Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

O-0145/2010

Разисквания :

PV 09/02/2010 - 12
CRE 09/02/2010 - 12

Гласувания :

Приети текстове :


Протокол
Вторник, 9 февруари 2010 г. - Страсбург

12. Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0145/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за Конференцията на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове на флората и фауната (CITES), която ще се проведе в Доха в периода 13-25 март 2010 г. (B7-0003/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0146/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за Конференцията на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове на флората и фауната (CITES), която ще се проведе в Доха в периода 13-25 март 2010 г. (B7-0004/2010)

Jo Leinen разви въпросите, изискващи устен отговор.

Silvia Iranzo GutiérrezSilvia Iranzo Gutiérrez (действащ председател на Съвета) и Paweł Samecki (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, независим член на ЕП, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange и Simon Busuttil.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness и Giovanni La Via.

Изказаха се: Silvia Iranzo Gutiérrez et Paweł Samecki.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen и Bart Staes, от името на комисията ENVI, относно стратегическите цели на ЕС за 15-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Доха (Катар) в периода 13-25 март 2010 г. (B7-0069/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 10.2.2010.

Правна информация - Политика за поверителност