Показалец 
Протокол
PDF 207kWORD 99k
Вторник, 9 февруари 2010 г. - Страсбург
1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)
 4.Колективно представяне на състава на Комисията и изявление относно Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (разискване)
 5.Време за гласуване
  
5.1.Рамково споразумение относно взаимоотношенията между Европейския парламент и Комисията (гласуване)
 6.Време за гласуване (продължение)
  
6.1.Представяне на колегията на членовете на Европейската комисия (гласуване)
  
6.2.Назначаване на Комисията (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Положението на страните от еврозоната, характеризиращо се със затруднения от паричен, икономически и социален характер (разискване)
 11.Напредък във връзка с обратното заселване на задържаните в Гуантанамо и закриването на затвора (разискване)
 12.Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (разискване)
 13.Европейски фонд за регионално развитие: допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности ***I (разискване)
 14.Дневен ред на следващото заседание
 15.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК


ПРОТОКОЛ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРУАРИ 2010 г.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

1. Откриване на заседанието

Заседанието бе открито в 9.05 ч.


2. Внесени документи

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи внесе следния доклад:

- Препоръка относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и изпращането на данни за финансови съобщения от Европейския съюз до Съединените щати за целите на Програмата за проследяване на финансирането на тероризма (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - LIBE - Докладчик: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)


3. Разисквания по случаи на нарушаване на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюции)

Долупосочените членове на Парламента или политически групи са внесли искания за провеждането на такива разисквания на основание член 122 от Правилника за дейността по следните предложения за резолюции:

I.   Венецуела

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, относно Венецуела (B7-0093/2010)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez и Ramon Tremosa i Balcells, от името на групата ALDE, относно Венецуела (B7-0094/2010)

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно оттеглянето на шест телевизионни канала от кабелната мрежа във Венецуела (B7-0095/2010)

- Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, относно Венецуела (B7-0096/2010)

- Willy Meyer и Sabine Lösing, от името на групата GUE/NGL, относно Венецуела (B7-0097/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki и Edvard Kožušník, от името на групата ECR, относно Венецуела (B7-0098/2010)

II.   Мадагаскар

- Michèle Rivasi и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Мадагаскар (B7-0099/2010),

- Louis Michel, Renate Weber и Charles Goerens, от името на групата ALDE, относно положението в Мадагаскар (B7-0100/2010)

- Véronique De Keyser, от името на групата S&D, относно положението в Мадагаскар (B7-0101/2010)

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, относно Мадагаскар (B7-0102/2010)

- Marie-Christine Vergiat, от името на групата GUE/NGL, относно Мадагаскар (B7-0103/2010)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki и Adam Bielan, от името на групата ECR, относно Мадагаскар (B7-0104/2010)

III.   Мианмар

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson и Marielle De Sarnez, от името на групата ALDE, относно Бирма/Мианмар (B7-0105/2010)

- Véronique De Keyser и Marc Tarabella, от името на групата S&D, относно Бирма (B7-0106/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam и Monica Luisa Macovei, от името на групата PPE, относно Бирма (B7-0107/2010)

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat и Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, относно Бирма/Мианмар (B7-0108/2010)

- Charles Tannock и Geoffrey Van Orden, от името на групата ECR, относно Бирма (B7-0109/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels и Nicole Kiil-Nielsen, от името на групата Verts/ALE, относно Бирма(B7-0110/2010)

Времето за изказвания се разпределя в съответствие с член 149 от Правилника за дейността.


4. Колективно представяне на състава на Комисията и изявление относно Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията (разискване)

Изявление на Комисията: Колективно представяне на състава на Комисията и изявление относно Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Комисията

Председателят произнася кратко встъпително слово, в което поздравява с добре дошли José Manuel Barroso (новоизбрания председател на Комисията) и цялата колегия на номинираните за членове на Комисията.

José Manuel Barroso (председател на Комисията) направи изявление.

Изказаха се: Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Jan Zahradil, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Zoltán Balczó, независим член на ЕП, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, който отговаря на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта от William (The Earl of) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

Изказа се José Manuel Barroso.

Предложения за резолюции, внесени съгласно член 106, параграф 4 от правилника, в края на разискването, :

- Предложение на Председателския съвет, относно преработено Рамково споразумение между Европейския парламент и Комисията за следващия законодателен мандат (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms и Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, относно Комисията "Барозу ІІ" (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, относно избирането на Комисията (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, относно избирането на Комисията (B7-0089/2010)

- Предложение на Председателския съвет за одобрение на назначаването на Комисията (B7-0090/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 6.1 от протокола от 9.2.2010.

(Заседанието, прекъснато в 11.50 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

5. Време за гласуване

Подробните резултати от гласуванията (изменения, гласувания поотделно, разделни гласувания и др.) се съдържат в приложение „Резултати от гласувания“ към протокола.

Резултатите от поименното гласуване, в приложението към протокола, са на разположение единствено в електронен вид и с тях може да се направи справка на сайта Europarl.


5.1. Рамково споразумение относно взаимоотношенията между Европейския парламент и Комисията (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0091/2010/rev

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛСКИЯ СЪВЕТ

приема се

José Manuel Barroso (председател на Комисията) и Jerzy Buzek (председател на Европейския парламент) правят изявления след гласуването.


(Заседанието, прекъснато в 12.10 ч., бе възобновено в 13.30 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Jerzy BUZEK
Председател

6. Време за гласуване (продължение)

Изказаха се: относно назначаването на Комисията, Joseph Daul, от името на групата PPE, Martin Schulz, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Daniel Cohn-Bendit, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Lothar Bisky, от името на групата GUE/NGL, Nigel Farage, от името на групата EFD, Hans-Peter Martin, независим член на ЕП, и Bruno Gollnisch който направи лично изявление вследствие изказването на Martin Schulz.


6.1. Представяне на колегията на членовете на Европейската комисия (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0071/2010, B7-0088/2010 и B7-0089/2010

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 2)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0071/2010

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0088/2010

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0089/2010

отхвърля се


6.2. Назначаване на Комисията (гласуване)

Предложение за резолюция B7-0090/2010/rev

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ

приема се

Изказаха се: Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и José Manuel Barroso (председател на Комисията).


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

7. Обяснениe на вот

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

B7-0091/2010 - Рамково споразумение относно взаимоотношенията между Европейския парламент и Комисията

Clemente Mastella, Bernd Posselt и Daniel Hannan.

B7-0071/2010 - Представяне на състава на Комисията

Viktor Uspaskich и Daniel Hannan.

B7-0090/2010 - Назначаване на Комисията

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly и Paul Rübig.


8. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Roberta Angelilli уведомява, че по технически причини гласуванията й от днес и вчера не са били регистрирани.


(Заседанието, прекъснато в 14.40 ч., бе възобновено в 15.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Заместник-председател

9. Одобряване на протокола от предишното заседание

Alain Cadec уведомява, че е присъствал на времето за гласуване на заседанието от 21.10.2009 г., но поради технически причини гласуванията му не са били регистрирани.

Протоколът от предишното заседание бе одобрен.

°
° ° °

Alain Cadec уведомява, че е присъствал на времето за гласуване на заседанието от 21.10.2009 г., но поради технически причини гласуванията му не са били регистрирани.


10. Положението на страните от еврозоната, характеризиращо се със затруднения от паричен, икономически и социален характер (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Положението на страните от еврозоната, характеризиращо се със затруднения от паричен, икономически и социален характер

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и Joaquín Almunia (заместник-председател на Комисията ) направиха изявления.

Изказаха се: Corien Wortmann-Kool, от името на групата PPE, Udo Bullmann, от името на групата S&D, Guy Verhofstadt, от името на групата ALDE, Pascal Canfin, от името на групата Verts/ALE, Kay Swinburne, от името на групата ECR, Nikolaos Chountis, от името на групата GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos, от името на групата EFD, Jean-Marie Le Pen, независим член на ЕП, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels и Diogo Feio.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin и Arturs Krišjānis Kariņš.

