Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. februára 2010 - Štrasburg

3. Situácia v Iráne (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenie vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a podpredsedníčky Komisie: Situácia v Iráne

Rozprava sa konala 19. januára 2010 (bod 5 zápisnice zo dňa 19.1.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR o situácii v Iráne (B7-0078/2010)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Heidi Hautala a Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE o Iráne (B7-0079/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Marco Scurria, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE o situácii v Iráne (B7-0080/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a Mara Bizzotto za skupinu EFD o situácii v Iráne (B7-0081/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D o situácii v Iráne (B7-0082/2010)

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o situácii v Iráne (B7-0084/2010)

- Cornelia Ernst a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Iráne (B7-0086/2010).

Hlasovanie: bod 6 zápisnice zo dňa 10.2.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia