Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

5. Трафик на хора (внесени предложения за резолюция)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0148/2009) зададен от Anna Hedh и Edit Bauer, от името на комисията FEMM, към Съвета: Трафик на хора (B7-0341/2009)

Въпрос, изискващ устен отговор (O-0149/2009) зададен от Anna Hedh и Edit Bauer, от името на комисията FEMM, към Комисията: Трафик на хора (B7-0342/2009)

Разискването се състоя на 19 януари 2010 (точка 10 от протокола от 19.1.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 115, параграф 5 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Anna Hedh и Silvia Costa, от името на групата S&D, Nadja Hirsch, Антония Първанова и Elizabeth Lynne, от името на групата ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda и Barbara Lochbihler, от името на групата Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, от името на групата GUE/NGL, относно борбата с трафика на хора (B7-0029/2010)

- Edit Bauer и Simon Busuttil, от името на групата PPE, относно предотвратяването на трафика на хора (B7-0030/2010).

Гласуване: точка 9.8 от протокола от 10.2.2010.

Правна информация - Политика за поверителност