Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург

11. Поправки на вот и намерения за гласуване

Поправките на вота и намеренията за гласуване са отразени на интернет страницата "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)", както и в печатната версия на приложението „Резултати от поименните гласувания“.

Електронната версия, която се намира на сайта Europarl, се осъвременява редовно в продължение най-много на две седмици след деня на провеждане на гласуването.

След този срок списъкът на поправките на вота и намеренията за гласуване е окончателен и се предава за превод и публикуване в Официален вестник.

°
° ° °

Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli и Roberta Angelilli уведомиха, че техните апарати за гласуване не са функционирали по време на гласуването относно Доклад David Casa - A7-0008/2010.

József Szájer и Crescenzio Rivellini уведомиха, че техните апарати за гласуване не са функционирали по време на гласуването относно Доклад Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009.

Françoise Grossetête уведоми, че нейният апарат за гласуване не е функционирал по време на гласуването по резолюция B7-0069/2010 относно Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора.

Правна информация - Политика за поверителност