Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/0105(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0048/2009

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0048/2009

Συζήτηση :

PV 09/02/2010 - 13
CRE 09/02/2010 - 13

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.2
CRE 10/02/2010 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0012

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

9.2. FEDER: επιλεξιμότητα των παρεμβάσεων στον τομέα της στέγασης υπέρ των περιθωριακών ομάδων ***I (ψηφοφορία)
CRE

Εκθεση στην πρόταση κανονισμού (EK) αριθ. .../2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης όσον αφορά την επιλεξιμότητα των στεγαστικών παρεμβάσεων υπέρ των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων [COM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0012)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0012)

Παρεμβάσεις:

Ο Jörg Leichtfried σχετικά με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου