Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2009/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0048/2009

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0048/2009

Keskustelut :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Äänestykset :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2010)0012

Pöytäkirja
Tiistai 9. helmikuuta 2010 - Strasbourg

13. Syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuus ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (EY) N:o .../2009 Euroopan aluekehitysrahastosta annetun asetuksen (EY) N:o 1080/2006 muuttamisesta syrjäytyneiden väestöryhmien hyväksi toteutettavien asuntokantaa koskevien toimien tukikelpoisuuden osalta [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Aluekehitysvaliokunta. Esittelijä: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij esitteli laatimansa mietinnön.

Paweł Samecki (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Jan Olbrycht PPE-ryhmän puolesta, Georgios Stavrakakis S&D-ryhmän puolesta, Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, David Campbell Bannerman EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski ja Nuno Teixeira.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu ja Petru Constantin Luhan.

Puheenvuorot: Paweł Samecki ja Lambert van Nistelrooij.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.2.2010, kohta 9.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö