Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Σταύρος ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ
Αντιπρόεδρος

14. Σαρωτές σώματος - Η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο των στρατηγικών κατά της τρομοκρατίας (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Σαρωτές σώματος

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: Η λειτουργία των υπηρεσιών πληροφοριών στο πλαίσιο των στρατηγικών κατά της τρομοκρατίας

Οι Alfredo Pérez Rubalcaba (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου), Siim Kallas (Μέλος της Επιτροπής) και Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνουν στις δηλώσεις.

Παρεμβαίνουν οι Manfred Weber, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Rolandas Paksas, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Philip Claeys, μη εγγεγραμμένος, Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten και Carlo Fidanza.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi και Andreas Mölzer.

Παρεμβαίνουν οι Alfredo Pérez Rubalcaba, Siim Kallas και Cecilia Malmström.

Η συζήτηση περατώνεται.

Παρεμβαίνει η Inés Ayala Sender επί της διαδικασίας «catch the eye».

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου