Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

5. Εμπορία ανθρώπων (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Προφορική ερώτηση (O-0148/2009) που κατέθεσαν οι Anna Hedh και Edit Bauer, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς το Συμβούλιο: Εμπορία ανθρώπων (B7-0341/2009)

Προφορική ερώτηση (O-0149/2009) που κατέθεσαν οι Anna Hedh και Edit Bauer, εξ ονόματος της Επιτροπής FEMM, προς την Επιτροπή: Εμπορία ανθρώπων (B7-0342/2009)

Η συζήτηση έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2010 (σημείο 10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Anna Hedh και Silvia Costa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova και Elizabeth Lynne, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda και Barbara Lochbihler, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την πρόληψη της εμπορίας ανθρώπων (B7-0029/2010)

- Edit Bauer και Simon Busuttil, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την εμπορία ανθρώπων (B7-0030/2010).

Ψηφοφορία: σημείο 9.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου