Seznam 
Zápis
PDF 236kWORD 142k
Středa, 10. února 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Nedávné zemětřesení na Haiti (předložené návrhy usnesení)
 3.Situace v Íránu (předložené návrhy usnesení)
 4.Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)
 5.Obchodování s lidmi (předložené návrhy usnesení)
 6.Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu (předložené návrhy usnesení)
 7.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 8.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 – Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 – Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 (rozprava)
 9.Hlasování
  
9.1.Volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (změna směrnice 2006/112/ES) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)
  
9.2.Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I (hlasování)
  
9.3.Správní spolupráce v oblasti daní * (hlasování)
  
9.4.Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření * (hlasování)
  
9.5.Nedávné zemětřesení na Haiti (hlasování)
  
9.6.Situace v Íránu (hlasování)
  
9.7.Situace v Jemenu (hlasování)
  
9.8.Obchodování s lidmi (hlasování)
  
9.9.Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu (hlasování)
  
9.10.Podpora řádné správy v daňové oblasti (hlasování)
  
9.11.Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2009 (hlasování)
  
9.12.Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES (hlasování)
  
9.13.Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 (hlasování)
  
9.14.Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 (hlasování)
  
9.15.Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 (hlasování)
 10.Vysvětlení hlasování
 11.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 12.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 13.Dohoda mezi EU a USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (rozprava)
 14.Detektory pro fyzickou kontrolu – Fungování zpravodajských služeb v rámci strategií boje proti terorismu (rozprava)
 15.Situace na Ukrajině (rozprava)
 16.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 17.Složení Parlamentu
 18.Dopady hospodářské krize na světový obchod (rozprava)
 19.Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (rozprava)
 20.Pořad jednání příštího denního zasedání
 21.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 10. ÚNORA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 8:30.


2. Nedávné zemětřesení na Haiti (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise: Nedávné zemětřesení na Haiti

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 4 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

– Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o zemětřesení na Haiti (B7-0072/2010)

– Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit a Bart Staes za skupinu Verts/ALE o nedávném zemětřesení na Haiti (B7-0073/2010)

– Nirj Deva, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o zemětřesení na Haiti (B7-0074/2010)

– Véronique De Keyser, Thijs Berman, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman a Georgios Stavrakakis za skupinu S&D o zemětřesení na Haiti (B7-0075/2010)

– Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez a Frédérique Ries za skupinu ALDE o zemětřesení na Haiti (B7-0076/2010)

– Patrick Le Hyaric, Sabine Wils, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Miguel Portas, Willy Meyer, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriele Zimmer a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o mimořádné pomoci Haiti (B7-0087/2010).

Hlasování: bod 5 zápisu ze dne 10.2.2010.


3. Situace v Íránu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise: Situace v Íránu

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 5 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

– Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba a Adam Bielan za skupinu ECR o situaci v Íránu (B7-0078/2010)

– Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Heidi Hautala a Emilie Turunen za skupinu Verts/ALE o Íránu (B7-0079/2010)

– José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Marco Scurria, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella a Monica Luisa Macovei za skupinu PPE o situaci v Íránu (B7-0080/2010)

– Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a Mara Bizzotto za skupinu EFD o situaci v Íránu (B7-0081/2010)

– Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D o situaci v Íránu (B7-0082/2010)

– Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE o situaci v Íránu (B7-0084/2010)

– Cornelia Ernst a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL o Íránu (B7-0086/2010).

Hlasování: bod 6 zápisu ze dne 10.2.2010.


4. Situace v Jemenu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise: Situace v Jemenu

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 6 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

– Fiorello Provera, Lorenzo Fontana a William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD o situaci v Jemenu (B7-0021/2010)

– Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes a Richard Howitt za skupinu S&D o situaci v Jemenu (B7-0023/2010)

– Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares a Sabine Wils za skupinu GUE/NGL o situaci v Jemenu (B7-0024/2010)

– Holger Krahmer a Graham Watson za skupinu ALDE o situaci v Jemenu (B7-0026/2010)

– Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox a Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR o situaci v Jemenu (B7-0027/2010)

– Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o situaci v Jemenu (B7-0028/2010)

Hlasování: bod 7 zápisu ze dne 10.2.2010.


5. Obchodování s lidmi (předložené návrhy usnesení)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0148/2009), kterou pokládají Anna Hedh a Edit Bauer za výbor FEMM Radě: Obchodování s lidmi (B7-0341/2009)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0149/2009), kterou pokládají Anna Hedh a Edit Bauer za výbor FEMM Komisi: Obchodování s lidmi (B7-0342/2009)

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 10 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Anna Hedh a Silvia Costa za skupinu S&D, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda a Barbara Lochbihler za skupinu Verts/ALE, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson za skupinu GUE/NGL o prevenci obchodování s lidmi (B7-0029/2010)

- Edit Bauer a Simon Busuttil za skupinu PPE o prevenci obchodování s lidmi (B7-0030/2010).

Hlasování: bod 9.8 zápisu ze dne 10.2.2010.


6. Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu

Rozprava se konala dne 20. ledna 2010 (bod 11 zápisu ze dne 20.1.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

– Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis a Maria Da Graça Carvalho za skupinu PPE o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) (B7-0064/2010)

– Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall a Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE o závěrech kodaňského summitu o změně klimatu (B7-0066/2010)

– Martin Callanan za skupinu ECR o výsledku kodaňské konference o změně klimatu (COP 15) (B7-0070/2010)

– Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE o výsledku kodaňského summitu o změně klimatu (B7-0077/2010)

– Jo Leinen, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Kriton Arsenis a Judith A. Merkies za skupinu S&D o strategii EU pro konferenci o změně klimatu v Kodani (COP 15) (B7-0083/2010)

– Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, João Ferreira, Marisa Matias, Elie Hoarau, Nikolaos Chountis a Jean-Luc Mélenchon za skupinu GUE/NGL o závěrech kodaňského summitu o změně klimatu (B7-0085/2010).

Hlasování: bod 9 zápisu ze dne 10.2.2010.


7. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh směrnice Komise ../.../ES ze dne […], kterou se přizpůsobuje technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (D006561/01 - 2010/2535(RPS) - lhůta: 25/04/2010)
předáno příslušný výbor: TRAN

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […] o požadavcích na bezpečnost u některých výrobků v prostředí pro spánek dětí, které mají splňovat evropské normy podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES (D006842/02 - 2010/2538(RPS) - lhůta: 27/04/2010)
předáno příslušný výbor: IMCO

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 2-fenylfenol v některých produktech a na jejich povrchu (D007466/03 - 2010/2533(RPS) - lhůta: 22/03/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise ze dne […] o zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D007484/03 - 2010/2534(RPS) - lhůta: 22/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise ze dne […] o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D007487/03 - 2010/2532(RPS) - lhůta: 20/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise ze dne […] o zamítnutí schválení jednoho zdravotního tvrzení při označování potravin jiného, než je tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (D007488/03 - 2010/2530(RPS) - lhůta: 21/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 983/2009 o schválení a zamítnutí schválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, která se týkají snížení rizika onemocnění a vývoje a zdraví dětí (D007489/03 - 2010/2531(RPS) - lhůta: 20/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: IMCO

- Předloha rozhodnutí Komise ze dne […], kterým se mění přílohy I a II rozhodnutí 2009/861/ES o přechodných opatřeních podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 týkajících se zpracovávání nevyhovujícího syrového mléka v určitých zařízeních na zpracování mléka v Bulharsku (D007713/02 - 2010/2537(RPS) - lhůta: 27/04/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI

- Návrh nařízení Komise (EU) č. …/.. ze dne […], kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2011, které se týkají mezigeneračního přenosu znevýhodnění (D007790/02 - 2010/2541(RPS) - lhůta: 28/04/2010)
předáno příslušný výbor: EMPL

- Návrh rozhodnutí Rady, kterým se doplňuje Schengenský hraniční kodex, pokud jde o ostrahu vnějších námořních hranic v kontextu operativní spolupráce koordinované Evropskou agenturou pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích (05323/1/2010 - 2009/2755 (RPS)) - lhůta: 7/04/2010
předáno příslušný výbor: LIBE


8. Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 – Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 – Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009

Prohlášení Rady a Komise: Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Štefan Füle (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Ria Oomen-Ruijten (autoři usnesení předložených podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu).

Vystoupili: Bernd Posselt za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Ivo Vajgl za skupinu ALDE, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, která se rovněž vyjádřila k organizaci rozpravy, Charles Tannock za skupinu ECR, Takis Hadjigeorgiou za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Barry Madlener nezařazený, Eduard Kukan, Raimon Obiols, Jorgo Chatzimarkakis, Marije Cornelissen, Tomasz Piotr Poręba, Niki Tzavela, Philip Claeys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt, Norica Nicolai, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Diane Dodds, Elmar Brok, Michael Cashman, Alexander Graf Lambsdorff, který rovněž odpověděl na otázku, kterou „postupem modré karty“ položil Michael Cashman, Ulrike Lunacek, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Ioannis Kasoulides, Victor Boştinaru, Lena Ek, Michail Tremopoulos, Edvard Kožušník, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Luigi Berlinguer, Andrew Duff a Mario Mauro.

PŘEDSEDNICTVÍ: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
místopředsedkyně

Vystoupili: Kinga Göncz, Nadja Hirsch, Jarosław Leszek Wałęsa, Debora Serracchiani, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Metin Kazak, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Evgeni Kirilov, Marietta Giannakou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alojz Peterle, Emine Bozkurt, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Francisco José Millán Mon, Antigoni Papadopoulou, Doris Pack, Ismail Ertug, Tunne Kelam, Jürgen Klute, Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Georgios Koumoutsakos, Monica Luisa Macovei a Eleni Theocharous.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver a Iuliu Winkler.

Vystoupil Barry Madlener, aby „postupem modré karty“ položil otázku Hélène Flautrové, která na ni odpověděla.

Vystoupili: Diego López Garrido a Štefan Füle.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

Chorvatsko

- Hannes Swoboda za výbor AFET o zprávě o pokroku Chorvatska za rok 2009 (B7-0067/2010)

Bývalá jugoslávská republika Makedonie

- Zoran Thaler za výbor AFET o zprávě o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 (B7-0065/2010)

Turecko

- Ria Oomen-Ruijten za výbor AFET o zprávě o pokroku Turecka za rok 2009 (B7-0068/2010)

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: 10.2.2010.


PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

9. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


9.1. Volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů (změna směrnice 2006/112/ES) * (článek 138 jednacího řádu) (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o volitelné a dočasné používání mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodů [KOM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: David Casa (A7-0008/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY a NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat jediným hlasováním (P7_TA(2010)0011)


9.2. Způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. …/2009, kterým se mění nařízení (ES) č. 1080/2006 o Evropském fondu pro regionální rozvoj, pokud jde o způsobilost intervencí do bydlení ve prospěch marginalizovaných společenství [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Výbor pro regionální rozvoj. Zpravodaj: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0012)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0012)

Vystoupení

Jörg Leichtfried k oznamování výsledků jmenovitého hlasování.


9.3. Správní spolupráce v oblasti daní * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o správní spolupráci v oblasti daní [KOM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodajka: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0013)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0013)

Vystoupení

Před hlasováním Sharon Bowles (předsedkyně výboru ECON).


9.4. Vzájemná pomoc při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření * (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Rady o vzájemné pomoci při vymáhání pohledávek vyplývajících z daní, poplatků, cel a jiných opatření [KOM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA(2010)0014)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0014)


9.5. Nedávné zemětřesení na Haiti (hlasování)

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 4 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. února 2010 (bod 2 zápisu ze dne 10.2.2010).

Návrhy usnesení B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010, B7-0087/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0072/2010

(nahrazující B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010 a B7-0087/2010):

předložen těmito poslanci:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman a Georgios Stavrakakis za skupinu S&D
Charles Goerens, Louis Michel a Frédérique Ries za skupinu ALDE
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit a Eva Joly za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock za skupinu ECR
Patrick Le Hyaric za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA(2010)0015)


9.6. Situace v Íránu (hlasování)

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 5 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. února 2010 (bod 3 zápisu ze dne 10.2.2010).

Návrhy usnesení B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 a B7-0086/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0078/2010

(nahrazující B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 a B7-0086/2010):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik a Marco Scurria za skupinu PPE
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati a Kristian Vigenin za skupinu S&D
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR
Cornelia Ernst a Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL
Fiorello Provera a Bastiaan Belder za skupinu EFD

přijat (P7_TA(2010)0016)

Vystoupení

– před hlasováním José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE,
– Michael Gahler, aby předložil ústní PN (který byl vzat v potaz), kterým se vkládá nový bod za bod 12,
– Lena Kolarska-Bobińska s žádostí, aby bylo usnesení přeloženo do perštiny.


9.7. Situace v Jemenu (hlasování)

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 6 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. února 2010 (bod 4 zápisu ze dne 10.2.2010).

Návrhy usnesení B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0025/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 a B7-0028/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0021/2010

(nahrazující B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 a B7-0028/2010):

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering a Filip Kaczmarek za skupinu PPE

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt a María Muñiz De Urquiza za skupinu S&D

Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Renate Weber za skupinu ALDE

Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba a Ashley Fox za skupinu ECR

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos a Lorenzo Fontana za skupinu EFD

přijat (P7_TA(2010)0017)

(Návrh usnesení B7-0025/2010 se nebere v potaz.)


9.8. Obchodování s lidmi (hlasování)

Rozprava se konala dne 19. ledna 2010 (bod 10 zápisu ze dne 19.1.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. února 2010 (bod 5 zápisu ze dne 10.2.2010).

Návrhy usnesení B7-0029/2010, B7-0030/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

NÁVRH USNESENÍ B7-0029/2010

přijat (P7_TA(2010)0018)

(Návrh usnesení B7-0030/2010 se nebere v potaz.)


9.9. Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu (hlasování)

Rozprava se konala dne 20. ledna 2010 (bod 11 zápisu ze dne 20.1.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. února 2010 (bod 6 zápisu ze dne 10.2.2010).

Návrhy usnesení B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 a B7-0085/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0064/2010

(nahrazující B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 a B7-0085/2010):

předložen těmito poslanci:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen a Theodoros Skylakakis za skupinu PPE

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis a Judith A. Merkies za skupinu S&D

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall a Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout a Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE

Martin Callanan za skupinu ECR

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún a Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA(2010)0019)

Vystoupení

– Jo Leinen za skupinu S&D, aby upřesnil PN 1 a 9 a upozornil, že PN 6 byl stažen,
– Rachida Dati, aby oznámila, že stahuje svůj PN 21,
– Satu Hassi k PN 10, který je podle jejího názoru slučitelný s PN 1. Jo Leinen (předseda výboru ENVI), který podpořil názor Satu Hassiové; PN 10 je tudíž zařazen do hlasování,
– Robert Atkins a Yannick Jadot k průběhu hlasování.


9.10. Podpora řádné správy v daňové oblasti (hlasování)

Zpráva o podpoře řádné správy v daňové oblasti [KOM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Hospodářský a měnový výbor. Zpravodaj: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0020)


9.11. Rovnost žen a mužů v Evropské unii – 2009 (hlasování)

Zpráva o rovnosti žen a mužů v Evropské unii – 2009 [KOM(2009)0077 - 2009/2101(INI)] - Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví. Zpravodaj: Marc Tarabella (A7-0004/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0021)


9.12. Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES (hlasování)

Návrh usnesení B7-0069/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 12)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0022)

Vystoupení

– Raül Romeva i Rueda k hlasování o PN 7,
– Gay Mitchell k průběhu hlasování.


9.13. Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0067/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 13)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0023)

Vystoupení

Hannes Swoboda, aby upřesnil hlasovací seznam skupiny S&D.


9.14. Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0065/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 14)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0024)

Vystoupení

– Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE, aby předložila ústní PN k PN 18 (PN byl vzat v potaz),
– Zoran Thaler k PN 4.


9.15. Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 (hlasování)

Návrh usnesení B7-0068/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA(2010)0025)

Vystoupení

Ria Oomen-Ruijten, aby oznámila, že PN 20 byl stažen.


10. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009

Alfredo Antoniozzi

Zpráva Magdalena Alvarez - A7-0006/2010

Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Syed Kamall

Zpráva Theodor Dumitru Stolojan - A7-0002/2010

Daniel Hannan

Nedávné zemětřesení na Haiti - RC-B7-0072/2010

Iva Zanicchi, Vito Bonsignore, Zuzana Roithová, Hannu Takkula, Diane Dodds, Daniel Hannan

Situace v Íránu - RC-B7-0078/2010

Miroslav Mikolášik, Marco Scurria, Zuzana Roithová, Salvatore Tatarella, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Gianni Vattimo

Obchodování s lidmi - B7-0029/2010

Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Hannu Takkula

Výsledky summitu v Kodani o změně klimatu - RC-B7-0064/2010

Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Alajos Mészáros, Peter Jahr, Anja Weisgerber, Zuzana Roithová, Albert Deß, Daniel Hannan, Syed Kamall, Eija-Riitta Korhola, Bruno Gollnisch, Giommaria Uggias

Zpráva Leonardo Domenici - A7-0007/2010

Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Syed Kamall, Vicky Ford

Zpráva Marc Tarabella - A7-0004/2010

Astrid Lulling za skupinu PPE, Filip Kaczmarek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tiziano Motti, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bernd Posselt

Klíčové cíle pro konferenci smluvních stran CITES - B7-0069/2010

Daniel Hannan

Zpráva o pokroku Chorvatska za rok 2009 - B7-0067/2010

Romana Jordan Cizelj, Zuzana Roithová

Zpráva o pokroku Bývalé jugoslávské republiky Makedonie za rok 2009 - B7-0065/2010

Zuzana Roithová

Zpráva o pokroku Turecka za rok 2009 - B7-0068/2010

Zuzana Roithová, Bernd Posselt, Miroslav Mikolášik.


11. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.

°
° ° °

Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli a Roberta Angelilli oznámili, že jejich hlasovací zařízení nefungovala při hlasování o zprávě David Casa - A7-0008/2010.

József Szájer a Crescenzio Rivellini oznámili, že jejich hlasovací zařízení nefungovala při hlasování o zprávě Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009.

Françoise Grossetête oznámila, že její hlasovací zařízení nefungovalo při hlasování o usnesení B7-0069/2010 o klíčových cílech pro konferenci smluvních stran CITES.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 14:50, pokračovalo v 15:05.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

12. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


13. Dohoda mezi EU a USA o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu sledování financování terorismu (rozprava)

Doporučení k návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými o zpracovávání a předávání údajů o finančních transakcích z Evropské unie do Spojených států pro účely Programu pro sledování financování terorismu [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci. Zpravodajka: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

Předseda připomněl jednotlivé etapy použitého postupu týkajícího předmětu rozpravy a podniknuté kroky.

Jeanine Hennis-Plasschaert uvedla zprávu.

Vystoupili: Alfredo Pérez Rubalcaba (úřadující předseda Rady) a Cecilia Malmström (členka Komise).

Vystoupili: Ernst Strasser za skupinu PPE, Martin Schulz za skupinu S&D, Sophia in 't Veld za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel a Juan Fernando López Aguilar.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho a Monika Flašíková Beňová.

Vystoupili: Alfredo Pérez Rubalcaba a Cecilia Malmström.

Vystoupili: Martin Schulz, Stavros Lambrinidis, Manfred Weber a Agustín Díaz de Mera García Consuegra, aby položil otázky Alfredu Pérezovi Rubalcabovi, který na ně odpověděl.

Vystoupila Jeanine Hennis-Plasschaert.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 6.4 zápisu ze dne 11.2.2010.


PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

14. Detektory pro fyzickou kontrolu – Fungování zpravodajských služeb v rámci strategií boje proti terorismu (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Detektory pro fyzickou kontrolu

Prohlášení Rady a Komise: Fungování zpravodajských služeb v rámci strategií boje proti terorismu

Alfredo Pérez Rubalcaba (úřadující předseda Rady), Siim Kallas (člen Komise) a Cecilia Malmström (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Manfred Weber za skupinu PPE, Saïd El Khadraoui za skupinu S&D, Gesine Meissner za skupinu ALDE, Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE, Peter van Dalen za skupinu ECR, Rui Tavares za skupinu GUE/NGL, Rolandas Paksas za skupinu EFD, Philip Claeys nezařazený, Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten a Carlo Fidanza.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi a Andreas Mölzer.

Vystoupili: Alfredo Pérez Rubalcaba, Sarah Ludford, Siim Kallas a Cecilia Malmström.

Rozprava byla ukončena.

°
° ° °

Vystoupila Inés Ayala Sender k postupu vystoupení na základě přihlášení se zvednutím ruky.


15. Situace na Ukrajině (rozprava)

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise

Štefan Füle (člen Komise) učinil prohlášení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Siiri Oviir za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Andreas Mölzer nezařazený, Paweł Robert Kowal za skupinu ECR, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David a Laima Liucija Andrikienė.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock a Franz Obermayr.

Vystoupil Štefan Füle.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Hlasování: nadcházející únorové dílčí zasedání v Bruselu.


16. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B7-0006/2010).

Otázka 1 (Zigmantas Balčytis): Vytvoření společného vnitřního trhu s energií.

Otázka a doplňující otázky: Zigmantas Balčytis, Silvia-Adriana Ţicău a Franz Obermayr. Odpověď: Diego López Garrido (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Směr vývoje, cíle a akce v rámci strategie udržitelného rozvoje EU s výhledem do roku 2020.

Otázka a doplňující otázka: Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Diego López Garrido.

Otázka 3 (Bernd Posselt): Svoboda náboženského vyznání v Číně.

Otázka a doplňující otázky: Bernd Posselt, Jim Higgins a Franz Obermayr. Odpověď: Diego López Garrido.

Otázka 4 je nepřípustná.

Otázka 5 (Ilda Figueiredo): Tajné věznice a lety organizované CIA.

Otázka a doplňující otázky: Ilda Figueiredo, Justas Vincas Paleckis a Bogusław Sonik. Odpověď: Diego López Garrido.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 19:25, pokračovalo v 21:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Silvana KOCH-MEHRIN
místopředsedkyně

17. Složení Parlamentu

S ohledem na hlasování Evropského parlamentu a na rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 9. února 2010 o jmenování nové Evropské komise na období od 10. února 2010 do 31. října 2014 je funkce Michela Barniera a Janusze Lewandowského neslučitelná s výkonem mandátu poslance s účinností od 10. února 2010 podle čl. 7 odst. 1 aktu o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a podle čl. 3 odst. 2 a čl. 4 odst. 1 a 4 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátů Michela Barniera a Janusze Lewandowského s účinností od 10. února 2010.


18. Dopady hospodářské krize na světový obchod (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0005/2010), kterou pokládá Vital Moreira za výbor INTA Komisi: Dopady hospodářské krize na světový obchod (B7-0005/2010)

Vital Moreira rozvinul otázku k ústnímu zodpovězení.

Karel De Gucht (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

Vystoupili: Christofer Fjellner za skupinu PPE, Kader Arif za skupinu S&D, Metin Kazak za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Jacek Włosowicz za skupinu ECR, Joe Higgins za skupinu GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth za skupinu EFD, Béla Glattfelder, David Martin, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Iliana Ivanova, Enrique Guerrero Salom, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Theodoros Skylakakis, Tokia Saïfi a Krisztina Morvai.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly, Czesław Adam Siekierski, Michael Theurer a Daniel Caspary.

Vystoupil Karel De Gucht.

Rozprava byla ukončena.


19. Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0171/2009), kterou pokládají Daniel Caspary, Peter Šťastný, Paweł Zalewski za skupinu PPE, David Martin, Gianluca Susta, Kader Arif za skupinu S&D, Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez za skupinu ALDE, a Jan Zahradil za skupinu ECR Komisi: Dohoda o volném obchodu mezi EU a Jižní Koreou (B7-0001/2010)

Daniel Caspary, Gianluca Susta, Michael Theurer a Robert Sturdy rozvinuli otázku k ústnímu zodpovězení.

Karel De Gucht (člen Komise) odpověděl na otázku k ústnímu zodpovězení.

PŘEDSEDNICTVÍ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
místopředseda

Vystoupili: Ivo Belet za skupinu PPE, David Martin za skupinu S&D, Niccolò Rinaldi za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, James Nicholson za skupinu ECR, João Ferreira za skupinu GUE/NGL, Anna Rosbach za skupinu EFD, Peter Šťastný, Kader Arif, Ramon Tremosa i Balcells, Paweł Zalewski, Vital Moreira, Pablo Zalba Bidegain a Evelyn Regner, která rovněž odpověděla na otázku, kterou „postupem modré karty“ položil Daniel Caspary, Bernd Lange a Kathleen Van Brempt.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Harlem Désir, Niccolò Rinaldi a Czesław Adam Siekierski.

Vystoupil Karel De Gucht.

Rozprava byla ukončena.


20. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 432.674/OJJE).


21. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:30.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí