Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2504(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0078/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 10/02/2010 - 9.6
CRE 10/02/2010 - 9.6

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0016

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

9.6. Κατάσταση στο Ιράν (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Η συζήτηση έγινε στις 19 Ιανουαρίου 2010 (σημείο 5 των Συνοπτικών Πρακτικών της 19.1.2010).

Οι προτάσεις ψηφίσματος ανακοινώθηκαν στις 10 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 3 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 και B7-0086/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0078/2010

(αντικαθιστά τις Προτάσεις ψηφίσματος B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 και B7-0086/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik και Marco Scurria, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati και Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR
Cornelia Ernst και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL
Fiorello Provera και Bastiaan Belder, εξ ονόματος της Ομάδας EFD

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0016)

Παρεμβάσεις:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, πριν την ψηφοφορία,
- Michael Gahler για να παρουσιάσει μία προφορική τροπολογία (η οποία κρατείται) με σκοπό την προσθήκη μιας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 12,
- Lena Kolarska-Bobińska για να ζητήσει το ψήφισμα να μεταφρασθεί στην περσική γλώσσα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου