Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

10. Обяснениe на вот
Пълни стенографски протоколи

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения по смисъла на член 170 от Правилника за дейността се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009

Alfredo Antoniozzi

Доклад Magdalena Alvarez - A7-0006/2010

Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Syed Kamall

Доклад Theodor Dumitru Stolojan - A7-0002/2010

Daniel Hannan

Неотдавнашното земетресение в Хаити - RC-B7-0072/2010

Iva Zanicchi, Vito Bonsignore, Zuzana Roithová, Hannu Takkula, Diane Dodds, Daniel Hannan

Положението в Иран - RC-B7-0078/2010

Miroslav Mikolášik, Marco Scurria, Zuzana Roithová, Salvatore Tatarella, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Gianni Vattimo

Трафик на хора - B7-0029/2010

Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Hannu Takkula

Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата - RC-B7-0064/2010

Marisa Matias, от името на групата GUE/NGL, Alajos Mészáros, Peter Jahr, Anja Weisgerber, Zuzana Roithová, Albert Deß, Daniel Hannan, Syed Kamall, Eija-Riitta Korhola, Bruno Gollnisch, Giommaria Uggias

Доклад Leonardo Domenici - A7-0007/2010

Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Syed Kamall, Vicky Ford

Доклад Marc Tarabella - A7-0004/2010

Astrid Lulling, от името на групата PPE, Filip Kaczmarek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tiziano Motti, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bernd Posselt

Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора - B7-0069/2010

Daniel Hannan

Доклад за напредъка на Хърватия през 2009 г. - B7-0067/2010

Romana Jordan Cizelj, Zuzana Roithová

Доклад за напредъка на БЮРМ през 2009 г. - B7-0065/2010

Zuzana Roithová

Доклад за напредъка на Турция през 2009 г. - B7-0068/2010

Zuzana Roithová, Bernd Posselt, Miroslav Mikolášik.

Правна информация - Политика за поверителност