Indekss 
Protokols
PDF 192kWORD 92k
Otrdiena, 2010. gada 9. februāris - Strasbūra
1.Sēdes atklāšana
 2.Dokumentu iesniegšana
 3.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)
 4.Iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un paziņojums attiecībā uz Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (debates)
 5.Balsošanas laiks
  
5.1.Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (balsošana)
 6.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
6.1.Iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju (balsošana)
  
6.2.Komisijas iecelšana (balsošana)
 7.Balsojuma skaidrojumi
 8.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 9.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 10.Sarežģītā monetārā, ekonomiskā un sociālā situācija eiro zonas valstīs (debates)
 11.Progress, kas panākts attiecībā uz Gvantanamo ieslodzīto izmitināšanu un ieslodzījuma vietas slēgšanu (debates)
 12.Vašingtonas Konvencijas (CITES) dalībvalstu konferences pamatmērķi (debates)
 13.Nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstība ***I (debates)
 14.Nākamās sēdes darba kārtība
 15.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS


PROTOKOLS

OTRDIENA, 2010. GADA 9. FEBRUĀRIS

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

1. Sēdes atklāšana

Sēde tika atklāta plkst. 9.05.


2. Dokumentu iesniegšana

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja ir iesniegusi turpmāk minēto ziņojumu.

- Ieteikums attiecībā uz priekšlikumu Padomes lēmumam par to, lai noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību un Amerikas Savienotajām Valstīm par tādu finanšu ziņojumapmaiņas datu apstrādi un nodošanu, kurus Eiropas Savienība dara pieejamus Amerikas Savienotajām Valstīm, lai īstenotu Teroristu finansēšanas izsekošanas programmu (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - LIBE komiteja - Referente: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010).


3. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūcijas priekšlikumu paziņošana)

Saskaņā ar Reglamenta 122. pantu turpmāk minētie deputāti vai politiskās grupas ir iesnieguši pieprasījumus organizēt debates par šādiem rezolūcijas priekšlikumiem.

I.   Venecuēla

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam un Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā - par Venecuēlu (B7-0093/2010).

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez un Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā - par Venecuēlu (B7-0094/2010).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par sešu kabeļtelevīzijas kanālu raidīšanas pārtraukšanu Venecuēlā (B7-0095/2010).

- Raül Romeva i Rueda Verts/ALE grupas vārdā - par Venecuēlu (B7-0096/2010).

- Willy Meyer un Sabine Lösing GUE/NGL grupas vārdā - par Venecuēlu (B7-0097/2010).

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki un Edvard Kožušník ECR grupas vārdā - par Venecuēlu (B7-0098/2010).

II.   Madagaskara

- Michèle Rivasi un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par Madagaskaru (B7-0099/2010).

- Louis Michel, Renate Weber un Charles Goerens ALDE grupas vārdā - par Madagaskaru (B7-0100/2010).

- Véronique De Keyser S&D grupas vārdā - par stāvokli Madagaskarā (B7-0101/2010).

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam un Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā - par Madagaskaru (B7-0102/2010).

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā - par Madagaskaru (B7-0103/2010).

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki un Adam Bielan ECR grupas vārdā - par Madagaskaru (B7-0104/2010).

III.   Mjanma

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson un Marielle De Sarnez ALDE grupas vārdā - par Birmu/Mjanmu (B7-0105/2010).

- Véronique De Keyser un Marc Tarabella S&D grupas vārdā - par Birmu (B7-0106/2010).

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam un Monica Luisa Macovei PPE grupas vārdā - par Birmu (B7-0107/2010).

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat un Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā - par Birmu/Mjanmu (B7-0108/2010).

- Charles Tannock un Geoffrey Van Orden ECR grupas vārdā - par Birmu (B7-0109/2010).

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels un Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE grupas vārdā - par Birmu (B7-0110/2010).

Uzstāšanās laiku sadalīs saskaņā ar Reglamenta 149. pantu.


4. Iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un paziņojums attiecībā uz Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (debates)

Komisijas paziņojums: Iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju un paziņojums attiecībā uz Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām.

Sēdes vadītājs uzstājās ar īsu ievadrunu, sveicot José Manuel Barroso (ievēlēto Komisijas priekšsēdētāju) un komisāru amatiem izvirzīto kandidātu kolēģiju.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) sniedza paziņojumu.

Uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Jan Zahradil ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Zoltán Balczó, pie grupām nepiederošs deputāts, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, atbildot arī uz William (The Earl of) Dartmouth uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas, Gunnar Hökmark.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried, Seán Kelly.

Uzstājās José Manuel Barroso.

Rezolūcijas priekšlikumi, kas saskaņā ar Reglamenta 106. panta 4. punktu ir iesniegti debašu noslēgumā:

- Priekšsēdētāju konferences priekšlikums par pārskatīto Pamatnolīgumu par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām nākamajā likumdošanas periodā (B7-0091/2010).

- Rebecca Harms un Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā - par Barroso II Komisiju (B7-0071/2010).

- Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā - par Komisijas ievēlēšanu (B7-0088/2010).

- Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā - par Komisijas ievēlēšanu (B7-0089/2010).

- Priekšsēdētāju konferences priekšlikums par Komisijas iecelšanas apstiprināšanu (B7-0090/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 9. februāra protokola 6.1. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.50 pirms balsošanas laika un atsākta plkst. 12.05.)


SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

5. Balsošanas laiks

Balsošanas rezultātu sīks izklāsts (grozījumi, atsevišķa balsošana, balsošana pa daļām u.c.) pieejams protokola pielikumā “Balsošanas rezultāti”.

Rezultāti balsošanai pēc saraksta (protokola pielikumā) ir pieejami tikai elektroniski un apskatāmi tīmekļa vietnē “Europarl”.


5.1. Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0091/2010/rev.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 1. punkts)

PRIEKŠSĒDĒTĀJU KONFERENCES PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.

José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs) un Jerzy Buzek (Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs) sniedza paziņojumus saistībā ar balsojumu.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 12.10 un atsākta plkst. 13.30.)

SĒDI VADA: Jerzy BUZEK
Priekšsēdētājs

6. Balsošanas laiks (turpinājums)

Par Komisijas iecelšanu uzstājās Joseph Daul PPE grupas vārdā, Martin Schulz S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā, Timothy Kirkhope ECR grupas vārdā, Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā, Nigel Farage EFD grupas vārdā, Hans-Peter Martin, pie grupām nepiederošs deputāts un Bruno Gollnisch, kas sniedza personisku paziņojumu saistībā ar Martin Schulz uzstāšanos.


6.1. Iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikumi B7-0071/2010, B7-0088/2010 un B7-0089/2010.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 2. punkts)

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0071/2010

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0088/2010

Noraidīts.

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS B7-0089/2010

Noraidīts.


6.2. Komisijas iecelšana (balsošana)

Rezolūcijas priekšlikums B7-0090/2010/rev.

(Vajadzīgs vienkāršs vairākums)
(Balsošanas izklāsts: pielikuma "Balsošanas rezultāti" 3. punkts)

LĒMUMA PRIEKŠLIKUMS

Pieņemts.

Uzstājās Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un José Manuel Barroso (Komisijas priekšsēdētājs).


SĒDI VADA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Priekšsēdētāja vietnieks

7. Balsojuma skaidrojumi

Rakstiski balsojuma skaidrojumi

Balsojuma skaidrojumi, kas saskaņā ar Reglamenta 170. pantu ir iesniegti rakstiski, ir iekļauti šīs sēdes stenogrammā.

Mutiski balsojuma skaidrojumi

B7-0091/2010 - Pamatnolīgums par Eiropas Parlamenta un Komisijas attiecībām
Clemente Mastella, Bernd Posselt un Daniel Hannan.

B7-0071/2010 - Iepazīstināšana ar komisāru kolēģiju
Viktor Uspaskich un Daniel Hannan.

B7-0090/2010 - Komisijas iecelšana
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly un Paul Rübig.


8. Balsojuma labojumi un nodomi balsot

Balsojuma labojumi un nodomi balsot ir pieejami vietnē “Séance en direct”, “Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes), kā arī protokola pielikuma “Rezultāti balsošanai pēc saraksta” drukātajā versijā.

Elektronisko versiju Parlamenta vietnē “Europarl” regulāri atjauninās ne ilgāk kā divas nedēļas pēc balsošanas dienas.

Pēc tam sagatavos balsojuma labojumu un nodomu balsot saraksta galīgo variantu, lai to varētu iztulkot un publicēt “Oficiālajā Vēstnesī”.

°
° ° °

Roberta Angelilli darīja zināmu, ka tehnisku iemeslu dēļ viņas šīs dienas un iepriekšējās dienas balsojumi nav tikuši reģistrēti.


(Sēde tika pārtraukta plkst. 14.40 un atsākta plkst. 15.00.)

SĒDI VADA: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Priekšsēdētāja vietniece

9. Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana

Iepriekšējās sēdes protokols tika apstiprināts.

°
° ° °

Alain Cadec darīja zināmu, ka ir bijis klāt 2009. gada 21. oktobra sēdes balsošanas laikā, taču tehnisku iemeslu dēļ viņa balsojumus nav bijis iespējams reģistrēt.


10. Sarežģītā monetārā, ekonomiskā un sociālā situācija eiro zonas valstīs (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Sarežģītā monetārā, ekonomiskā un sociālā situācija eiro zonas valstīs.

Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Joaquín Almunia (Komisijas priekšsēdētāja vietnieks) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Corien Wortmann-Kool PPE grupas vārdā, Udo Bullmann S&D grupas vārdā, Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā, Pascal Canfin Verts/ALE grupas vārdā, Kay Swinburne ECR grupas vārdā, Nikolaos Chountis GUE/NGL grupas vārdā, Nikolaos Salavrakos EFD grupas vārdā, Jean-Marie Le Pen, pie grupām nepiederošs deputāts, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels un Diogo Feio.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin un Arturs Krišjānis Kariņš.

Uzstājās Diego López Garrido un Joaquín Almunia.

Debates tika slēgtas.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 16.45 un atsākta plkst. 16.55.)


SĒDI VADA: Diana WALLIS
Priekšsēdētāja vietniece

11. Progress, kas panākts attiecībā uz Gvantanamo ieslodzīto izmitināšanu un ieslodzījuma vietas slēgšanu (debates)

Padomes un Komisijas paziņojumi: Progress, kas panākts attiecībā uz Gvantanamo ieslodzīto izmitināšanu un ieslodzījuma vietas slēgšanu.

Diego López Garrido (Padomes pašreizējais priekšsēdētājs) un Paweł Samecki (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE grupas vārdā, Ana Gomes S&D grupas vārdā, Sarah Ludford ALDE grupas vārdā, Heidi Hautala Verts/ALE grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, kurš atbildēja arī uz Heidi Hautala uzdoto “zilās kartītes” jautājumu, Helmut Scholz GUE/NGL grupas vārdā, Mike Nattrass EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl un Hélène Flautre.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke un Krisztina Morvai.

Uzstājās Diego López Garrido un Paweł Samecki.

Debates tika slēgtas.


12. Vašingtonas Konvencijas (CITES) dalībvalstu konferences pamatmērķi (debates)

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0145/2010) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Padomei: Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu konferencē Dohā 2010. gada 13.-25. martā (B7-0003/2010).

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski (O-0146/2010) un kuru uzdeva Jo Leinen ENVI komitejas vārdā Komisijai: Galvenie mērķi Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudētajām savvaļas dzīvnieku un augu sugām (CITES) pušu konferencē Dohā 2010. gada 13.-25. martā (B7-0004/2010).

Jo Leinen izvērsa jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski.

Silvia Iranzo Gutiérrez (Padomes pašreizējā priekšsēdētāja) un Paweł Samecki (Komisijas loceklis) atbildēja uz jautājumiem.

SĒDI VADA: Libor ROUČEK
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Sirpa Pietikäinen PPE grupas vārdā, Kriton Arsenis S&D grupas vārdā, Chris Davies ALDE grupas vārdā, Bart Staes Verts/ALE grupas vārdā, Kartika Tamara Liotard GUE/NGL grupas vārdā, Anna Rosbach EFD grupas vārdā, Claudiu Ciprian Tănăsescu, pie grupām nepiederošs deputāts, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange un Simon Busuttil.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness un Giovanni La Via.

Uzstājās Silvia Iranzo Gutiérrez un Paweł Samecki.

Rezolūcijas priekšlikums, kas saskaņā ar Reglamenta 115. panta 5. punktu ir iesniegts debašu noslēgumā:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen un Bart Staes ENVI komitejas vārdā - par ES stratēģiskajiem mērķiem Konvencijas par starptautisko tirdzniecību ar apdraudēto savvaļas sugu dzīvniekiem un augiem (CITES) Pušu konferences 15. sanāksmei Dohā (Katarā) 2010. gada 13.–25. martā (B7-0069/2010).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 10. februāra protokola 9.12. punkts.


13. Nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstība ***I (debates)

Ziņojums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (EK) Nr. .../2009, ar ko groza Regulu (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu attiecībā uz nelabvēlīgos apstākļos esošu kopienu atbalstam paredzētas mājokļu intervences atbilstību [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Reģionālās attīstības komiteja. Referents: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009).

Lambert van Nistelrooij iepazīstināja ar ziņojumu.

Uzstājās Paweł Samecki (Komisijas loceklis).

Uzstājās Jan Olbrycht PPE grupas vārdā, Georgios Stavrakakis S&D grupas vārdā, Karima Delli Verts/ALE grupas vārdā, Oldřich Vlasák ECR grupas vārdā, David Campbell Bannerman EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski un Nuno Teixeira.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu un Petru Constantin Luhan.

Uzstājās Paweł Samecki un Lambert van Nistelrooij.

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 2010. gada 10. februāra protokola 9.2. punkts.


14. Nākamās sēdes darba kārtība

Tika noteikta nākamās dienas sēdes darba kārtība (dokuments Darba kārtība PE 432.674/OJME).


15. Sēdes slēgšana

Sēde tika slēgta plkst. 20.10.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Ģenerālsekretārs

Priekšsēdētājs


APMEKLĒJUMU REĢISTRS

Parakstīja:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Juridisks paziņojums - Privātuma politika