Indeks 
Protokół
PDF 226kWORD 112k
Czwartek, 21 stycznia 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie posiedzenia
 2.Stosunki UE-Tunezja (debata)
 3.Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)
  3.1.Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji
  3.2.Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobao
  3.3.Filipiny
 4.Komunikat Przewodniczącego
 5.Kalendarz okresów sesyjnych
 6.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 7.Głosowanie
  7.1.Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji (głosowanie)
  7.2.Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobao (głosowanie)
  7.3.Filipiny (głosowanie)
  7.4.Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (głosowanie)
 8.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 9.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 10.Postanowienia wykonawcze (art. 88 Regulaminu)
 11.Decyzje w sprawie niektórych dokumentów
 12.Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)
 13.Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia
 14.Kalendarz następnych posiedzeń
 15.Przerwa w obradach
 LISTA OBECNOŚCI


PROTOKÓŁ

CZWARTEK 21 STYCZNIA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Pál SCHMITT
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 10.00.


2. Stosunki UE-Tunezja (debata)

Oświadczenie Komisji: Stosunki UE/Tunezja

Neelie Kroes (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Głos zabrali: Ioannis Kasoulides w imieniu grupy PPE, Pier Antonio Panzeri w imieniu grupy S&D Louis Michel w imieniu grupy ALDE, Hélène Flautre w imieniu grupy Verts/ALE, Charles Tannock w imieniu grupy ECR, Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Andreas Mölzer, niezrzeszony, Salvatore Iacolino, Carmen Romero López, Tomasz Piotr Poręba, Dominique Baudis, Sylvie Guillaume i Michael Gahler.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Cristian Dan Preda, Harlem Désir, Malika Benarab-Attou, Alf Svensson i Rosario Crocetta.

Głos zabrała Neelie Kroes.

Debata została zamknięta.


3. Debata na temat przypadków naruszania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (debata)

(Lista tytułów i autorów projektów rezolucji figuruje w pkt 3 protokołu z dnia 19.1.2010 r.)


3.1. Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji

Projekty rezolucji B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 i B7-0048/2010

Marietje Schaake, Fiorello Provera, Mario Mauro i Véronique De Keyser przedstawili projekty rezolucji.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Ryszard Antoni Legutko i Heidi Hautala przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Joe Higgins w imieniu grupy GUE/NGL, Daniël van der Stoep, niezrzeszony, Filip Kaczmarek, Konrad Szymański, Bogusław Sonik, Ryszard Czarnecki, Eija-Riitta Korhola, Dominique Baudis i László Tőkés.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Anna Záborská, Mitro Repo, Ivo Vajgl, Charles Tannock i Gerard Batten.

Głos zabrała Neelie Kroes (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.1 protokołu z dnia 21.1.2010 r.


3.2. Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobao

Projekty rezolucji B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 i B7-0055/2010

Renate Weber, Tunne Kelam, Véronique De Keyser, Marie-Christine Vergiat, Charles Tannock i Heidi Hautala przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Cristian Dan Preda w imieniu grupy PPE, Zigmantas Balčytis w imieniu grupy S&D, Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE, Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD i Edward McMillan-Scott, niezrzeszony.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrały: Eija-Riitta Korhola i Gesine Meissner.

Głos zabrała Neelie Kroes (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.2 protokołu z dnia 21.1.2010 r.


3.3. Filipiny

Projekty rezolucji B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 i B7-0050/2010

Fiorello Provera, Martin Kastler, Charles Tannock, Marc Tarabella, Rui Tavares i Barbara Lochbihler przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Justas Vincas Paleckis, w imieniu grupy S&D, i Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Raül Romeva i Rueda i Ryszard Czarnecki.

Głos zabrała Neelie Kroes (członkini Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.3 protokołu z dnia 21.1.2010 r.


PRZEWODNICTWO: Gianni PITTELLA
Wiceprzewodniczący

4. Komunikat Przewodniczącego

Przewodniczący oświadczył, że Rada poinformowała go, iż projekt decyzji Rady w sprawie porozumienia SWIFT (debata: pkt 10 protokołu z dnia 20.1.2010 r.) zostanie przekazany Parlamentowi Europejskiemu w dniu 25 stycznia 2010 r.

Tekst ten zostanie następnie bezzwłocznie przedłożony komisji przedmiotowo właściwej, tj. komisji LIBE, w celu umożliwienia jej dokonania analizy w przyszłym tygodniu. Głosowanie przewidziane jest na okres najbliższej sesji strasburskiej.

Przewodniczący PE prześle Radzie pismo mające na celu przesunięcie wejścia w życie porozumienia SWIFT, przewidzianego na dzień 1 lutego 2010 r., na termin następujący po głosowaniu Parlamentu.


5. Kalendarz okresów sesyjnych

Przewodniczący poinformował, że w trakcie dzisiejszego posiedzenia Konferencja Przewodniczących przyjęła projekt porządku obrad pierwszej sesji miesięcznej w lutym 2010 r. Na dzień 9 lutego 2010 r. przewidziano debatę dotyczącą przedstawienia przez José Manuela Barroso (przewodniczącego Komisji) kolegium komisarzy oraz ich programu. Po debacie tej nastąpi głosowanie.

W związku z powyższym posiedzenie nadzwyczajne planowane na dzień 26 stycznia 2010 r. zostało wycofane z harmonogramu.


6. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


7. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zamieszczone zostały w załączniku „Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


7.1. Niedawne ataki przeciwko mniejszościom religijnym w Egipcie i Malezji (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 i B7-0048/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0035/2010

(zastępujący B7-0035/2010, B7-0037/2010, B7-0038/2010, B7-0039/2010, B7-0045/2010 i B7-0048/2010):

złożony przez następujących posłów:

Mario Mauro, Vito Bonsignore, Carlo Casini, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Laima Liucija Andrikienė, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Filip Kaczmarek, Martin Kastler, Monica Luisa Macovei, Tunne Kelam, Bogusław Sonik, Csaba Sógor i László Tőkés, w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser, w imieniu grupy S&D,

Marietje Schaake i Frédérique Ries, w imieniu grupy ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Hélène Flautre, Jean-Paul Besset, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner i Christian Engström, w imieniu grupy Verts/ALE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Charles Tannock, Marek Henryk Migalski, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Peter van Dalen, Konrad Szymański, Mirosław Piotrowski i Jacek Olgierd Kurski, w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL,

Fiorello Provera i Rolandas Paksas w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0005)


7.2. Łamanie praw człowieka w Chinach, w szczególności w przypadku Liu Xiaobao (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0052/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 i B7-0055/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0040/2010

(zastępujący B7-0040/2010, B7-0041/2010, B7-0051/2010, B7-0053/2010, B7-0054/2010 i B7-0055/2010):

złożony przez następujących posłów:

Tunne Kelam, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Jean-Pierre Audy, László Tőkés i Elżbieta Katarzyna Łukacijewska w imieniu grupy PPE,

Renate Weber, Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE,

Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Helga Trüpel, Philippe Lamberts i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Gabriele Zimmer w imieniu grupy GUE/NGL,

Fiorello Provera w imieniu grupy EFD,

Edward McMillan-Scott (niezrzeszony).

Przyjęto (P7_TA(2010)0006)

(Projekt rezolucji B7-0052/2010 stał się bezprzedmiotowy.)


7.3. Filipiny (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 i B7-0050/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0043/2010

(zastępujący B7-0043/2010, B7-0044/2010, B7-0046/2010, B7-0047/2010, B7-0049/2010 i B7-0050/2010):

złożony przez następujących posłów:

Martin Kastler, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam i Jean-Pierre Audy, w imieniu grupy PPE,

Véronique De Keyser i Marc Tarabella, w imieniu grupy S&D,

Marielle De Sarnez, w imieniu grupy ALDE,

Barbara Lochbihler, Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda i Gerald Häfner, w imieniu grupy Verts/ALE,

Charles Tannock, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Antoni Legutko, w imieniu grupy ECR,

Marie-Christine Vergiat i Rui Tavares, w imieniu grupy GUE/NGL,

Fiorello Provera, Rolandas Paksas i Juozas Imbrasas, w imieniu grupy EFD

Przyjęto (P7_TA(2010)0007)

Wystąpienia:

Barbara Lochbihler, autorka, przedstawiła poprawkę ustną do części drugiej ustępu 6, która została przyjęta. Część ta została następnie odrzucona.


7.4. Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (głosowanie)

Projekty rezolucji B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 i B7-0036/2010

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0031/2010

(zastępujący B7-0031/2010, B7-0032/2010, B7-0033/2010, B7-0034/2010 i B7-0036/2010):

złożony przez następujących posłów:

Lambert van Nistelrooij, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Richard Seeber, Manfred Weber, Elisabeth Jeggle, Jan Olbrycht, Theodor Dumitru Stolojan, Elena Băsescu, Andrey Kovatchev, Tamás Deutsch, Elena Oana Antonescu, Iosif Matula, Csaba Sógor, Petru Constantin Luhan i Iuliu Winkler, w imieniu grupy PPE,

Silvia-Adriana Ţicău, Constanze Angela Krehl, Victor Boştinaru, Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Hannes Swoboda, Evgeni Kirilov, Georgios Stavrakakis i Ivailo Kalfin, w imieniu grupy S&D,

Michael Theurer, Ramona Nicole Mănescu i Filiz Hakaeva Hyusmenova, w imieniu grupy ALDE,

Eva Lichtenberger i Michael Cramer, w imieniu grupy Verts/ALE,

Oldřich Vlasák i Tomasz Piotr Poręba, w imieniu grupy ECR,

Jaromír Kohlíček i Miloslav Ransdorf, w imieniu grupy GUE/NGL

Przyjęto (P7_TA(2010)0008)


8. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Europejska strategia na rzecz regionu naddunajskiego (RC-B7-0031/2010):

Filip Kaczmarek, Bernd Posselt, Ryszard Czarnecki, Bogusław Liberadzki

***

Daniel Hannan i Mirosław Piotrowski zabrali głos w sprawie przypadków łamania praw człowieka oraz nieposzanowania zasad demokracji i państwa prawa (Przewodniczący przypomniał postanowienia art. 122 ust. 4 oraz art. 170 Regulaminu).


9. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zamieszczona została na stronie „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” oraz w wersji drukowanej załącznika „Wyniki głosowania imiennego”.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana w maksymalnym terminie dwóch tygodni od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiarów głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

Ulrike Rodust poinformowała, że jej terminal do głosowania nie zadziałał w trakcie pierwszego głosowania odnoszącego się do projektu RC-B7-0035/2010.


10. Postanowienia wykonawcze (art. 88 Regulaminu)

Parlamentowi przekazano następujące projekty aktów wykonawczych związane z procedurą regulacyjną połączoną z kontrolą:

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia [...] r. w sprawie wykonania rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie maksymalnej liczby zwierząt domowych niektórych gatunków, jakie mogą być przedmiotem przemieszczania o charakterze niehandlowym (D006190/03 - 2010/2517(RPS) - termin: 15/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 401/2006 w odniesieniu do orzechów arachidowych (orzeszków ziemnych), innych nasion oleistych, orzechów z drzew orzechowych, pestek moreli, lukrecji i oleju roślinnego (D006721/02 - 2009/2773(RPS) - termin: 18/02/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) (D006848/02 - 2010/2507(RPS) - termin: 13/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE, IMCO

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) nr …/.. z dnia […] r. w sprawie wykonania art. 10 ust. 3 i art. 27 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/16/WE w zakresie przestrzegania norm przez przedsiębiorstwa (D006895/02 - 2010/2503(RPS) - termin: 11/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: TRAN

- Wniosek dotyczący decyzji Komisji z dnia […] r. w sprawie utworzenia rejestru produktów biobójczych (D007267/02 - 2010/2506(RPS) - termin: 13/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

-Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji z dnia [...] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych odnośnie do pałeczek jelitowych w mleku pasteryzowanym i innych pasteryzowanych płynnych produktach mlecznych oraz Listeria monocytogenes w soli spożywczej (D007284/03 - 2010/2521(RPS) - termin: 16/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (UE) w sprawie odmowy wydania zezwolenia na oświadczenie zdrowotne dotyczące żywności inne niż odnoszące się do zmniejszenia ryzyka choroby oraz rozwoju i zdrowia dzieci (D007486/03 - 2010/2523(RPS) - termin: 19/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: IMCO

- Wniosek dotyczący decyzji Komisji z dnia [...] r. dotyczącej niewłączenia 2,4,4’-trichloro-2’-hydroksydifenyloeteru do wspólnotowego wykazu dodatków, które mogą być używane do wytwarzania materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi na mocy dyrektywy 2002/72/WE (D007617/03 - 2010/2501(RPS) - termin: 08/03/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego załącznik V do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1333/2008 w odniesieniu do wymogu dotyczącego etykietowania napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo i zawierających niektóre barwniki spożywcze (D007618/04 - 2010/2500(RPS) - termin: 08/03/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 245/2009 w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, lamp wyładowczych dużej intensywności oraz stateczników i opraw oświetleniowych służących do zasilania takich lamp (D007749/02 - 2010/2511(RPS) - termin: 13/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ENVI
opinia: ITRE

- Wniosek dotyczący rozporządzenia Komisji (WE) nr …/.. z dnia […] r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1126/2008 przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 1 (D007828/01 - 2010/2508(RPS) - termin: 12/04/2010)
odesłany komisja przedm. właśc.: ECON
opinia: JURI


11. Decyzje w sprawie niektórych dokumentów

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy

komisja ECON

- Transgraniczne zarządzanie kryzysowe w sektorze bankowym (2010/2006(INI))
(opinia: EMPL, BUDG, JURI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 48 Regulaminu)

komisja CONT

- Absolutorium za rok 2008: wyniki, zarządzanie finansami i kontrola agencji (2010/2007(INI))

komisja CULT

- Dziennikarstwo i nowe środki przekazu - tworzenie sfery publicznej w Europie (2010/2015(INI))

- Kluczowe uprawnienia w zmieniającym się świecie: wprowadzenie w życie programu pracy na rok 2010 w zakresie edukacji i szkoleń (2010/2013(INI))

(opinia: FEMM)

komisja ECON

- Wynagrodzenie dyrektorów spółek notowanych na rynku regulowanym oraz polityka wynagrodzeń w sektorze usług finansowych (2010/2009(INI))
(opinia: EMPL)

- Rynki instrumentów pochodnych: przyszłe działania w ramach polityki (2010/2008(INI))
(opinia: JURI)

komisja EMPL

- Zwiększanie potencjału zatrudnienia w nowych zrównoważonych sektorach gospodaki (2010/2010(INI))
(opinia: FEMM, ENVI, ITRE, ECON, REGI)

komisja FEMM

- Niepewne zatrudnienie kobiet (2010/2018(INI))

- Wkład strategii politycznych w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn na walkę z przestępczością młodocianych (2010/2017(INI))

komisja IMCO

- Ostateczne utworzenie wewnętrznego rynku handlu elektronicznego (2010/2012(INI))
(opinia: ITRE)

- Przybliżenie jednolitego rynku konsumentom i obywatelom (2010/2011(INI))
(opinia: PETI)

komisja JURI

- Zapewnienie niezależnych ocen wpływu (2010/2016(INI))
(opinia: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)

Decyzja w sprawie opracowania sprawozdania z własnej inicjatywy (art. 119 ust. 2 Regulaminu)

komisja REGI

- Sprawozdanie z wdrażania synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z wdrażania 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju w miastach i regionach, a także w państwach członkowskich i Unii (2009/2243(INI))
(opinia: ITRE)

Zaangażowane komisje

komisja AFCO

- Aspekty instytucjonalne przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2009/2241(INI))
(opinia: PETI, AFET)
Zaangażowane komisje AFCO, LIBE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.01.2010)

komisja REGI

- Sprawozdanie z wdrażania synergii funduszy przeznaczonych na badania naukowe i innowacje w rozporządzeniu (WE) nr 1080/2006 w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z wdrażania 7. programu ramowego w zakresie badań i rozwoju w miastach i regionach, a także w państwach członkowskich i Unii (2009/2243(INI))
Zaangażowane komisje REGI, ITRE
(W związku z decyzją Konferencji Przewodniczących 14.01.2010)

Przydzielenie komisjom

komisja LIBE

- Aspekty instytucjonalne przystąpienia Unii Europejskiej do Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (2009/2241(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFCO
opinia: PETI, AFET, LIBE

komisja DEVE

- Strategia UE w zakresie stosunków z Ameryką Łacińską (2009/2213(INI))
odesłany komisja przedm. właśc.: AFET
opinia: DEVE, INTA


12. Oświadczenia pisemne wpisane do rejestru (art. 123 Regulaminu)

Liczba podpisów zebranych pod pisemnymi oświadczeniami wpisanymi do rejestru (art. 123 ust. 3 Regulaminu):

Nr dok.

Autor

Podpisy

54/2009

Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Carl Schlyter

275

55/2009

Michael Cashman, David Martin, Raül Romeva i Rueda, Santiago Fisas Ayxela, Sophia in 't Veld

170

56/2009

Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Alejandro Cercas, Elizabeth Lynne

126

57/2009

Andreas Mölzer

31

58/2009

Andreas Mölzer

23

59/2009

Carlo Fidanza, Esther de Lange, Rareş-Lucian Niculescu, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Marco Scurria

74

61/2009

Filip Kaczmarek, Andrzej Grzyb, Marek Siwiec, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Konrad Szymański

43

62/2009

Raül Romeva i Rueda, Carlos Coelho, Luis Manuel Capoulas Santos, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Miguel Angel Martínez Martínez

74

63/2009

Jiří Maštálka

15

64/2009

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Mario Mauro, David-Maria Sassoli, Mario Borghezio, Magdi Cristiano Allam

109

65/2009

Graham Watson, Lena Kolarska-Bobińska

47

66/2009

Elizabeth Lynne, Edit Bauer, Zita Gurmai, Emilie Turunen

83

67/2009

Franz Obermayr

35

68/2009

Willy Meyer, Ilda Figueiredo, João Ferreira

50

69/2009

Sophia in 't Veld, Gianni Vattimo, Miguel Angel Martínez Martínez, Stanimir Ilchev, Jean-Marie Cavada

52

70/2009

Filip Kaczmarek

26

71/2009

Elizabeth Lynne, Michail Tremopoulos, Lívia Járóka, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

77

1/2010

Frieda Brepoels, Françoise Grossetête, Vittorio Prodi, Antonyia Parvanova, Miroslav Ouzký

42

2/2010

Monica Luisa Macovei, Simon Busuttil, Luigi de Magistris, Ana Gomes, Bart Staes

55

3/2010

Lara Comi, Andreas Schwab, Jolanta Emilia Hibner, Anna Maria Corazza Bildt, Christophe Béchu

41

4/2010

Morten Messerschmidt, Timo Soini

19


13. Przekazanie tekstów przyjętych w trakcie obecnego posiedzenia

Zgodnie z art. 179 ust. 2 Regulaminu protokół niniejszego posiedzenia zostanie poddany pod głosowanie Parlamentu na początku następnego posiedzenia.

Za zgodą Parlamentu przyjęte teksty zostaną przekazane instytucjom, do których są skierowane.


14. Kalendarz następnych posiedzeń

Następne posiedzenia odbędą się w dniach od 8 lutego 2010 r. do 11 lutego 2010 r.


15. Przerwa w obradach

Nastąpiła przerwa w obradach Parlamentu Europejskiego.

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 12.45.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Sekretarz Generalny

Przewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antonescu, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Michel Barnier, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Corazza Bildt, Correia De Campos, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, Dehaene, De Keyser, Delli, de Magistris, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hoarau, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Koch, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Olle Schmidt, Schmitt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności