Index 
Protokoll
PDF 238kWORD 149k
Onsdagen den 10 februari 2010 - Strasbourg
1.Öppnande av sammanträdet
 2.Jordbävningen i Haiti (ingivna resolutionsförslag)
 3.Situationen i Iran (ingivna resolutionsförslag)
 4.Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Människohandel (ingivna resolutionsförslag)
 6.Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (ingivna resolutionsförslag)
 7.Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)
 8.2009 års framstegsrapport om Kroatien - 2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2009 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)
 9.Omröstning
  9.1.Frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri (ändring av direktiv 2006/112/EG) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  9.2.Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper ***I (omröstning)
  9.3.Administrativt samarbete i fråga om beskattning * (omröstning)
  9.4.Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder * (omröstning)
  9.5.Jordbävningen i Haiti (omröstning)
  9.6.Situationen i Iran (omröstning)
  9.7.Situationen i Yemen (omröstning)
  9.8.Människohandel (omröstning)
  9.9.Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (omröstning)
  9.10.God förvaltning i skattefrågor (omröstning)
  9.11.Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2009 (omröstning)
  9.12.De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen (omröstning)
  9.13.2009 års framstegsrapport om Kroatien (omröstning)
  9.14.2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)
  9.15.2009 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)
 10.Röstförklaringar
 11.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (debatt)
 14.Kroppsskannrar - Underrättelsetjänsternas verksamhet inom ramen för strategierna för terroristbekämpning (debatt)
 15.Situationen i Ukraina (debatt)
 16.Frågestund (frågor till rådet)
 17.Parlamentets sammansättning
 18.Finanskrisens effekter på världshandeln (debatt)
 19.Frihandelsavtal EU - Sydkorea (debatt)
 20.Föredragningslista för nästa sammanträde
 21.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA


PROTOKOLL

ONSDAGEN DEN 10 FEBRUARI 2010

ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

1. Öppnande av sammanträdet

Sammanträdet öppnades kl. 8.30.


2. Jordbävningen i Haiti (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande: Jordbävningen i Haiti

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 4 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Gay Mitchell, Michèle Striffler, Carlos Coelho, Filip Kaczmarek, Licia Ronzulli, Iva Zanicchi, Cristian Dan Preda, Lena Kolarska-Bobińska och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen, om jordbävningen i Haiti (B7-0072/2010)

- Eva Joly, Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit och Bart Staes för Verts/ALE-gruppen, om den jordbävning som nyligen drabbat Haiti (B7-0073/2010)

- Nirj Deva, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański och Mirosław Piotrowski för ECR-gruppen, om jordbävningen i Haiti (B7-0074/2010)

- Véronique De Keyser, Thijs Berman, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman och Georgios Stavrakakis för S&D-gruppen, om jordbävningen i Haiti (B7-0075/2010)

- Charles Goerens, Louis Michel, Marielle De Sarnez och Frédérique Ries för ALDE-gruppen, om jordbävningen i Haiti (B7-0076/2010)

- Patrick Le Hyaric, Sabine Wils, Helmut Scholz, Nikolaos Chountis, Miguel Portas, Willy Meyer, Jacky Hénin, Jean-Luc Mélenchon, Gabriele Zimmer och Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, om katastrofhjälp till Haiti (B7-0087/2010).

Omröstning: punkt 5 i protokollet av den 10.2.2010.


3. Situationen i Iran (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande: Situationen i Iran

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 5 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Struan Stevenson, Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Michał Tomasz Kamiński, Konrad Szymański, Tomasz Piotr Poręba och Adam Bielan för ECR-gruppen, om situationen i Iran (B7-0078/2010)

- Barbara Lochbihler, Isabelle Durant, Heidi Hautala och Emilie Turunen för Verts/ALE-gruppen, om Iran (B7-0079/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Marco Scurria, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella och Monica Luisa Macovei för PPE-gruppen, om situationen i Iran (B7-0080/2010)

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana och Mara Bizzotto för EFD-gruppen, om situationen i Iran (B7-0081/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri, Sergio Gaetano Cofferati, Ana Gomes och María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen, om situationen i Iran (B7-0082/2010)

- Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, om situationen i Iran (B7-0084/2010)

- Cornelia Ernst och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, om Iran (B7-0086/2010).

Omröstning: punkt 6 i protokollet av den 10.2.2010.


4. Situationen i Jemen (ingivna resolutionsförslag)

Uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/kommissionens vice ordförande: Situationen i Jemen

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 6 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Fiorello Provera, Lorenzo Fontana och William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0021/2010)

- Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes och Richard Howitt för S&D-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0023/2010)

- Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Rui Tavares och Sabine Wils för GUE/NGL-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0024/2010)

- Holger Krahmer och Graham Watson för ALDE-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0026/2010)

- Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Adam Bielan, Charles Tannock, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Struan Stevenson, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Ashley Fox och Michał Tomasz Kamiński för ECR-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0027/2010)

- Alyn Smith, Jan Philipp Albrecht, Barbara Lochbihler och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen, om situationen i Jemen (B7-0028/2010)

Omröstning: punkt 7 i protokollet av den 10.2.2010.


5. Människohandel (ingivna resolutionsförslag)

Muntlig fråga (O-0148/2009) från Anna Hedh och Edit Bauer, för utskottet FEMM, till rådet: Människohandeln (B7-0341/2009)

Muntlig fråga (O-0149/2009) från Anna Hedh och Edit Bauer, för utskottet FEMM, till kommissionen: Människohandeln (B7-0342/2009)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 10 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Anna Hedh och Silvia Costa för S&D-gruppen, Nadja Hirsch, Antonyia Parvanova och Elizabeth Lynne för ALDE-gruppen, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda och Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Cornelia Ernst, Eva-Britt Svensson för GUE/NGL-gruppen, om förebyggande av människohandel (B7-0029/2010)

- Edit Bauer och Simon Busuttil för PPE-gruppen, om förhindrande av människohandel (B7-0030/2010).

Omröstning: punkt 9.8 i protokollet av den 10.2.2010.


6. Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna

Debatten hölls den 20 januari 2010 (punkt 11 i protokollet av den 20.1.2010).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

- Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Sirpa Pietikäinen, Theodoros Skylakakis och Maria Da Graça Carvalho för PPE-gruppen, om resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15) (B7-0064/2010)

- Corinne Lepage, Jens Rohde, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, om resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (B7-0066/2010)

- Martin Callanan för ECR-gruppen, om resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15) (B7-0070/2010)

- Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, om resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (B7-0077/2010)

- Jo Leinen, Marita Ulvskog, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Kriton Arsenis och Judith A. Merkies för S&D-gruppen, om EU:s strategi inför Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (COP 15) (B7-0083/2010)

- Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún, Sabine Wils, João Ferreira, Marisa Matias, Elie Hoarau, Nikolaos Chountis och Jean-Luc Mélenchon för GUE/NGL-gruppen, om resultatet av Köpenhamnskonferensen om klimatförändringar (B7-0085/2010).

Omröstning: punkt 9 i protokollet av den 10.2.2010.


7. Genomförandeåtgärder (artikel 88 i arbetsordningen)

Följande förslag till genomförandeåtgärder, som omfattas av det föreskrivande förfarandet med kontroll, hade översänts till parlamentet:

- Utkast till kommissionens direktiv av den […] om anpassning till den tekniska utvecklingen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/40/EG om provning av motorfordons och tillhörande släpfordons trafiksäkerhet (D006561/01 - 2010/2535(RPS) - tidsfrist: 25/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: TRAN

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om de säkerhetskrav som Europastandarder ska uppfylla för vissa produkter i barns sovmiljö i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/95/EG (D006842/02 - 2010/2538(RPS) - tidsfrist: 27/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 vad gäller gränsvärdena för resthalter för 2-fenylfenol i eller på vissa produkter (D007466/03 - 2010/2533(RPS) - tidsfrist: 22/03/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om icke-godkännande av vissa andra hälsopåståenden om livsmedel än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D007484/03 - 2010/2534(RPS) - tidsfrist: 22/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning av den […] om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D007487/03 - 2010/2532(RPS) - tidsfrist: 20/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om icke-godkännande av ett hälsopåstående om livsmedel annat än sådana som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D007488/03 - 2010/2530(RPS) - tidsfrist: 21/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens förordning av den [...] om ändring av förordning (EG) nr 983/2009 om godkännande respektive icke-godkännande av vissa hälsopåståenden om livsmedel som avser minskad sjukdomsrisk och barns utveckling och hälsa (D007489/03 - 2010/2531(RPS) - tidsfrist: 20/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI
rådgivande utskott: IMCO

- Utkast till kommissionens beslut av den […] om ändring av bilagorna I och II till beslut 2009/861/EG om övergångsbestämmelser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 vad gäller bearbetning i vissa mjölkbearbetningsanläggningar i Bulgarien av obehandlad mjölk som inte uppfyller kraven (D007713/02 - 2010/2537(RPS) - tidsfrist: 27/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: ENVI

- Utkast till kommissionens förordning (EU) nr …/… av den […] om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1177/2003 om gemenskapsstatistik över inkomst- och levnadsvillkor (EU-SILC) vad gäller 2011 års förteckning över sekundära målvariabler för överföring av nackdelar mellan generationer (D007790/02 - 2010/2541(RPS) - tidsfrist: 28/04/2010)
hänvisat till ansvarigt utskott: EMPL

- Utkast till rådets beslut om komplettering av kodexen om Schengengränserna vad gäller övervakningen av de yttre sjögränserna inom ramen för det operativa samarbete som samordnas av Europeiska byrån för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser(05323/1/2010 - 2009/2755 (RPS)) - tidsfrist: 7/04/2010
hänvisat till ansvarigt utskott: LIBE


8. 2009 års framstegsrapport om Kroatien - 2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - 2009 års framstegsrapport om Turkiet (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2009 års framstegsrapport om Kroatien

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien

Uttalanden av rådet och kommissionen: 2009 års framstegsrapport om Turkiet

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) och Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Hannes Swoboda, Zoran Thaler, Ria Oomen-Ruijten (författarna till de resolutionsförslag som lagts fram i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen).

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Ivo Vajgl för ALDE-gruppen, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, vilken även kommenterade organisationen av debatten, Charles Tannock för ECR-gruppen, Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för EFD-gruppen, Barry Madlener, grupplös, Eduard Kukan, Raimon Obiols, Jorgo Chatzimarkakis, Marije Cornelissen, Tomasz Piotr Poręba, Niki Tzavela, Philip Claeys, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Richard Howitt, Norica Nicolai, Hélène Flautre, Geoffrey Van Orden, Charalampos Angourakis, Lorenzo Fontana, Diane Dodds, Elmar Brok, Michael Cashman, Alexander Graf Lambsdorff, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Michael Cashman, Ulrike Lunacek, Ryszard Czarnecki, Nikolaos Chountis, Jaroslav Paška, Ioannis Kasoulides, Victor Boştinaru, Lena Ek, Michail Tremopoulos, Edvard Kožušník, Willy Meyer, Nikolaos Salavrakos, Gunnar Hökmark, Luigi Berlinguer, Andrew Duff och Mario Mauro.

ORDFÖRANDESKAP: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Vice talman

Talare: Kinga Göncz, Nadja Hirsch, Jarosław Leszek Wałęsa, Debora Serracchiani, Sophia in 't Veld, Cristian Dan Preda, Csaba Sándor Tabajdi, Metin Kazak, György Schöpflin, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Evgeni Kirilov, Marietta Giannakou, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Alojz Peterle, Emine Bozkurt, Miroslav Mikolášik, Justas Vincas Paleckis, Francisco José Millán Mon, Antigoni Papadopoulou, Doris Pack, Ismail Ertug, Tunne Kelam, Jürgen Klute, Krzysztof Lisek, Andreas Mölzer, Georgios Koumoutsakos, Monica Luisa Macovei och Eleni Theocharous.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Giovanni Collino, Laima Liucija Andrikienė, Kyriakos Mavronikolas, Jelko Kacin, Konrad Szymański, John Bufton, Zoltán Balczó, Csaba Sógor, Danuta Jazłowiecka, Alf Svensson, Chrysoula Paliadeli, Zigmantas Balčytis, Petru Constantin Luhan, Milan Zver och Iuliu Winkler.

Talare: Barry Madlener ställde en fråga (blått kort) till Hélène Flautre, som besvarade frågan.

Talare: Diego López Garrido och Štefan Füle.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 110.2 i arbetsordningen):

Kroatien

- Hannes Swoboda, för utskottet AFET, om Kroatiens framstegsrapport 2009 (B7-0067/2010)

F.d. jugoslaviska republiken Makedonien

- Zoran Thaler, för utskottet AFET, om framstegsrapporten 2009 för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (B7-0065/2010)

Turkiet

- Ria Oomen-Ruijten, för utskottet AFET, om 2009 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0068/2010)

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: 10.02.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Gianni PITTELLA
Vice talman

9. Omröstning

Omröstningsresultaten (ändringsförslag, särskilda omröstningar, delade omröstningar etc.) återfinns i bilagan ”Omröstningsresultat” som bifogas protokollet.

Bilagan med resultaten av omröstningarna med namnupprop finns endast i elektronisk form på Europarl.


9.1. Frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri (ändring av direktiv 2006/112/EG) * (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG beträffande frivillig och tillfällig tillämpning av förfarandet för omvänd betalningsskyldighet på leveranser av vissa varor och tjänster som är känsliga för bedrägeri [KOM(2009)0511 - C7-0210/2009- 2009/0139(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: David Casa (A7-0008/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG, ÄNDRINGSFÖRSLAG och FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs genom en enda omröstning (P7_TA(2010)0011)


9.2. Stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden vad gäller stödberättigade bostadsinsatser till förmån för marginaliserade befolkningsgrupper [KOM(2009)0382 - C7-0095/2009- 2009/0105(COD)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0012)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0012)

Inlägg:

Jörg Leichtfried yttrade sig om redovisningen av resultaten av omröstningarna med namnupprop.


9.3. Administrativt samarbete i fråga om beskattning * (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets direktiv om administrativt samarbete i fråga om beskattning [KOM(2009)0029 - C6-0062/2009- 2009/0004(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Magdalena Alvarez (A7-0006/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0013)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0013)

Inlägg:

Sharon Bowles (ordförande för utskottet ECON) yttrade sig före omröstningen.


9.4. Ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder * (omröstning)

Betänkande Betänkande om förslaget till rådets direktiv om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, tullar och andra åtgärder [KOM(2009)0028 - C6-0061/2009 - 2009/0007(CNS)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Theodor Dumitru Stolojan (A7-0002/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2010)0014)

FÖRSLAG TILL LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

Antogs (P7_TA(2010)0014)


9.5. Jordbävningen i Haiti (omröstning)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 4 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 2 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010, B7-0087/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0072/2010

(ersätter B7-0072/2010, B7-0073/2010, B7-0074/2010, B7-0075/2010, B7-0076/2010 och B7-0087/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Gay Mitchell, Filip Kaczmarek, Iva Zanicchi och José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen
Thijs Berman, Véronique De Keyser, Linda McAvan, Enrique Guerrero Salom, Patrice Tirolien, Michael Cashman och Georgios Stavrakakis för S&D-gruppen
Charles Goerens, Louis Michel och Frédérique Ries för ALDE-gruppen
Isabelle Durant, Daniel Cohn-Bendit och Eva Joly för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock för ECR-gruppen
Patrick Le Hyaric för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0015)


9.6. Situationen i Iran (omröstning)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 5 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 3 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 och B7-0086/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0078/2010

(ersätter B7-0078/2010, B7-0079/2010, B7-0080/2010, B7-0081/2010, B7-0082/2010, B7-0084/2010 och B7-0086/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Lena Kolarska-Bobińska, Mario Mauro, Michael Gahler, Alejo Vidal-Quadras, Potito Salatto, Tunne Kelam, Salvatore Tatarella, Monica Luisa Macovei, Kurt Lechner, Bogusław Sonik och Marco Scurria för PPE-gruppen
Adrian Severin, Hannes Swoboda, María Muñiz De Urquiza, Roberto Gualtieri, Ana Gomes, Sergio Gaetano Cofferati och Kristian Vigenin för S&D-gruppen
Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Johannes Cornelis van Baalen, Frédérique Ries, Louis Michel och Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen
Barbara Lochbihler, Isabelle Durant och Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen
Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Ashley Fox, Tomasz Piotr Poręba, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen
Cornelia Ernst och Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen
Fiorello Provera och Bastiaan Belder för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0016)

Inlägg:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra för PPE-gruppen yttrade sig före omröstningen.
- Michael Gahler lade fram ett muntligt ändringsförslag syftande till att införa en ny punkt efter punkt 12 (det muntliga ändringsförslaget beaktades).
- Lena Kolarska-Bobińska begärde att resolutionen skulle översättas till farsi.


9.7. Situationen i Yemen (omröstning)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 6 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 4 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0025/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 och B7-0028/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0021/2010

(ersätter B7-0021/2010, B7-0023/2010, B7-0024/2010, B7-0026/2010, B7-0027/2010 och B7-0028/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Angelika Niebler, Arnaud Danjean, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering och Filip Kaczmarek för PPE-gruppen

Adrian Severin, Hannes Swoboda, Véronique De Keyser, Claude Moraes, Richard Howitt och María Muñiz De Urquiza för S&D-gruppen

Holger Krahmer, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Renate Weber för ALDE-gruppen

Alyn Smith, Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht och Malika Benarab-Attou för Verts/ALE-gruppen

Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Geoffrey Van Orden, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Konrad Szymański, Paweł Robert Kowal, Tomasz Piotr Poręba och Ashley Fox för ECR-gruppen

Fiorello Provera, Niki Tzavela, Nikolaos Salavrakos och Lorenzo Fontana för EFD-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0017)

(Resolutionsförslag B7-0025/2010 bortföll.)


9.8. Människohandel (omröstning)

Debatten hölls den 19 januari 2010 (punkt 10 i protokollet av den 19.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 5 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0029/2010, B7-0030/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0029/2010

Antogs (P7_TA(2010)0018)

(Resolutionsförslag B7-0030/2010 bortföll.)


9.9. Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna (omröstning)

Debatten hölls den 20 januari 2010 (punkt 11 i protokollet av den 20.1.2010).

Resolutionsförslagen hade tillkännagivits den 10 februari 2010 (punkt 6 i protokollet av den 10.2.2010).

Resolutionsförslag B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 och B7-0085/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0064/2010

(ersätter B7-0064/2010, B7-0066/2010, B7-0070/2010, B7-0077/2010, B7-0083/2010 och B7-0085/2010):

inlämnat av följande ledamöter:

Corien Wortmann-Kool, Karl-Heinz Florenz, Richard Seeber, Peter Liese, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Mario Mauro, Maria Da Graça Carvalho, Sirpa Pietikäinen och Theodoros Skylakakis för PPE-gruppen

Marita Ulvskog, Jo Leinen, Linda McAvan, Dan Jørgensen, Andres Perello Rodriguez, Åsa Westlund, Kriton Arsenis och Judith A. Merkies för S&D-gruppen

Corinne Lepage, Lena Ek, Chris Davies, Fiona Hall och Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen

Rebecca Harms, Satu Hassi, Bas Eickhout och Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen

Martin Callanan för ECR-gruppen

Kartika Tamara Liotard, Bairbre de Brún och Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P7_TA(2010)0019)

Inlägg:

- Jo Leinen för S&D-gruppen gjorde vissa förtydliganden till ändringsförslagen 1 och 9 och meddelade att ändringsförslag 6 hade dragits tillbaka.
- Rachida Dati meddelade att hon dragit tillbaka sitt ändringsförslag 21.
- Satu Hassi yttrade sig om ändringsförslag 10, som hon menade var förenligt med ändringsförslag 1; Jo Leinen (ordförande för utskottet ENVI) stödde Satu Hassis åsikt; ändringsförslag 10 gick därmed till omröstning.
- Robert Atkins och Yannick Jadot yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.


9.10. God förvaltning i skattefrågor (omröstning)

Betänkande om god förvaltning i skattefrågor [KOM(2009)0201 - 2009/2174(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Leonardo Domenici (A7-0007/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 10)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0020)


9.11. Jämställdhet mellan kvinnor och män – 2009 (omröstning)

Betänkande Betänkande om jämställdhet mellan kvinnor och män – 2009 [KOM(2009)0077 - 2009/2101(INI)] - Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män. Föredragande: Marc Tarabella (A7-0004/2010)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 11)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0021)


9.12. De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0069/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 12)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0022)

Inlägg:

- Raül Romeva i Rueda yttrade sig om omröstningen om ändringsförslag 7.
- Gay Mitchell yttrade sig om hur omröstningen förlöpte.


9.13. 2009 års framstegsrapport om Kroatien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0067/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0023)

Inlägg:

Hannes Swoboda gjorde förtydliganden till omröstningslistan från S&D-gruppen.


9.14. 2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0065/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 14)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0024)

Inlägg:

- Ulrike Lunacek för Verts/ALE-gruppen lade fram ett muntligt ändringsförslag till ändringförslag 18 (det muntliga ändringsförslaget beaktades).
- Zoran Thaler yttrade sig om ändringsförslag 4.


9.15. 2009 års framstegsrapport om Turkiet (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0068/2010

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 15)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P7_TA(2010)0025)

Inlägg:

Ria Oomen-Ruijten meddelade att ändringförslag 20 hade dragits tillbaka.


10. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 170 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Lambert van Nistelrooij - A7-0048/2009

Alfredo Antoniozzi

Betänkande Magdalena Alvarez - A7-0006/2010

Zigmantas Balčytis, Daniel Hannan, Syed Kamall

Betänkande Theodor Dumitru Stolojan - A7-0002/2010

Daniel Hannan

Jordbävningen i Haiti - RC-B7-0072/2010

Iva Zanicchi, Vito Bonsignore, Zuzana Roithová, Hannu Takkula, Diane Dodds, Daniel Hannan

Situationen i Iran - RC-B7-0078/2010

Miroslav Mikolášik, Marco Scurria, Zuzana Roithová, Salvatore Tatarella, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Gianni Vattimo

Människohandel - B7-0029/2010

Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Hannu Takkula

Resultat från Köpenhamnstoppmötet om klimatförändringarna - RC-B7-0064/2010

Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen, Alajos Mészáros, Peter Jahr, Anja Weisgerber, Zuzana Roithová, Albert Deß, Daniel Hannan, Syed Kamall, Eija-Riitta Korhola, Bruno Gollnisch, Giommaria Uggias

Betänkande Leonardo Domenici - A7-0007/2010

Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Syed Kamall, Vicky Ford

Betänkande Marc Tarabella - A7-0004/2010

Astrid Lulling för PPE-gruppen, Filip Kaczmarek, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Tiziano Motti, Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Daniel Hannan, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Bernd Posselt

De viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen - B7-0069/2010

Daniel Hannan

2009 års framstegsrapport om Kroatien - B7-0067/2010

Romana Jordan Cizelj, Zuzana Roithová

2009 års framstegsrapport för f.d. jugoslaviska republiken Makedonien - B7-0065/2010

Zuzana Roithová

2009 års framstegsrapport om Turkiet - B7-0068/2010

Zuzana Roithová, Bernd Posselt, Miroslav Mikolášik.


11. Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster

Rättelserna och avsiktsförklaringarna till avgivna röster återfinns på webbplatsen ”Séance en direct”, ”Results of votes (roll-call votes)/Résultats des votes (appels nominaux)” samt i den tryckta versionen av bilagan ”Resultat av omröstningarna med namnupprop”.

Den elektroniska versionen på Europarl uppdateras regelbundet under högst två veckor efter den aktuella omröstningsdagen.

Därefter slutförs förteckningen över rättelserna till de avgivna rösterna för att översättas och offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

°
° ° °

Crescenzio Rivellini, David-Maria Sassoli och Roberta Angelilli hade meddelat att deras omröstningsapparater inte fungerat under omröstningen om betänkandet av David Casa (A7-0008/2010).

József Szájer och Crescenzio Rivellini hade meddelat att deras omröstningsapparater inte fungerat under omröstningen om betänkandet av Lambert van Nistelrooij (A7-0048/2009).

Françoise Grossetête hade meddelat att hennes omröstningsapparat inte fungerat under omröstningen om resolutionen B7-0069/2010 om de viktigaste målen inför partskonferensen för Cites-konventionen.


(Sammanträdet avbröts kl. 14.50 och återupptogs kl. 15.05.)

ORDFÖRANDESKAP: Jerzy BUZEK
Talman

12. Justering av protokollet från föregående sammanträde

Protokollet från föregående sammanträde justerades.


13. Avtal EU/Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från EU till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism (debatt)

Rekommendation Rekommendation om förslaget till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Amerikas förenta stater om behandling och överföring av uppgifter om finansiella betalningsmeddelanden från Europeiska unionen till Förenta staterna i enlighet med programmet för att spåra finansiering av terrorism [05305/2010 - C7-0004/2010 - 2009/0190(NLE)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Jeanine Hennis-Plasschaert (A7-0013/2010)

Talmannen påminde om de olika skedena i det förfarande som följts i fråga om debattens ämne och om de initiativ som redan tagits.

Jeanine Hennis-Plasschaert redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Alfredo Pérez Rubalcaba (rådets tjänstgörande ordförande) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen).

Talare: Ernst Strasser för PPE-gruppen, Martin Schulz för S&D-gruppen, Sophia in 't Veld för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Timothy Kirkhope för ECR-gruppen, Lothar Bisky för GUE/NGL-gruppen, Simon Busuttil, Claude Moraes, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Stavros Lambrinidis, Janusz Władysław Zemke, Birgit Sippel och Juan Fernando López Aguilar.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Axel Voss, Jörg Leichtfried, Carl Schlyter, Janusz Władysław Zemke, Marian-Jean Marinescu, Eva Lichtenberger, Sajjad Karim, Carlos Coelho och Monika Flašíková Beňová.

Talare: Alfredo Pérez Rubalcaba och Cecilia Malmström.

Talare: Martin Schulz, Stavros Lambrinidis, Manfred Weber och Agustín Díaz de Mera García Consuegra ställde frågor till Alfredo Pérez Rubalcaba, som denne besvarade.

Talare: Jeanine Hennis-Plasschaert.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 6.4 i protokollet av den 11.2.2010.


ORDFÖRANDESKAP: Stavros LAMBRINIDIS
Vice talman

14. Kroppsskannrar - Underrättelsetjänsternas verksamhet inom ramen för strategierna för terroristbekämpning (debatt)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Kroppsskannrar

Uttalanden av rådet och kommissionen: Underrättelsetjänsternas verksamhet inom ramen för strategierna för terroristbekämpning

Alfredo Pérez Rubalcaba (rådets tjänstgörande ordförande), Siim Kallas (ledamot av kommissionen) och Cecilia Malmström (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Manfred Weber för PPE-gruppen, Saïd El Khadraoui för S&D-gruppen, Gesine Meissner för ALDE-gruppen, Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen, Peter van Dalen för ECR-gruppen, Rui Tavares för GUE/NGL-gruppen, Rolandas Paksas för EFD-gruppen, Philip Claeys, grupplös, Werner Kuhn, Claude Moraes, Sarah Ludford, Philip Bradbourn, Mario Borghezio, Martin Ehrenhauser, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Charles Goerens, Mara Bizzotto, Diane Dodds, Carlos Coelho, Nathalie Griesbeck, Gerard Batten och Carlo Fidanza.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Artur Zasada, Salvatore Iacolino, Iosif Matula, Jörg Leichtfried, Ioan Enciu, Monika Flašíková Beňová, Charles Tannock, Cornelia Ernst, Michèle Rivasi och Andreas Mölzer.

Talare: Alfredo Pérez Rubalcaba, Siim Kallas och Cecilia Malmström.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

°
° ° °

Talare: Inés Ayala Sender yttrade sig om ögonkontaktsförfarandet.


15. Situationen i Ukraina (debatt)

Uttalande av unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik/ kommissionens vice ordförande.

Štefan Füle (ledamot av kommissionen) gjorde ett uttalande.

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

Talare: Elmar Brok för PPE-gruppen, Kristian Vigenin för S&D-gruppen, Siiri Oviir för ALDE-gruppen, Rebecca Harms för Verts/ALE-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Paweł Robert Kowal för ECR-gruppen, Lena Kolarska-Bobińska, Marek Siwiec, Traian Ungureanu, Mário David och Laima Liucija Andrikienė.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Kinga Gál, Vilija Blinkevičiūtė, Ivo Vajgl, Charles Tannock och Franz Obermayr.

Talare: Štefan Füle.

Resolutionsförslagen (artikel 110.2 i arbetsordningen) skulle läggas fram senare.

Omröstning: följande sammanträdesperiod i februari i Bryssel.


16. Frågestund (frågor till rådet)

Parlamentet behandlade en rad frågor till rådet (B7-0006/2010).

Fråga 1 (Zigmantas Balčytis): En gemensam inre energimarknad.

