Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 - Στρασβούργο

15. Κατάσταση στην Ουκρανία (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Δήλωση της Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπροέδρου της Επιτροπής

Ο Štefan Füle (μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Elmar Brok, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kristian Vigenin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Siiri Oviir, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Paweł Robert Kowal, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David και Laima Liucija Andrikienė.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock και Franz Obermayr.

Παρεμβαίνει ο Štefan Füle.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που θα κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν αργότερα.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου του Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου