Index 
Notulen
PDF 189kWORD 93k
Dinsdag 9 februari 2010 - Straatsburg
1.Opening van de vergadering
 2.Ingekomen stukken
 3.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)
 4.Presentatie van het college van commissarissen en verklaring over het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (debat)
 5.Stemmingen
  
5.1.Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)
 6.Stemmingen (voortzetting)
  
6.1.Presentatie van het college van commissarissen (stemming)
  
6.2.Benoeming van de Commissie (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Moeilijke monetaire, economische en sociale situatie in landen van de eurozone (debat)
 11.Geboekte vooruitgang bij de opname van Guantánamo-gevangenen en sluiting van Guantánamo (debat)
 12.Centrale doelstellingen voor de CITES-conferentie (debat)
 13.EFRO: subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen ***I (debat)
 14.Agenda van de volgende vergadering
 15.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST


NOTULEN

DINSDAG 9 FEBRUARI 2010

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

1. Opening van de vergadering

De vergadering wordt om 09.05 uur geopend.


2. Ingekomen stukken

Het volgende verslag is ontvangen van de Commissie LIBE:

- Aanbeveling betreffende het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en doorgifte van gegevens betreffende het betalingsberichtenverkeer van de Europese Unie naar de Verenigde Staten ten behoeve van het Programma voor het traceren van terrorismefinanciering (05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)) - Commissie LIBE - Rapporteur: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)


3. Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties)

De navolgende leden of fracties hebben overeenkomstig artikel 122 van het Reglement voor de hiernavolgende ontwerpresoluties verzoeken ingediend om het houden van een debat:

I.   Venezuela

- Jaime Mayor Oreja, Mario Mauro, Bogusław Sonik, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Martin Kastler, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, over Venezuela (B7-0093/2010)

- Renate Weber, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle De Sarnez en Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, over Venezuela (B7-0094/2010)

- Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, over de verwijdering van zes televisiezenders van het kabelnetwerk in Venezuela (B7-0095/2010)

- Raül Romeva i Rueda, namens de Verts/ALE-Fractie, over Venezuela (B7-0096/2010)

- Willy Meyer en Sabine Lösing, namens de GUE/NGL-Fractie, over Venezuela (B7-0097/2010)

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki en Edvard Kožušník, namens de ECR-Fractie, over Venezuela (B7-0098/2010)

II.   Madagaskar

- Michèle Rivasi en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over Madagaskar (B7-0099/2010),

- Louis Michel, Renate Weber en Charles Goerens, namens de ALDE-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B7-0100/2010)

- Véronique De Keyser, namens de S&D-Fractie, over de situatie in Madagaskar (B7-0101/2010)

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Martin Kastler, Tunne Kelam en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, over Madagaskar (B7-0102/2010)

- Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, over Madagaskar (B7-0103/2010)

- Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Czarnecki en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, over Madagaskar (B7-0104/2010)

III.   Birma

- Leonidas Donskis, Louis Michel, Frédérique Ries, Niccolò Rinaldi, Graham Watson en Marielle De Sarnez, namens de ALDE-Fractie, over Birma/Myanmar (B7-0105/2010)

- Véronique De Keyser en Marc Tarabella, namens de S&D-Fractie, over Birma (B7-0106/2010)

- Filip Kaczmarek, Cristian Dan Preda, Mario Mauro, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Laima Liucija Andrikienė, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Martin Kastler, Tunne Kelam en Monica Luisa Macovei, namens de PPE-Fractie, over Birma (B7-0107/2010)

- Rui Tavares, Marie-Christine Vergiat en Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, over Birma/Myanmar (B7-0108/2010)

- Charles Tannock en Geoffrey Van Orden, namens de ECR-Fractie, over Birma (B7-0109/2010)

- Christian Engström, Emilie Turunen, Raül Romeva i Rueda, Gerald Häfner, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Frieda Brepoels en Nicole Kiil-Nielsen, namens de Verts/ALE-Fractie, over Birma (B7-0110/2010)

De spreektijd zal worden verdeeld overeenkomstig artikel 149 van het Reglement.


4. Presentatie van het college van commissarissen en verklaring over het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (debat)

Verklaring van de Commissie: Presentatie van het college van commissarissen en verklaring over het kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie

De Voorzitter legt een korte inleidende verklaring af ter verwelkoming van José Manuel Barroso (gekozen voorzitter van de Commissie) en het voltallige College van kandidaat-commissarissen.

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) legt de verklaring af.

Het woord wordt gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Zoltán Balczó, niet-ingeschrevene, József Szájer, Hannes Swoboda, Diana Wallis, Jill Evans, Adam Bielan, Søren Bo Søndergaard, Timo Soini, Bruno Gollnisch, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart" vraag van William (The Earl of) Dartmouth, Jaime Mayor Oreja, Kader Arif, Alexander Graf Lambsdorff, Timothy Kirkhope, Miguel Portas, Klaus-Heiner Lehne, Evelyne Gebhardt, Adina-Ioana Vălean, Lajos Bokros, Werner Langen, Alejandro Cercas, Mirosław Piotrowski, Mario Mauro, Gianluca Susta, Alain Lamassoure, Dagmar Roth-Behrendt, Jacek Saryusz-Wolski, Luis Manuel Capoulas Santos, Paulo Rangel, Othmar Karas en Gunnar Hökmark.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam, Marian-Jean Marinescu, Csaba Sándor Tabajdi, Lena Ek, Ulrike Lunacek, John Bufton, Andreas Mölzer, Paul Rübig, Milan Zver, Juan Fernando López Aguilar, Cristian Dan Preda, Liisa Jaakonsaari, Eva Lichtenberger, Czesław Adam Siekierski, Csaba Sógor, Derek Vaughan, Gay Mitchell, Jörg Leichtfried en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door José Manuel Barroso.

Ontwerpresoluties ingediend overeenkomstig artikel 106, lid 4, van het Reglement tot besluit van het debat:

- Voorstel van de Conferentie van voorzitters, over een herzien Kaderakkoord tussen het Parlement en de Commissie voor de volgende zittingsperiode (B7-0091/2010)

- Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over de Barroso-II-Commissie (B7-0071/2010)

- Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, over de verkiezing van de Commissie (B7-0088/2010)

- Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, over de verkiezing van de Commissie (B7-0089/2010)

- Voorstel voor een besluit van de Conferentie van voorzitters houdende goedkeuring van de benoeming van de Commissie (B7-0090/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.1 van de notulen van 9.2.2010.

(In afwachting van de stemmingen wordt de vergadering om 11.50 uur onderbroken en om 12.05 uur hervat.)


VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

5. Stemmingen

Nadere bijzonderheden betreffende de uitslagen van de stemmingen (amendementen, aparte stemmingen, stemmingen in onderdelen, ...) zijn opgenomen in de bijlage “Stemmingsuitslagen” bij de notulen.

De uitslagen van de hoofdelijke stemmingen, een bijlage bij de notulen, zijn uitsluitend in elektronische vorm beschikbaar en kunnen worden geraadpleegd op Europarl.


5.1. Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0091/2010/rev.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 1)

ONTWERPRESOLUTIE VAN DE CONFERENTIE VAN VOORZITTERS

Aangenomen

José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie) en Jerzy Buzek (Voorzitter van het Europees Parlement) leggen verklaringen af na afloop van de stemmingen.


(De vergadering wordt om 12.10 uur onderbroken en om 13.30 uur hervat.)

VOORZITTER: Jerzy BUZEK
Voorzitter

6. Stemmingen (voortzetting)

Over de benoeming van de Commissie wordt het woord gevoerd door Joseph Daul, namens de PPE-Fractie, Martin Schulz, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Lothar Bisky, namens de GUE/NGL-Fractie, Nigel Farage, namens de EFD-Fractie, Hans-Peter Martin, niet-ingeschrevene, en Bruno Gollnisch voor een persoonlijk feit naar aanleiding van de woorden van Martin Schulz.


6.1. Presentatie van het college van commissarissen (stemming)

Ontwerpresoluties B7-0071/2010, B7-0088/2010 en B7-0089/2010

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

ONTWERPRESOLUTIE B7-0071/2010

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0088/2010

Verworpen

ONTWERPRESOLUTIE B7-0089/2010

Verworpen


6.2. Benoeming van de Commissie (stemming)

Ontwerpresolutie B7-0090/2010/rev.

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 3)

ONTWERPBESLUIT

Aangenomen

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en José Manuel Barroso (voorzitter van de Commissie).


VOORZITTER: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Ondervoorzitter

7. Stemverklaringen

Schriftelijke stemverklaringen:

De schriftelijke stemverklaringen in de zin van artikel 170 van het Reglement, zijn opgenomen in het volledig verslag van deze vergadering.

Mondelinge stemverklaringen:

B7-0091/2010 - Kaderakkoord over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de Commissie Clemente Mastella, Bernd Posselt en Daniel Hannan

B7-0071/2010 - Presentatie van het college van commissarissen Viktor Uspaskich en Daniel Hannan

B7-0090/2010 - Benoeming van de Commissie
Iva Zanicchi, Peter Jahr, Alfredo Antoniozzi, Ryszard Czarnecki, Joe Higgins, Frank Vanhecke, Francesco Enrico Speroni, Syed Kamall, Nirj Deva, Philip Claeys, Gerard Batten, Seán Kelly en Paul Rübig


8. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op de website “Séance en direct”, "Résultats des votes (appels nominaux)/Result of votes (Roll-call votes)" en in de gedrukte versie van de bijlage “Uitslag van de hoofdelijke stemmingen”.

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

°
° ° °

Roberta Angelilli heeft laten weten dat de door haar uitgebrachte stemmen bij de stemmingen van vandaag en gisteren om technische redenen niet zijn geregistreerd.


(De vergadering wordt om 14.40 uur onderbroken en om 15.00 uur hervat.)

VOORZITTER: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Ondervoorzitter

9. Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering

De notulen van de vorige vergadering worden goedgekeurd.

°
° ° °

Alain Cadec heeft laten weten dat hij weliswaar tijdens de stemmingen van de vergadering van 21 oktober 2009 aanwezig was, maar dat zijn stem om technische redenen niet is geregistreerd.


10. Moeilijke monetaire, economische en sociale situatie in landen van de eurozone (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Moeilijke monetaire, economische en sociale situatie in landen van de eurozone

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en Joaquín Almunia (vice-voorzitter van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Corien Wortmann-Kool, namens de PPE-Fractie, Udo Bullmann, namens de S&D-Fractie, Guy Verhofstadt, namens de ALDE-Fractie, Pascal Canfin, namens de Verts/ALE-Fractie, Kay Swinburne, namens de ECR-Fractie, Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, Nikolaos Salavrakos, namens de EFD-Fractie, Jean-Marie Le Pen, niet-ingeschrevene, Jean-Paul Gauzès, Pervenche Berès, Peter van Dalen, Charalampos Angourakis, Barry Madlener, Anni Podimata, Burkhard Balz, Patrick Le Hyaric, Andrew Henry William Brons, José Manuel García-Margallo y Marfil, Elisa Ferreira, Ilda Figueiredo, Othmar Karas, Antolín Sánchez Presedo, Alfredo Pallone, George Sabin Cutaş, Theodoros Skylakakis, Robert Goebbels en Diogo Feio.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Frank Engel, Edward Scicluna, Olle Schmidt, Michail Tremopoulos, John Bufton, Andreas Mölzer, Elena Băsescu, Stavros Lambrinidis, Czesław Adam Siekierski, Georgios Papanikolaou, Mairead McGuinness, Hans-Peter Martin en Arturs Krišjānis Kariņš.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Joaquín Almunia.

Het debat wordt gesloten.

(De vergadering wordt om 16.45 uur onderbroken en om 16.55 uur hervat.)


VOORZITTER: Diana WALLIS
Ondervoorzitter

11. Geboekte vooruitgang bij de opname van Guantánamo-gevangenen en sluiting van Guantánamo (debat)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Geboekte vooruitgang bij de opname van Guantánamo-gevangenen en sluiting van Guantánamo

Diego López Garrido (fungerend voorzitter van de Raad) en Paweł Samecki (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, namens de PPE-Fractie, Ana Gomes, namens de S&D-Fractie, Sarah Ludford, namens de ALDE-Fractie, Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, Ryszard Czarnecki, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een «blauwe kaart» vraag van Heidi Hautala, Helmut Scholz, namens de GUE/NGL-Fractie, Mike Nattrass, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Carlos Coelho, María Muñiz De Urquiza, Ivo Vajgl en Hélène Flautre.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rachida Dati, Katarína Neveďalová, Raül Romeva i Rueda, Georgios Papanikolaou, Janusz Władysław Zemke en Krisztina Morvai.

Het woord wordt gevoerd door Diego López Garrido en Paweł Samecki.

Het debat wordt gesloten.


12. Centrale doelstellingen voor de CITES-conferentie (debat)

Mondelinge vraag (O-0145/2010) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Raad: Centrale doelstellingen voor CITES-conferentie in Doha (13-25 maart 2010) (B7-0003/2010)

Mondelinge vraag (O-0146/2010) van Jo Leinen, namens de Commissie ENVI, aan de Commissie: Centrale doelstellingen voor CITES-conferentie in Doha (13-25 maart 2010) (B7-0004/2010)

Jo Leinen licht de mondelinge vragen toe.

Silvia Iranzo Gutiérrez (fungerend voorzitter van de Raad) en Paweł Samecki (lid van de Commissie) beantwoorden de vragen.

VOORZITTER: Libor ROUČEK
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Sirpa Pietikäinen, namens de PPE-Fractie, Kriton Arsenis, namens de S&D-Fractie, Chris Davies, namens de ALDE-Fractie, Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie, Kartika Tamara Liotard, namens de GUE/NGL-Fractie, Anna Rosbach, namens de EFD-Fractie, Claudiu Ciprian Tănăsescu, niet-ingeschrevene, Elisabetta Gardini, Edite Estrela, Gerben-Jan Gerbrandy, Bas Eickhout, Willy Meyer, Bogusław Sonik, Antolín Sánchez Presedo, Pat the Cope Gallagher, Isabella Lövin, Catherine Soullie, Guido Milana, Carl Haglund, Raül Romeva i Rueda, Ioannis A. Tsoukalas, Daciana Octavia Sârbu, Ramon Tremosa i Balcells, Carmen Fraga Estévez, Catherine Bearder, Antonello Antinoro, Maria do Céu Patrão Neves, Alain Cadec, Esther de Lange en Simon Busuttil.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Seán Kelly, Izaskun Bilbao Barandica, Franz Obermayr, Mairead McGuinness en Giovanni La Via.

Het woord wordt gevoerd door Silvia Iranzo Gutiérrez en Paweł Samecki.

Ontwerpresolutie, ingediend overeenkomstig artikel 115, lid 5, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Kriton Arsenis, Chris Davies, Julie Girling, Kartika Tamara Liotard, Sirpa Pietikäinen en Bart Staes, namens de Commissie ENVI, over de strategische doelstellingen van de EU voor de 15de bijeenkomst van de Conferentie van de partijen (COP 15) bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES), die van 13 tot 25 maart 2010 in Doha (Qatar) plaatsvindt (B7-0069/2010)

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.12 van de notulen van 10.2.2010.


13. EFRO: subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen ***I (debat)

Verslag over het voorstel voor een verordening (EG) nr.../2009 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1080/2006 betreffende het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling wat betreft de subsidiabiliteit van huisvestingsprojecten voor gemarginaliseerde gemeenschappen [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Commissie regionale ontwikkeling. Rapporteur: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

Lambert van Nistelrooij leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Paweł Samecki (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Jan Olbrycht, namens de PPE-Fractie, Georgios Stavrakakis, namens de S&D-Fractie, Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie, Oldřich Vlasák, namens de ECR-Fractie, David Campbell Bannerman, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-ingeschrevene, Lívia Járóka, Monika Smolková, Trevor Colman, Iosif Matula, Luís Paulo Alves, Sophie Briard Auconie, Kinga Göncz, Seán Kelly, Silvia-Adriana Ţicău, Jan Březina, Zigmantas Balčytis, Czesław Adam Siekierski en Nuno Teixeira.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Artur Zasada, Frédéric Daerden, Diane Dodds, Rareş-Lucian Niculescu en Petru Constantin Luhan.

Het woord wordt gevoerd door Paweł Samecki en Lambert van Nistelrooij.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 9.2 van de notulen van 10.2.2010.


14. Agenda van de volgende vergadering

De agenda voor de vergadering van morgen is vastgesteld (PE 432.674/OJME).


15. Sluiting van de vergadering

De vergadering wordt om 20.10 uur gesloten.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Secretaris-generaal

Voorzitter


PRESENTIELIJST

Ondertekend door:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arsenis, Ashworth, Atkins, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Becali, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Lewandowski, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Louis Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Rangel, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Martin Schulz, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Milan Zver, Zwiefka

Juridische mededeling - Privacybeleid