Изказаха се: Diego López Garrido и Joaquín Almunia.

Разискването приключи.

(Заседанието, прекъснато в 16.45 ч., бе възобновено в 16.55 ч.)


ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

11. Напредък във връзка с обратното заселване на задържаните в Гуантанамо и закриването на затвора (разискване)

Изявления на Съвета и на Комисията: Напредък във връзка с обратното заселване на задържаните в Гуантанамо и закриването на затвора

Diego López Garrido (действащ председател на Съвета) и Paweł Samecki (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, от името на групата PPE, Ana Gomes, от името на групата S&D, Sarah Ludford, от името на групата ALDE, Heidi Hautala, от името на групата Verts/ALE, Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR, който отговаря на въпрос, зададен чрез вдигане на синя карта от Heidi Hautala, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, Mike Nattrass, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl и Hélène Flautre.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke и Krisztina Morvai.

Изказаха се: Diego López Garrido и Paweł Samecki.

Разискването приключи.


12. Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (разискване)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0145/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Съвета: Основни цели за Конференцията на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове на флората и фауната (CITES), която ще се проведе в Доха в периода 13-25 март 2010 г. (B7-0003/2010)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0146/2010) зададен от Jo Leinen, от името на комисията ENVI, към Комисията: Основни цели за Конференцията на страните по Конвенцията за международна търговия със застрашени видове на флората и фауната (CITES), която ще се проведе в Доха в периода 13-25 март 2010 г. (B7-0004/2010)

Jo Leinen разви въпросите, изискващи устен отговор.

Silvia Iranzo GutiérrezSilvia Iranzo Gutiérrez (действащ председател на Съвета) и Paweł Samecki (член на Комисията) отговориха на въпросите.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Libor ROUČEK
Заместник-председател

Изказаха се: Sirpa Pietikäinen, от името на групата PPE, Kriton Arsenis, от името на групата S&D, Chris Davies, от името на групата ALDE, Bart Staes, от името на групата Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard, от името на групата GUE/NGL, Anna Rosbach, от името на групата EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu, независим член на ЕП, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange и Simon Busuttil.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness и Giovanni La Via.

Изказаха се: Silvia Iranzo Gutiérrez et Paweł Samecki.

Предложение за резолюция, внесено на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen и Bart Staes, от името на комисията ENVI, относно стратегическите цели на ЕС за 15-ото заседание на Конференцията на страните по Конвенцията за международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (CITES), което ще се проведе в Доха (Катар) в периода 13-25 март 2010 г. (B7-0069/2010)

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.12 от протокола от 10.2.2010.


13. Европейски фонд за регионално развитие: допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности ***I (разискване)

Доклад относно предложението за Регламент (EО) № .../2009 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1080/2006 относно Европейския фонд за регионално развитие по отношение на допустимостта на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij представи доклада.

Изказа се Paweł Samecki (член на Комисията).

Изказаха се: Jan Olbrycht, от името на групата PPE, Georgios Stavrakakis, от името на групата S&D, Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Oldřich Vlasák, от името на групата ECR, David Campbell Bannerman, от името на групата EFD, Franz Obermayr, независим член на ЕП, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski и Nuno Teixeira.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu и Petru Constantin Luhan.

Изказаха се: Paweł Samecki и Lambert van Nistelrooij.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.2 от протокола от 10.2.2010.


14. Дневен ред на следващото заседание

Дневният ред на следващото заседание бе определен (документ „Дневен ред“ PE 432.674/OJME).


15. Закриване на заседанието

Заседанието бе закрито в 20.10 ч.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Генерален секретар

Председател


ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК

Подписали:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Бинев, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Хюсменова, Iacolino, Илчев, Imbrasas, in 't Veld, Йотова, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ивaнова, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Калфин, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Казак, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Кирилов, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Ковачев, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Неделчева, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Нейнски, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Панайотов, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Първанова, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Емил Стоянов, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Уручев, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Вигенин, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Правна информация - Политика за поверителност