Rodyklė 
Protokolas
PDF 189kWORD 93k
Antradienis, 2010 m. vasario 9 d. - Strasbūras
1.Posėdžio pradžia
 2.Gauti dokumentai
 3.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 4.Komisijos narių kolegijos pristatymas ir pareiškimas dėl Pamatinio susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių (diskusijos)
 5.Balsuoti skirtas laikas
  
5.1.Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių (balsavimas)
 6.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
6.1.Komisijos narių kolegijos pristatymas (balsavimas)
  
6.2.Komisijos skyrimas (balsavimas)
 7.Paaiškinimai dėl balsavimo
 8.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 9.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 10.Pinigų politikos, ekonomikos ir socialiniu požiūriu sunki euro zonos šalių padėtis (diskusijos)
 11.Pažanga, įvykdyta perkeliant buvusius Gvantanamo kalėjimo kalinius ir uždarant Gvantanamo kalėjimą (diskusijos)
 12.Pagrindiniai tikslai, iškelti Tarptautinės prekybos nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių pavyzdžiais (angl. CITES) konvencijos šalių konferencijoje (diskusijos)
 13.Tinkamumas finansuoti socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbus ***I (diskusijos)
 14.Kito posėdžio darbotvarkė
 15.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PROTOKOLAS

2010 M. VASARIO 9 D., ANTRADIENIS

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Posėdžio pradžia

Posėdis pradėtas 09.05 val.


2. Gauti dokumentai

LIBE komitetas pateikė šį pranešimą:

- Rekomendacija dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo dėl finansinių mokėjimų pranešimų duomenų tvarkymo ir perdavimo iš Europos Sąjungos į Jungtines Valstijas terorizmo finansavimo sekimo programos tikslais sudarymo (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - LIBE komitetas - Pranešėja: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)


3. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I.   Venesuela

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam ir Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu – dėl Venesuelos (B7-0093/2010);

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez ir Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu – dėl Venesuelos (B7-0094/2010);

- Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu – dėl šešių kabelinės televizijos kanalų panaikinimo Venesueloje (B7-0095/2010);

- Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Venesuelos (B7-0096/2010);

- Willy Meyer ir Sabine Lösing GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Venesuelos (B7-0097/2010);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki ir Edvard Kožušník ECR frakcijos vardu – dėl Venesuelos (B7-0098/2010).

II.   Madagaskaras

- Michèle Rivasi ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0099/2010);

- Louis Michel, Renate Weber ir Charles Goerens ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Madagaskare (B7-0100/2010);

- Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu – dėl padėties Madagaskare (B7-0101/2010);

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam ir Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0102/2010);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0103/2010);

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl Madagaskaro (B7-0104/2010).

III.   Birma

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson ir Marielle De Sarnez ALDE frakcijos vardu – dėl Birmos / Mianmaro (B7-0105/2010);

- Véronique De Keyser ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0106/2010);

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam ir Monica Luisa Macovei PPE frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0107/2010);

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat ir Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Birmos / Mianmaro (B7-0108/2010);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0109/2010);

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Birmos (B7-0110/2010).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.


4. Komisijos narių kolegijos pristatymas ir pareiškimas dėl Pamatinio susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Komisijos narių kolegijos pristatymas ir pareiškimas dėl Pamatinio susitarimo dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių

Pirmininkas pasakė trumpą įžanginę kalbą, kuria pasveikino José Manuelį Barrosą (Komisijos pirmininką) ir visą paskirtųjų Komisijos narių kolegiją.

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Zoltán Balczó , nepriklausomas Parlamento narys, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, kuris atsakė į Williamo (The Earl of) Dartmoutho klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

Kalbėjo José Manuel Barroso.

Baigiantis diskusijoms pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 4 dalį pateikti šie pasiūlymai dėl rezoliucijos:

- Pirmininkų sueigos pasiūlymas – dėl ateinančią kadenciją galiosiančio pataisyto Parlamento ir Komisijos pamatinio susitarimo (B7-0091/2010);

- Rebecca Harms ir Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu – dėl J. M. Barroso antrą kartą vadovaujamos Komisijos (B7-0071/2010);

- Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Komisijos išrinkimo (B7-0088/2010);

- Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu – dėl Komisijos išrinkimo (B7-0089/2010);

- Pirmininkų sueigos pasiūlymas, kuriuo duodamas sutikimas paskirti Komisiją (B7-0090/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 6.1 protokolo 9.2.2010.

(Posėdis sustabdytas 11.50 val. prieš balsavimą ir atnaujintas 12.05 val.)


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

5. Balsuoti skirtas laikas

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai ir balsavimai dėl atskirų teksto ar straipsnio dalių ir t. t.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.


5.1. Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0091/2010/rev

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 1)

PIRMININKŲ SUEIGOS PASIŪLYMAS

Priimta

José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) ir Jerzy Buzek (Europos Parlamento Pirmininkas) pasibaigus balsavimui padarė pareiškimus.


(Posėdis sustabdytas 12.10 ir atnaujintas 13.30.)

PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

6. Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)

Kalbėjo: Komisijos skyrimo tema Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Martin Schulz S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Hans-Peter Martin , nepriklausomas Parlamento narys, ir Bruno Gollnisch kalbėjo asmeniniu klausimu po Martin Schulz.


6.1. Komisijos narių kolegijos pristatymas (balsavimas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijos B7-0071/2010, B7-0088/2010 ir B7-0089/2010

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 2)

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0071/2010

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0088/2010

Atmesta

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS B7-0089/2010

Atmesta


6.2. Komisijos skyrimas (balsavimas)

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0090/2010/rev

(Reikalinga paprasta dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 3)

PASIŪLYMAS DĖL SPRENDIMO

Priimta

Kalbėjo: Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas).


PIRMININKAVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Pirmininko pavaduotojas

7. Paaiškinimai dėl balsavimo

Rašytiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 170 straipsnį raštu pateikti paaiškinimai dėl balsavimo įrašomi į šio posėdžio stenogramą.

Žodiniai paaiškinimai dėl balsavimo:

B7-0091/2010 - Pamatinis susitarimas dėl Europos Parlamento ir Komisijos santykių

Clemente Mastella, Bernd Posselt ir Daniel Hannan.

B7-0071/2010 - Komisijos narių kolegijos pristatymas
Viktor Uspaskich ir Daniel Hannan.

B7-0090/2010 - Komisijos skyrimas
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly ir Paul Rübig.


8. Balsavimo pataisymai ir ketinimai

Balsavimo pataisymai ir ketinimai pateikiami tinklalapio „Séance en direct“ dalyje Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)“ ir priede „Vardinio balsavimo rezultatai“ (spausdintas variantas).

Dvi savaites nuo balsavimo dienos balsavimo pataisymų elektroninis variantas interneto svetainėje Europarl bus nuolat atnaujinamas.

Vėliau balsavimo pataisymų ir ketinimų sąrašas nebus keičiamas, kadangi jis bus verčiamas ir skelbiamas Oficialiajame leidinyje.

°
° ° °

Roberta Angelilli pranešė, kad dėl techninių priežasčių jos šiandienos ir vakarykštės dienos balsavimo rezultatai nebuvo užregistruoti.


(Posėdis sustabdytas 14.40 val. ir atnaujintas 15.00 val.)

PIRMININKAVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Pirmininko pavaduotoja

9. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Alain Cadec pranešė, kad jis dalyvavo 2009 m. spalio 21 d. posėdžio balsavime, tačiau dėl techninių priežasčių jo balsavimo rezultatai nebuvo užregistruoti.


10. Pinigų politikos, ekonomikos ir socialiniu požiūriu sunki euro zonos šalių padėtis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pinigų politikos, ekonomikos ir socialiniu požiūriu sunki euro zonos šalių padėtis

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Joaquín Almunia (Komisijos pirmininko pavaduotojas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Corien Wortmann-Kool PPE frakcijos vardu, Udo Bullmann S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, Pascal Canfin Verts/ALE frakcijos vardu, Kay Swinburne ECR frakcijos vardu, Nikolaos Chountis GUE/NGL frakcijos vardu, Nikolaos Salavrakos EFD frakcijos vardu, Jean-Marie Le Pen , nepriklausomas Parlamento narys, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels ir Diogo Feio.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin ir Arturs Krišjānis Kariņš.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Joaquín Almunia.

Diskusijos baigtos.

(Posėdis sustabdytas 16.45 val. ir atnaujintas 16.55 val.)


PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

11. Pažanga, įvykdyta perkeliant buvusius Gvantanamo kalėjimo kalinius ir uždarant Gvantanamo kalėjimą (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pažanga, įvykdyta perkeliant buvusius Gvantanamo kalėjimo kalinius ir uždarant Gvantanamo kalėjimą

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Paweł Samecki (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu, Ana Gomes S&D frakcijos vardu, Sarah Ludford ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, kuris taip pat atsakė į Heidi Hautala klausimą, užduotą pakėlus mėlynąją kortelę, Helmut Scholz GUE/NGL frakcijos vardu, Mike Nattrass EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl ir Hélène Flautre.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke ir Krisztina Morvai.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Paweł Samecki.

Diskusijos baigtos.


12. Pagrindiniai tikslai, iškelti Tarptautinės prekybos nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių pavyzdžiais (angl. CITES) konvencijos šalių konferencijoje (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0145/2010), kurį uždavė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Tarybai: Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių 2010 m. kovo 13-25 d. Dohoje vyksiančios konferencijos pagrindiniai uždaviniai (B7-0003/2010)

Žodinis klausimas (O-0146/2010), kurį uždavė Jo Leinen ENVI komiteto vardu Komisijai: Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (angl. CITES) šalių 2010 m. kovo 13-25 d. Dohoje vyksiančios konferencijos pagrindiniai uždaviniai (B7-0004/2010)

Jo Leinen pateikė žodinius klausimus.

Silvia Iranzo Gutiérrez (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Paweł Samecki (Komisijos narys) atsakė į klausimus.

PIRMININKAVO: Libor ROUČEK
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Sirpa Pietikäinen PPE frakcijos vardu, Kriton Arsenis S&D frakcijos vardu, Chris Davies ALDE frakcijos vardu, Bart Staes Verts/ALE frakcijos vardu, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL frakcijos vardu, Anna Rosbach EFD frakcijos vardu, Claudiu Ciprian Tănăsescu , nepriklausomas Parlamento narys, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange ir Simon Busuttil.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness ir Giovanni La Via.

Kalbėjo: Silvia Iranzo Gutiérrez ir Paweł Samecki.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen ir Bart Staes ENVI komiteto vardu – dėl išankstinių ES strateginių tikslų 2010 m. kovo 13−25 d. Dohoje (Kataras) vyksiančiame penkioliktajame Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) šalių konferencijos susitikime (B7-0069/2010)

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.12 protokolo 10.2.2010.


13. Tinkamumas finansuoti socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbus ***I (diskusijos)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. .../2009, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1080/2006 dėl Europos regioninės plėtros fondo nuostatas dėl socialiai atskirtų bendruomenių būstų darbų tinkamumo finansuoti [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Regioninės plėtros komitetas. Pranešėjas: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Paweł Samecki (Komisijos narys).

Kalbėjo: Jan Olbrycht PPE frakcijos vardu, Georgios Stavrakakis S&D frakcijos vardu, Karima Delli Verts/ALE frakcijos vardu, Oldřich Vlasák ECR frakcijos vardu, David Campbell Bannerman EFD frakcijos vardu, Franz Obermayr , nepriklausomas Parlamento narys, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski ir Nuno Teixeira.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu ir Petru Constantin Luhan.

Kalbėjo: Paweł Samecki ir Lambert van Nistelrooij.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 9.2 protokolo 10.2.2010.


14. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 432.674/OJME).


15. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 20.10 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Teisinė informacija - Privatumo politika