Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 10 lutego 2010 r. - Strasburg

4. Sytuacja w Jemenie (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenie Wysokiej Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa / Wiceprzewodniczącej Komisji: Sytuacja w Jemenie

Debata odbyła się dnia 19.1.2010 r. (pkt 6 protokołu z dnia 19.1.2010).

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 110 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana i William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes i Richard Howitt w imieniu grupy S&D, w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares i Sabine Wils w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer i Graham Watson w imieniu grupy ALDE, w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox i Michał Tomasz Kamiński w imieniu grupy ECR, w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler i Malika Benarab-Attou w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie sytuacji w Jemenie (B7-0028/2010)

Głosowanie: pkt 7 protokołu z dnia 10.2.2010.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności