Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

11. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Οι Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli και Roberta Angelilli γνωστοποίησαν ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές ψηφοφορίας τους δεν λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως David Casa - A7-0008/2010.

Οι József Szájer και Crescenzio Rivellini γνωστοποίησαν ότι οι ηλεκτρονικές συσκευές ψηφοφορίας τους δεν λειτούργησαν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί της εκθέσεως Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009.

Η Françoise Grossetête γνωστοποίησε ότι η ηλεκτρονική συσκευή ψηφοφορίας της δεν λειτούργησε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας επί του ψηφίσματος B7-0069/2010 σχετικά με τους Βασικούς στόχους της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών του CITES.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου