Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

4. Κατάσταση στην Υεμένη (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής: Κατάσταση στην Υεμένη

Η συζήτηση έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2010 (σημείο 6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana και William (The Earl of) Dartmouth, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes και Richard Howitt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares και Sabine Wils, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer και Graham Watson, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox και Michał Tomasz Kamiński, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler και Malika Benarab-Attou, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κατάσταση στην Υεμένη (B7-0028/2010)

Ψηφοφορία: σημείο 7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου