Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

4. Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)

Декларация на върховния представител на Съюза по въпросите на външната политика и политиката на сигурност и заместник-председател на Комисията: Положението в Йемен

Разискването се състоя на 19 януари 2010 (точка 6 от протокола от 19.1.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana и William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, относно положението в Йемен (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes и Richard Howitt, от името на групата S&D, относно положението в Йемен (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares и Sabine Wils, от името на групата GUE/NGL, относно положението в Йемен (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer и Graham Watson, от името на групата ALDE, относно положението в Йемен (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox и Michał Tomasz Kamiński, от името на групата ECR, относно положението в Йемен (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler и Malika Benarab-Attou, от името на групата Verts/ALE, относно положението в Йемен (B7-0028/2010)

Гласуване: точка 7 от протокола от 10.2.2010.

Правна информация - Политика за поверителност