Indeks 
Protokol
PDF 189kWORD 91k
Tirsdag den 9. februar 2010 - Strasbourg
1.Åbning af mødet
 2.Modtagne dokumenter
 3.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)
 4.Præsentation af kommissærkollegiet og redegørelse om rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (forhandling)
 5.Afstemningstid
  
5.1.Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (afstemning)
 6.Afstemningstid (fortsat)
  
6.1.Præsentation af kommissærkollegiet (afstemning)
  
6.2.Godkendelse af valget af Kommissionen (afstemning)
 7.Stemmeforklaringer
 8.Stemmerettelser og -intentioner
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Den vanskelige monetære, økonomiske og sociale situation i lande i euroområdet (forhandling)
 11.Fremskridtene med hensyn til genbosættelse af Guantánamo-indsatte og lukning af Guantánamo (forhandling)
 12.De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES-konventionen (forhandling)
 13.EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper ***I (forhandling)
 14.Dagsorden for næste møde
 15.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE


PROTOKOL

TIRSDAG DEN 9. FEBRUAR 2010

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

1. Åbning af mødet

Formanden åbnede mødet kl. 09.05.


2. Modtagne dokumenter

Formanden havde modtaget følgende betænkning fra LIBE:

- Henstilling om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater om behandling og overførsel af finansielle betalingsdata fra Den Europæiske Union til USA til brug for programmet til sporing af finansiering af terrorisme (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - LIBE - Ordfører: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)


3. Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag)

Følgende medlemmer eller grupper havde fremsat anmodning om afholdelse af en sådan debat i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 122, ledsaget af følgende beslutningsforslag:

I.   Venezuela

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam og Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen om Venezuela (B7-0093/2010)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez og Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen om Venezuela (B7-0094/2010)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om udelukkelsen af seks tv-stationer fra kabelnettet i Venezuela (B7-0095/2010)

- Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen om Venezuela (B7-0096/2010)

- Willy Meyer og Sabine Lösing for GUE/NGL-Gruppen om Venezuela (B7-0097/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki og Edvard Kožušník for ECR-Gruppen om Venezuela (B7-0098/2010)

II.   Madagaskar

- Michèle Rivasi og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen om Madagaskar (B7-0099/2010),

- Louis Michel, Renate Weber og Charles Goerens for ALDE-Gruppen om situationen i Madagaskar (B7-0100/2010)

- Véronique De Keyser for S&D-Gruppen om situationen i Madagaskar (B7-0101/2010)

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam og Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen om Madagaskar (B7-0102/2010)

- Marie-Christine Vergiat for GUE/NGL-Gruppen om Madagaskar (B7-0103/2010)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki og Adam Bielan for ECR-Gruppen om Madagaskar (B7-0104/2010)

III.   Burma

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson og Marielle De Sarnez for ALDE-Gruppen om Burma/Myanmar (B7-0105/2010)

- Véronique De Keyser og Marc Tarabella for S&D-Gruppen om Burma (B7-0106/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam og Monica Luisa Macovei for PPE-Gruppen om Burma (B7-0107/2010)

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat og Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen om Burma/Myanmar (B7-0108/2010)

- Charles Tannock og Geoffrey Van Orden for ECR-Gruppen om Burma (B7-0109/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels og Nicole Kiil-Nielsen for Verts/ALE-Gruppen om Burma (B7-0110/2010)

Taletiden fordeltes i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 149.


4. Præsentation af kommissærkollegiet og redegørelse om rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (forhandling)

Redegørelse fra Kommissionen: Præsentation af kommissærkollegiet og redegørelse om rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

Formanden holdt en kort tale, hvori han bød José Manuel Barroso (valgt formand for Kommissionen) og det samlede kollegium af udpegede kommissærer velkommen.

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Jan Zahradil for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, der ligeledes besvarede et ”blåt kort”-spørgsmål fra William (The Earl of) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

José Manuel Barroso tog ordet.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 106, stk. 4:

- Formandskonferencens forslag om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen for den næste valgperiode (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms og Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen om Barroso II-Kommissionen (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen om valg af Kommissionen (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen om valg af Kommissionen (B7-0089/2010)

- Formandskonferencens forslag om godkendelse af valget af Kommissionen (B7-0090/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 6.1 i protokollen af 9.2.2010.

(Mødet udsat kl. 11.50 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)


FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

5. Afstemningstid

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


5.1. Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0091/2010/rev

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 1)

FORMANDSKONFERENCENS FORSLAG

Vedtaget

José Manuel Barroso (formand for Kommissionen) og Jerzy Buzek (formand for Europa-Parlamentet) afgav en erklæring om resultatet af afstemningen.


(Mødet udsat kl. 12.10 og genoptaget kl. 13.30.)

FORSÆDE: Jerzy BUZEK
formand

6. Afstemningstid (fortsat)

Talere om godkendelse af valget af Kommissionen: Joseph Daul for PPE-Gruppen, Martin Schulz for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Daniel Cohn-Bendit for Verts/ALE-Gruppen, Timothy Kirkhope for ECR-Gruppen, Lothar Bisky for GUE/NGL-Gruppen, Nigel Farage for EFD-Gruppen, Hans-Peter Martin, løsgænger, og Bruno Gollnisch for en personlig bemærkning i tilknytning til indlægget fra Martin Schulz.


6.1. Præsentation af kommissærkollegiet (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0071/2010, B7-0088/2010 og B7-0089/2010

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 2)

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0071/2010

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0088/2010

Forkastet

FORSLAG TIL BESLUTNING B7-0089/2010

Forkastet


6.2. Godkendelse af valget af Kommissionen (afstemning)

Forslag til beslutning B7-0090/2010/rev

(Simpelt flertal påkrævet)
(Afstemningen som helhed: bilaget "Afstemningsresultater", punkt 3)

FORSLAG TIL AFGØRELSE

Vedtaget

Talere: Diego López Garrido (formand for Rådet) og José Manuel Barroso (formand for Kommissionen).


FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

7. Stemmeforklaringer

Skriftlige stemmeforklaringer:

De skriftlige stemmeforklaringer, jf. forretningsordenens artikel 170, var indeholdt i det fuldstændige forhandlingsreferat fra mødet.

Mundtlige stemmeforklaringer:

B7-0091/2010 - Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
Clemente Mastella, Bernd Posselt og Daniel Hannan.

B7-0071/2010 - Præsentation af kommissærkollegiet
Viktor Uspaskich og Daniel Hannan.

B7-0090/2010 - Godkendelse af valget af Kommissionen
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly og Paul Rübig.


8. Stemmerettelser og -intentioner

”Stemmerettelser og -intentioner” findes på websiden ”Séance en direct”, ”Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (Roll-call votes)” og i den trykte udgave af bilaget ”Resultat af afstemningerne ved navneopråb”.

Den elektroniske udgave på Europarl vil blive ajourført regelmæssigt i en periode på højst 2 uger efter afstemningsdagen.

Efter udløbet af denne frist vil listen over stemmerettelser og -intentioner blive afsluttet med henblik på oversættelse og offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende.

°
° ° °

Roberta Angelilli meddelte, at hendes stemmeafgivning denne dag og dagen forinden ikke var blevet registreret på grund af et teknisk problem.


(Mødet udsat kl. 14.40 og genoptaget kl. 15.00)

FORSÆDE: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
næstformand

9. Godkendelse af protokollen fra foregående møde

Protokollen fra det foregående møde godkendtes.

°
° ° °

Alain Cadec meddelte, at han havde været til stede under afstemningerne på mødet den 21.10.2009, men at man af tekniske årsager ikke havde kunnet registrere hans stemmeafgivning.


10. Den vanskelige monetære, økonomiske og sociale situation i lande i euroområdet (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Den vanskelige monetære, økonomiske og sociale situation i lande i euroområdet

Diego López Garrido (formand for Rådet) og Joaquín Almunia (næstformand i Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: Corien Wortmann-Kool for PPE-Gruppen, Udo Bullmann for S&D-Gruppen, Guy Verhofstadt for ALDE-Gruppen, Pascal Canfin for Verts/ALE-Gruppen, Kay Swinburne for ECR-Gruppen, Nikolaos Chountis for GUE/NGL-Gruppen, Nikolaos Salavrakos for EFD-Gruppen, Jean-Marie Le Pen, løsgænger, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels og Diogo Feio.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin og Arturs Krišjānis Kariņš.

Talere: Diego López Garrido og Joaquín Almunia.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

(Mødet udsat kl. 16.45 og genoptaget kl. 16.55)


FORSÆDE: Diana WALLIS
næstformand

11. Fremskridtene med hensyn til genbosættelse af Guantánamo-indsatte og lukning af Guantánamo (forhandling)

Redegørelser fra Rådet og Kommissionen: Fremskridtene med hensyn til genbosættelse af Guantánamo-indsatte og lukning af Guantánamo

Diego López Garrido (formand for Rådet) og Paweł Samecki (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

Talere: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra for PPE-Gruppen, Ana Gomes for S&D-Gruppen, Sarah Ludford for ALDE-Gruppen, Heidi Hautala for Verts/ALE-Gruppen, Ryszard Czarnecki for ECR-Gruppen, der ligeledes besvarede et ”blåt kort”-spørgsmål fra Heidi Hautala, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, Mike Nattrass for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl og Hélène Flautre.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke og Krisztina Morvai.

Talere: Diego López Garrido og Paweł Samecki.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.


12. De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i CITES-konventionen (forhandling)

Mundtlig forespørgsel (O-0145/2010) af Jo Leinen for ENVI til Rådet: De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha den 13.-25. marts 2010 (B7-0003/2010)

Mundtlig forespørgsel (O-0146/2010) af Jo Leinen for ENVI til Kommissionen: De vigtigste mål for konferencen mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha den 13.-25. marts 2010 (B7-0004/2010)

Jo Leinen begrundede de mundtlige forespørgsler.

Silvia Iranzo Gutiérrez (formand for Rådet) og Paweł Samecki (medlem af Kommissionen) besvarede spørgsmålene.

FORSÆDE: Libor ROUČEK
næstformand

Talere: Sirpa Pietikäinen for PPE-Gruppen, Kriton Arsenis for S&D-Gruppen, Chris Davies for ALDE-Gruppen, Bart Staes for Verts/ALE-Gruppen, Kartika Tamara Liotard for GUE/NGL-Gruppen, Anna Rosbach for EFD-Gruppen, Claudiu Ciprian Tănăsescu, løsgænger, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange og Simon Busuttil.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness og Giovanni La Via.

Talere: Silvia Iranzo Gutiérrez og Paweł Samecki.

Beslutningsforslag fremsat som afslutning på forhandlingen (forretningsordenens artikel 115, stk. 5):

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen og Bart Staes for ENVI om EU's strategiske mål for det 15. møde mellem parterne i konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i Doha (Qatar) fra den 13. til den 25. marts 2010 (B7-0069/2010)

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.12 i protokollen af 10.2.2010.


13. EFRU: støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper ***I (forhandling)

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. .../2009 om ændring af forordning (EF) nr. 1080/2006 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, for så vidt angår støtteberettigelse for boligtiltag for marginaliserede befolkningsgrupper [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij forelagde sin betænkning.

Paweł Samecki (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Jan Olbrycht for PPE-Gruppen, Georgios Stavrakakis for S&D-Gruppen, Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Oldřich Vlasák for ECR-Gruppen, David Campbell Bannerman for EFD-Gruppen, Franz Obermayr, løsgænger, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski og Nuno Teixeira.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu og Petru Constantin Luhan.

Talere: Paweł Samecki og Lambert van Nistelrooij.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.2 i protokollen af 10.2.2010.


14. Dagsorden for næste møde

Dagsordenen for mødet den følgende dag var fastsat ("Dagsorden" PE 432.674/OJME).


15. Hævelse af mødet

Formanden hævede mødet kl. 20.10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalsekretær

formand


TILSTEDEVÆRELSESLISTE

Følgende skrev under:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik