Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/0105(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0048/2009

Ingivna texter :

A7-0048/2009

Debatter :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Omröstningar :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0012

Protokoll
Tisdagen den 9 februari 2010 - Strasbourg

13. Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Paweł Samecki (ledamot av kommissionen).

Talare: Jan Olbrycht för PPE-gruppen, Georgios Stavrakakis för S&D-gruppen, Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Oldřich Vlasák för ECR-gruppen, David Campbell Bannerman för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski och Nuno Teixeira.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu och Petru Constantin Luhan.

Talare: Paweł Samecki och Lambert van Nistelrooij.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.2 i protokollet av den 10.2.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy