Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 221kWORD 115k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας (συζήτηση)
 3.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
3.1.Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία
  
3.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao
  
3.3.Φιλιππίνες
 4.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 5.Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου
 6.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 7.Ώρα των ψηφοφοριών
  
7.1.Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία (ψηφοφορία)
  
7.2.Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao (ψηφοφορία)
  
7.3.Φιλιππίνες (ψηφοφορία)
  
7.4.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (ψηφοφορία)
 8.Αιτιολογήσεις ψήφου
 9.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 10.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)
 11.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 12.Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)
 13.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 14.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 15.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 10 π.μ.


2. Σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας (συζήτηση)

Δήλωση της Επιτροπής: Σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας

Η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν οι Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pier Antonio Panzeri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D Louis Michel, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Hélène Flautre, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Salvatore Iacolino, Carmen Romero López, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Baudis, Sylvie Guillaume και Michael Gahler.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Cristian Dan Preda, Harlem Désir, Malika Benarab-Attou, Alf Svensson και Rosario Crocetta.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes.

Η συζήτηση περατώνεται.


3. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)

(Για τους τίτλους και τους συντάκτες των προτάσεων ψηφίσματος, βλέπε σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2010)


3.1. Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 και B7-0048/2010

Οι Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro και Véronique De Keyser παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Οι Ryszard Antoni Legutko και Heidi Hautala παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Bernd Posselt, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis και László Tőkés.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock και Gerard Batten.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.


3.2. Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 και B7-0055/2010

Οι Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock και Heidi Hautala παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Zigmantas Balčytis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Helga Trüpel, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Edward McMillan-Scott, μη εγγεγραμμένος.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Eija-Riitta Korhola και Gesine Meissner.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.


3.3. Φιλιππίνες

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 και B7-0050/2010

Οι Fiorello Provera, Martin Kastler, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares και Barbara Lochbihler παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Justas Vincas Paleckis, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, και Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Raül Romeva i Rueda και Ryszard Czarnecki.

Παρεμβαίνει η Neelie Kroes (Μέλος της Επιτροπής).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 21.1.2010.


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Gianni PITTELLA
Αντιπρόεδρος

4. Ανακοίνωση της Προεδρίας

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι το Συμβούλιο τον πληροφόρησε ότι το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την συμφωνία SWIFT (συζήτηση: σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 20.1.2010) θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 25 Ιανουαρίου 2010.

Το κείμενο θα διαβιβασθεί αμελλητί στην αρμόδια επιτροπή, δηλαδή στην επιτροπή LIBE, προκειμένου η τελευταία να μπορέσει να το εξετάσει την επόμενη εβδομάδα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί κατά την επόμενη περίοδο συνόδου στο Στρασβούργο.

Ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου θα αποστείλει στο Συμβούλιο επιστολή με την οποία θα ζητεί να μετατεθεί η έναρξη ισχύος της συμφωνίας SWIFT, η οποία προβλέπεται για την 1η Φεβρουαρίου 2010, σε ημερομηνία μεταγενέστερη της ψηφοφορίας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


5. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου

Ο Πρόεδρος ανακοινώνει ότι η Διάσκεψη των Προέδρων, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε το σχέδιο ημερήσιας διάταξης της πρώτης περιόδου συνόδου του Φεβρουαρίου 2010. Στις 9 Φεβρουαρίου 2010 προβλέπεται συζήτηση σχετικά με την παρουσίαση του Σώματος των Επιτρόπων και του προγράμματός του από τον José Manuel Barroso (Πρόεδρο της Επιτροπής). Τη συζήτηση αυτή θα ακολουθήσει ψηφοφορία.

Ως εκ τούτου, η έκτακτη περίοδος συνόδου της 26ης Ιανουαρίου 2010 διαγράφεται από το χρονοδιάγραμμα.


6. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


7. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


7.1. Πρόσφατες επιθέσεις κατά θρησκευτικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και τη Μαλαισία (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 και B7-0048/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0035/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 και B7-0048/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor και László Tőkés, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marietje Schaake και Frédérique Ries, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner και Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski και Jacek Olgierd Kurski, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Fiorello Provera και Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0005)


7.2. Παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κίνα, ιδίως η περίπτωση Liu Xiaobao (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 και B7-0055/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0040/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 και B7-0055/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés και Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Gabriele Zimmer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD,

Edward McMillan-Scott, μη εγγεγραμμένος

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0006)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0052/2010 καταπίπτει.)


7.3. Φιλιππίνες (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 και B7-0050/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0043/2010

(αντικαθιστά τις B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 και B7-0050/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam και Jean-Pierre Audy, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Véronique De Keyser και Marc Tarabella, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda και Gerald Häfner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba και Ryszard Antoni Legutko, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Marie-Christine Vergiat και Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas και Juozas Imbrasas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0007)

Παρεμβάσεις:

Η Barbara Lochbihler, συντάκτρια, παρουσιάζει προφορική τροπολογία επί της παραγράφου 6, 2ο μέρος, η οποία κρατείται. Εν συνεχεία, το μέρος αυτό απορρίπτεται.


7.4. Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (ψηφοφορία)

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 και B7-0036/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)

(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0031/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 και B7-0036/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan και Iuliu Winkler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Γεώργιος Σταυρακάκης και Ivailo Kalfin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu και Filiz Hakaeva Hyusmenova, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Eva Lichtenberger και Michael Cramer, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Oldřich Vlasák και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Jaromír Kohlíček και Miloslav Ransdorf, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0008)


8. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Ευρωπαϊκή στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Παρεμβαίνουν οι Daniel Hannan και Mirosław Piotrowski σχετικά με τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (Ο Πρόεδρος επισημαίνει τις διατάξεις των άρθρων 122, παράγραφος 4, και 170 του Κανονισμού).


9. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Η Ulrike Rodust γνωστοποιεί ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας στο έδρανό της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της πρώτης ψηφοφορίας επί της κοινής πρότασης ψηφίσματος RC-B7-0035/2010.


10. Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 88 του Κανονισμού)

Τα ακόλουθα σχέδια εκτελεστικών μέτρων που εμπίπτουν στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο έχουν διαβιβασθεί στο Κοινοβούλιο:

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό ζώων συντροφιάς ορισμένων ειδών που μπορούν να υπόκεινται σε μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - προθεσμία: 15/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 401/2006 όσον αφορά τις αραχίδες (φιστίκια), άλλους ελαιούχους σπόρους, τους καρπούς με κέλυφος, τους πυρήνες βερίκοκων, τη γλυκόριζα και το φυτικό έλαιο (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - προθεσμία: 18/02/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - προθεσμία: 13/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE, IMCO

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της […] σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 10, παράγραφος 3, και του άρθρου 27 της οδηγίας 2009/16/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις επιδόσεις της εταιρείας (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - προθεσμία: 11/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: TRAN

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της […] για τη θέσπιση μητρώου για τα βιοκτόνα (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - προθεσμία: 13/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής της [...] για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα όσον αφορά τα εντεροβακτηρίδια στο παστεριωμένο γάλα και σε άλλα παστεριωμένα υγρά γαλακτοκομικά προϊόντα και το βακτηρίδιο Listeria monocytogenes στο αλάτι για τρόφιμα (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - προθεσμία: 16/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΕ) της Επιτροπής σχετικά με την άρνηση έγκρισης ορισμένων ισχυρισμών υγείας που διατυπώνονται για τα τρόφιμα, εξαιρουμένων όσων αφορούν τη μείωση του κινδύνου εκδήλωσης ασθένειας και την ανάπτυξη και υγεία των παιδιών (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - προθεσμία: 19/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: IMCO

- Σχέδιο απόφασης της Επιτροπής της [...] για τη μη συμπερίληψη του 2,4,4'-τριχλωρο-2'-υδροξυδιφαινυλαιθέρα στον κοινοτικό κατάλογο προσθέτων που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στην κατασκευή πλαστικών υλικών και αντικειμένων τα οποία προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα βάσει της οδηγίας 2002/72/ΕΚ (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - προθεσμία: 08/03/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής [...] για την τροποποίηση του παραρτήματος V του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για ποτά με περισσότερο από 1,2 % κατ’ όγκο αλκοόλης και τα οποία περιέχουν ορισμένες χρωστικές τροφίμων (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - προθεσμία: 08/03/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI

- Σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 245/2009 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τους λαμπτήρες φθορισμού χωρίς ενσωματωμένα στραγγαλιστικά πηνία, για τους λαμπτήρες εκκένωσης υψηλής έντασης καθώς και για τα στραγγαλιστικά πηνία και φωτιστικά σώματα που είναι ικανά να λειτουργούν με τους εν λόγω λαμπτήρες (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - προθεσμία: 13/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ENVI
γνωμοδότηση: ITRE

- Σχέδιο κανονισμού (ΕΚ) αριθ. …/.. της Επιτροπής της [...] σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - προθεσμία: 12/04/2010)
αναπομπή επί της ουσίας: ECON
γνωμοδότηση: JURI


11. Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 42 του Κανονισμού)(άρθρο 42 του Κανονισμού)

επιτροπή ECON

- Διαχείριση της διασυνοριακής κρίσης στον τραπεζικό τομέα (2010/2006(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL, BUDG, JURI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 48 του Κανονισμού)

επιτροπή CONT

- Απαλλαγή 2008: επίδοση, δημοσιονομική διαχείριση και έλεγχος των ευρωπαϊκών οργανισμών (2010/2007(INI))

επιτροπή CULT

- Δημοσιογραφία και νέα μέσα ενημέρωσης – δημιουργία μιας δημόσιας σφαίρας στην Ευρώπη (2010/2015(INI))

- Βασικές ικανότητες για έναν κόσμο που αλλάζει: εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» (2010/2013(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM)

επιτροπή ECON

- Καθεστώς αποδοχών των διοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών και πολιτικές σχετικά με τις αποδοχές στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (2010/2009(INI))
(γνωμοδότηση: EMPL)

- Αγορές παραγώγων προϊόντων: Μελλοντικές δράσεις πολιτικής (2010/2008(INI))
(γνωμοδότηση: JURI)

επιτροπή EMPL

- Αναπτύσσοντας το δυναμικό δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μίας νέας βιώσιμης οικονομίας (2010/2010(INI))
(γνωμοδότηση: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

επιτροπή FEMM

- Γυναίκες σε επισφαλείς θέσεις εργασίας (2010/2018(INI))

- Η συμβολή των πολιτικών της ΕΕ οι οποίες προωθούν την ισότητα ανδρών και γυναικών στην καταπολέμηση της εγκληματικότητας των νέων (2010/2017(INI))

επιτροπή IMCO

- Ολοκληρώνοντας την εσωτερική αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου (2010/2012(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

- Υλοποίηση μιας ενιαίας αγοράς για τους καταναλωτές και τους πολίτες (2010/2011(INI))
(γνωμοδότηση: PETI)

επιτροπή JURI

- Εξασφαλίζοντας ανεξάρτητες μελέτες επιπτώσεων (2010/2016(INI))
(γνωμοδότηση: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας (άρθρο 119, παράγραφος 2, του Κανονισμού)

επιτροπή REGI

- Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση (2009/2243(INI))
(γνωμοδότηση: ITRE)

Συνδεδεμένες επιτροπές

επιτροπή AFCO

- Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (2009/2241(INI))
(γνωμοδότηση: PETI, AFET)
Συνδεδεμένες επιτροπές AFCO, LIBE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.01.2010)

επιτροπή REGI

- Έκθεση σχετικά με την υλοποίηση των συνεργειών των διαθέσιμων πόρων για την έρευνα και την καινοτομία στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη στις πόλεις και τις περιφέρειες, καθώς και στα κράτη μέλη και την Ένωση (2009/2243(INI))
Συνδεδεμένες επιτροπές REGI, ITRE
(Συνέχεια της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων της 14.01.2010)

Παραπομπή στις επιτροπές

επιτροπή LIBE

- Θεσμικές πτυχές της προσχώρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τη Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (2009/2241(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFCO
γνωμοδότηση: PETI, AFET, LIBE

επιτροπή DEVE

- Η στρατηγική της ΕΕ για τις σχέσεις με τη Λατινική Αμερική (2009/2213(INI))
αναπομπή επί της ουσίας: AFET
γνωμοδότηση: DEVE, INTA


12. Γραπτές δηλώσεις καταχωριζόμενες στο πρωτόκολλο (άρθρο 123 του Κανονισμού)

Αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώθηκαν για τις γραπτές δηλώσεις που καταχωρίζονται στο πρωτόκολλο (άρθρο 123, παράγραφος 3, του Κανονισμού):

Αριθ. εγγράφου

Συντάκτης/συντάκτρια

Υπογραφές

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

275

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

170

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

126

57/2009

Andreas Mölzer

31

58/2009

Andreas Mölzer

23

59/2009

Carlo Fidanza, Esther de Lange, Rareş-Lucian Niculescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marco Scurria

74

61/2009

Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Marek Siwiec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Konrad Szymański

43

62/2009

Raül Romeva i Rueda, Carlos Coelho, Luis Manuel Capoulas Santos, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Miguel Angel Martínez Martínez

74

63/2009

Jiří Maštálka

15

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

109

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

47

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

83

67/2009

Franz Obermayr

35

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

50

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

52

70/2009

Filip Kaczmarek

26

71/2009

Elizabeth Lynne, Μιχάλης Τρεμόπουλος, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

77

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

42

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

55

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

41

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

19


13. Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση

Σύμφωνα με το άρθρο 179, παράγραφος 2, του Κανονισμού, τα Συνοπτικά Πρακτικά θα υποβληθούν προς έγκριση στο Σώμα στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης.

Με τη σύμφωνη γνώμη του Σώματος, τα κείμενα που εγκρίθηκαν θα διαβιβασθούν ήδη από σήμερα στους αποδέκτες τους.


14. Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων

Οι επόμενες συνεδριάσεις θα διεξαχθούν από τις 8 Φεβρουαρίου 2010 έως τις 11 Φεβρουαρίου 2010.


15. Διακοπή της συνόδου

Διακόπτεται η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 12.45 μ.μ.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Γενικός Γραμματέας

Πρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Michel Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Γιαννάκου, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Παλιαδέλη, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου