Seznam 
Zápis
PDF 187kWORD 90k
Úterý, 9. února 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Předložení dokumentů
 3.Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)
 4.Představení sboru komisařů a prohlášení o rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (rozprava)
 5.Hlasování
  
5.1.Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (hlasování)
 6.Hlasování (pokračování)
  
6.1.Představení sboru komisařů (hlasování)
  
6.2.Jmenování Komise (hlasování)
 7.Vysvětlení hlasování
 8.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 9.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 10.Složitá měnová, hospodářská a sociální situace zemí eurozóny (rozprava)
 11.Pokrok při přemísťování vězňů z Guantánama a uzavírání věznice na Guantánamu (rozprava)
 12.Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES (rozprava)
 13.Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I (rozprava)
 14.Pořad jednání příštího denního zasedání
 15.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

ÚTERÝ 9. ÚNORA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Předložení dokumentů

Výbor LIBE předložil tuto zprávu:

- Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - výbor LIBE - Zpravodajka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)


3. Rozprava o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I.   Venezuela

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE o Venezuele (B7-0093/2010)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez a Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE o Venezuele (B7-0094/2010)

- Véronique De Keyser za skupinu S&D o stažení šesti televizních kanálů z venezuelské kabelové sítě (B7-0095/2010)

- Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Venezuele (B7-0096/2010)

- Willy Meyer a Sabine Lösing za skupinu GUE/NGL o Venezuele (B7-0097/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki a Edvard Kožušník za skupinu ECR o Venezuele (B7-0098/2010)

II.   Madagaskar

- Michèle Rivasi a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Madagaskaru (B7-0099/2010),

- Louis Michel, Renate Weber a Charles Goerens za skupinu ALDE o situaci na Madagaskaru (B7-0100/2010)

- Véronique De Keyser za skupinu S&D o situaci na Madagaskaru (B7-0101/2010)

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE o Madagaskaru (B7-0102/2010)

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Madagaskaru (B7-0103/2010)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki a Adam Bielan za skupinu ECR o Madagaskaru (B7-0104/2010)

III.   Barma

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o Barmě/Myanmaru (B7-0105/2010)

- Véronique De Keyser a Marc Tarabella za skupinu S&D o Barmě (B7-0106/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE o Barmě (B7-0107/2010)

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Barmě/Myanmaru (B7-0108/2010)

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o Barmě (B7-0109/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Barmě (B7-0110/2010)

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.


4. Představení sboru komisařů a prohlášení o rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (rozprava)

Prohlášení Komise: Představení sboru komisařů a prohlášení o rámcové dohodě o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

Předseda vystoupil s krátkým úvodním projevem, ve kterém přivítal Josého Manuela Barrosa (zvoleného předsedu Komise) a celý sbor navržených členů Komise.

José Manuel Barroso (předseda Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Jan Zahradil za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Zoltán Balczó nezařazený, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, který rovněž odpověděl na otázku, kterou „postupem modré karty“ položil William (The Earl of) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried a Seán Kelly.

Vystoupil José Manuel Barroso.

Návrhy usnesení předložené podle čl. 106 odst. 4 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Návrh Konference předsedů (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o II. Barrosově Komisi (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL o volbě Komise (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope za skupinu ECR o volbě Komise (B7-0089/2010)

- Návrh Konference předsedů o volbě Komise (B7-0090/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.1 zápisu ze dne 9.2.2010.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:50 před hlasováním a pokračovalo v 12:05)


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

5. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


5.1. Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí (hlasování)

Návrh usnesení B7-0091/2010/rev

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KONFERENCE PŘEDSEDŮ

přijat

Po skončení hlasování učinili José Manuel Barroso (předseda Komise) a Jerzy Buzek (předseda Evropského parlamentu) prohlášení.


( Denní zasedání, které bylo přerušeno v 12:10, pokračovalo v 13:30.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

6. Hlasování (pokračování)

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Hans-Peter Martin nezařazený, a Bruno Gollnisch s osobním prohlášením na základě vystoupení, které učinil Martin Schulz.


6.1. Představení sboru komisařů (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0071/2010, B7-0088/2010 a B7-0089/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ B7-0071/2010

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0088/2010

zamítnut

NÁVRH USNESENÍ B7-0089/2010

zamítnut


6.2. Jmenování Komise (hlasování)

Návrh usnesení B7-0090/2010/rev

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH ROZHODNUTÍ

přijat

Vystoupili: Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise).


PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

7. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

B7-0091/2010 – Rámcová dohoda o vztazích mezi Evropským parlamentem a Komisí

Clemente Mastella, Bernd Posselt a Daniel Hannan.

B7-0071/2010 – Představení sboru komisařů
Viktor Uspaskich a Daniel Hannan.

B7-0090/2010 – Jmenování Komise

Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly a Paul Rübig.


8. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Roberta Angelilli oznámila, že její dnešní a včerejší hlasování nebylo z technických důvodů zaznamenáno.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:40, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

9. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Alain Cadec oznámil, že se zúčastnil hlasování dne 21. 10. 2009, jeho hlasování však nemohlo být z technických důvodů zaznamenáno.


10. Složitá měnová, hospodářská a sociální situace zemí eurozóny (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Složitá měnová, hospodářská a sociální situace zemí eurozóny

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Joaquín Almunia (místopředseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE, Udo Bullmann za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, Pascal Canfin za skupinu Verts/ALE, Kay Swinburne za skupinu ECR, Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos za skupinu EFD, Jean-Marie Le Pen nezařazený, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels a Diogo Feio.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin a Arturs Krišjānis Kariņš.

Vystoupili: Diego López Garrido a Joaquín Almunia.

Rozprava byla ukončena.

(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 16:45, pokračovalo v 16:55.)


PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

11. Pokrok při přemísťování vězňů z Guantánama a uzavírání věznice na Guantánamu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Pokrok při přemísťování vězňů z Guantánama a uzavírání věznice na Guantánamu

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Paweł Samecki (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Ana Gomes za skupinu S&D, Sarah Ludford za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou „postupem modré karty“ položil Heidi Hautala, Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL, Mike Nattrass za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl a Hélène Flautre.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke a Krisztina Morvai.

Vystoupili: Diego López Garrido a Paweł Samecki.

Rozprava byla ukončena.


12. Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0145/2010), kterou pokládá Jo Leinen za výbor ENVI Radě: Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat v Dohá ve dnech 13.-25. března 2010 (B7-0003/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0146/2010), kterou pokládá Jo Leinen za výbor ENVI Komisi: Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat v Dohá ve dnech 13.-25. března 2010 (B7-0004/2010)

Jo Leinen rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Silvia Iranzo Gutiérrez Silvia Iranzo Gutiérrez (úřadující předsedkyně Rady) a Paweł Samecki (člen Komise) odpověděli na otázky.

PŘEDSEDNICTVÍ: Libor ROUČEK
místopředseda

Vystoupili: Sirpa Pietikäinen za skupinu PPE, Kriton Arsenis za skupinu S&D, Chris Davies za skupinu ALDE, Bart Staes za skupinu Verts/ALE, Kartika Tamara Liotard za skupinu GUE/NGL, Anna Rosbach za skupinu EFD, Claudiu Ciprian Tănăsescu nezařazený, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange a Simon Busuttil.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness a Giovanni La Via.

Vystoupili: Silvia Iranzo Gutiérrez a Paweł Samecki.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na ukončení rozpravy:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen a Bart Staes za výbor ENVI o strategických cílech EU pro 15. konferenci smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES), která se bude konat ve dnech 13. až 25. března 2010 v Dohá (Katar) (B7-0069/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.12 zápisu ze dne 10.2.2010.


13. Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I (rozprava)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij uvedl zprávu.

Vystoupil Paweł Samecki (člen Komise).

Vystoupili: Jan Olbrycht za skupinu PPE, Georgios Stavrakakis za skupinu S&D, Karima Delli za skupinu Verts/ALE, Oldřich Vlasák za skupinu ECR, David Campbell Bannerman za skupinu EFD, Franz Obermayr nezařazený, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski a Nuno Teixeira.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu a Petru Constantin Luhan.

Vystoupili: Paweł Samecki a Lambert van Nistelrooij.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 9.2 zápisu ze dne 10.2.2010.


14. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 432.674/OJME).


15. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 20:10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí