Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

6. Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата (внесени предложения за резолюция)

Изявления на Съвета и на Комисията: Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата

Разискването се състоя на 20 януари 2010 (точка 11 от протокола от 20.1.2010).

Предложения за резолюции, внесени на основание член 110, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis и Maria Da Graça Carvalho, от името на групата PPE, относно резултата от Конференцията по изменението на климата в Копенхаген (COP 15) (B7-0064/2010)

- Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall и Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, относно резултата от срещата на високо равнище по изменението на климата в Копенхаген (B7-0066/2010)

- Martin Callanan, от името на групата ECR, относно резултатите от Конференцията в Копенхаген по изменението на климата(COP 15) (B7-0070/2010)

- Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout и Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, относно резултата от срещата на високо равнище по изменението на климата в Копенхаген (B7-0077/2010)

- Jo Leinen, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Kriton Arsenis и Judith A. Merkies, от името на групата S&D, относно стратегията на ЕС за Конференцията по изменение на климата в Копенхаген (COP 15) (B7-0083/2010)

- Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, João Ferreira, Marisa Matias, Elie Hoarau, Nikolaos Chountis и Jean-Luc Mélenchon, от името на групата GUE/NGL, относно резултатите от срещата на високо равнище в Копенхаген по въпросите на изменението на климата (B7-0085/2010).

Гласуване: точка 9 от протокола от 10.2.2010.

Правна информация - Политика за поверителност