Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg

4. Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande: Situationen i Jemen

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 6 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana och William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes och Richard Howitt för S&D-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares och Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer och Graham Watson för ALDE-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0028/2010)

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 10.2.2010.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy