Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Сряда, 10 февруари 2010 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Неотдавнашното земетресение в Хаити (внесени предложения за резолюция)
 3.Положението в Иран (внесени предложения за резолюция)
 4.Положението в Йемен (внесени предложения за резолюция)
 5.Трафик на хора (внесени предложения за резолюция)
 6.Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата (внесени предложения за резолюция)
 7.Мерки по прилагане (член 88 от Правилника за дейността)
 8.Доклад за напредъка на Хърватия през 2009 г. - Доклад за напредъка на БЮРМ през 2009 г. - Доклад за напредъка на Турция през 2009 г. (разискване)
 9.Време за гласуване
  
9.1.Незадължително и временно прилагане на механизма за самоначисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (изменение на Директива 2006/112/ЕО) * (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
9.2.Европейски фонд за регионално развитие: допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности ***I (гласуване)
  
9.3.Административно сътрудничество в областта на данъците * (гласуване)
  
9.4.Взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси, права и други мерки * (гласуване)
  
9.5.Неотдавнашното земетресение в Хаити (гласуване)
  
9.6.Положението в Иран (гласуване)
  
9.7.Положението в Йемен (гласуване)
  
9.8.Трафик на хора (гласуване)
  
9.9.Резултат от срещата на високо равнище в Копенхаген относно изменението на климата (гласуване)
  
9.10.Насърчаване на доброто управление в областта на данъчното облагане (гласуване)
  
9.11.Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г. (гласуване)
  
9.12.Основни цели на Конференцията на страните по Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора (гласуване)
  
9.13.Доклад за напредъка на Хърватия през 2009 г. (гласуване)
  
9.14.Доклад за напредъка на БЮРМ през 2009 г. (гласуване)
  
9.15.Доклад за напредъка на Турция през 2009 г. (гласуване)
 10.Обяснениe на вот
 11.Поправки на вот и намерения за гласуване
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Споразумението между Европейския съюз и Съединените американски щати относно обработката и предаването на данни за финансови транзакции от Европейския съюз до Съединените щати за целите на програмата за проследяване на финансирането на тероризма (разискване)
 14.Телесните скенери - Функциониране на разузнавателните служби в контекста на стратегиите за борба срещу тероризма (разискване)
 15.Положението в Украйна (разискване)
 16.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 17.Състав на Парламента
 18.Отражението на икономическата криза върху световната търговия (разискване)
 19.Споразумение за свободна търговия между ЕС и Южна Корея (разискване)
 20.Дневен ред на следващото заседание
 21.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (242 kb) Присъствен списък (62 kb)    Резултати от поименно гласуване (3697 kb) 
 
Протокол (157 kb) Присъствен списък (24 kb) Резултати от гласувания (751 kb) Резултати от поименно гласуване (1839 kb) 
 
Протокол (274 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от гласувания (815 kb) Резултати от поименно гласуване (1827 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност