake gendergelijkheid tot de bestrijding van jeugdcriminaliteit (2010/2017(INI))

Commissie IMCO

- Voltooiing van de interne markt voor e-handel (2010/2012(INI))
(advies: ITRE)

- Verwezenlijking van een eenheidsmarkt voor consumenten en burgers (2010/2011(INI))
(advies: PETI)

Commissie JURI

- Garanderen van onafhankelijke effectbeoordelingen (2010/2016(INI))
(advies: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Besluit tot het opstellen van initiatiefverslagen (artikel 119, lid 2, van het Reglement)

Commissie REGI

- Verslag over de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's alsmede in de lidstaten en de Unie (2009/2243(INI))
(advies: ITRE)

Medeverantwoordelijke commissies

Commissie AFCO

- Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (2009/2241(INI))
(advies: PETI, AFET)
Medeverantwoordelijke commissies AFCO, LIBE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.01.2010)

Commissie REGI

- Verslag over de totstandbrenging van synergieën tussen voor onderzoek en innovatie bestemde fondsen in Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en het zevende kaderprogramma voor onderzoek en ontwikkeling in steden en regio's alsmede in de lidstaten en de Unie (2009/2243(INI))
Medeverantwoordelijke commissies REGI, ITRE
(Ingevolge het besluit van de Conferentie van voorzitters van 14.01.2010)

Aanwijzing commissies

Commissie LIBE

- Institutionele aspecten van de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (2009/2241(INI))
verwezen naar ten principale: AFCO
advies: PETI, AFET, LIBE

Commissie DEVE

- De EU-strategie voor de betrekkingen met Latijns-Amerika (2009/2213(INI))
verwezen naar ten principale: AFET
advies: DEVE, INTA.

Juridische mededeling - Privacybeleid