Diego López Garrido (rådets tjänstgörande ordförande) besvarade frågan samt följdfrågor från Zigmantas Balčytis, Silvia-Adriana Ţicău och Franz Obermayr.

Fråga 2 (Silvia-Adriana Ţicău): Riktlinjer för utvecklingen, målsättningarna och åtgärderna inom EU:s strategi för en hållbar utveckling fram till 2020.

Diego López Garrido besvarade frågan samt en följdfråga från Silvia-Adriana Ţicău.

Fråga 3 (Bernd Posselt): Religionsfrihet i Kina.

Diego López Garrido besvarade frågan samt följdfrågor från Bernd Posselt, Jim Higgins och Franz Obermayr.

Fråga 4 var otillåtlig.

Fråga 5 (Ilda Figueiredo): CIA:s hemliga fängelser och flygningar.

Diego López Garrido besvarade frågan samt följdfrågor från Ilda Figueiredo, Justas Vincas Paleckis och Bogusław Sonik.

De frågor som på grund av tidsbrist inte hade besvarats skulle erhålla skriftliga svar (se bilagan till det fullständiga förhandlingsreferatet).

Talmannen förklarade frågestunden med frågor till rådet avslutad.


(Sammanträdet avbröts kl. 19.25 och återupptogs kl. 21.00.)

ORDFÖRANDESKAP: Silvana KOCH-MEHRIN
Vice talman

17. Parlamentets sammansättning

Efter Europaparlamentets omröstning och beslutet av Europeiska unionens råd den 9 februari 2010 om utnämningen av den nya kommissionen för perioden 10 februari 2010–31 oktober 2014 var det nya uppdraget för Michel Barnier och Janusz Lewandowski från och med den 10 februari 2010 oförenligt med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet, i enlighet med artikel 7.1 i akten om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet.

Parlamentet noterade detta och fastställde, i enlighet med artiklarna 3.2, 4.1 och 4.4 i arbetsordningen, att Michel Barniers och Janusz Lewandowskis platser var vakanta med verkan från och med den 10 februari 2010.


18. Finanskrisens effekter på världshandeln (debatt)

Muntlig fråga (O-0005/2010) från Vital Moreira, för utskottet INTA, till kommissionen: Finanskrisens effekter på världshandeln (B7-0005/2010)

Vital Moreira utvecklade den muntliga frågan.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

Talare: Christofer Fjellner för PPE-gruppen, Kader Arif för S&D-gruppen, Metin Kazak för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Jacek Włosowicz för ECR-gruppen, Joe Higgins för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Béla Glattfelder, David Martin, Olle Schmidt, Janusz Wojciechowski, Jaroslav Paška, Iliana Ivanova, Enrique Guerrero Salom, Georgios Papastamkos, Laima Liucija Andrikienė, Daniel Caspary, Theodoros Skylakakis, Tokia Saïfi och Krisztina Morvai.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Rareş-Lucian Niculescu, Seán Kelly, Czesław Adam Siekierski, Michael Theurer och Daniel Caspary.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


19. Frihandelsavtal EU - Sydkorea (debatt)

Muntlig fråga (O-0171/2009) från Daniel Caspary, Peter Šťastný, Paweł Zalewski för PPE-gruppen, David Martin, Gianluca Susta, Kader Arif för S&D-gruppen, Michael Theurer, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak, Marielle De Sarnez för ALDE-gruppen, och Jan Zahradil för ECR-gruppen, till kommissionen: EU:s frihandelsavtal med Sydkorea (B7-0001/2010)

Daniel Caspary, Gianluca Susta, Michael Theurer och Robert Sturdy utvecklade den muntliga frågan.

Karel De Gucht (ledamot av kommissionen) besvarade den muntliga frågan.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Ivo Belet för PPE-gruppen, David Martin för S&D-gruppen, Niccolò Rinaldi för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, James Nicholson för ECR-gruppen, João Ferreira för GUE/NGL-gruppen, Anna Rosbach för EFD-gruppen, Peter Šťastný, Kader Arif, Ramon Tremosa i Balcells, Paweł Zalewski, Vital Moreira, Pablo Zalba Bidegain och Evelyn Regner, vilken även besvarade en fråga (blått kort) från Daniel Caspary, Bernd Lange och Kathleen Van Brempt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, Harlem Désir, Niccolò Rinaldi och Czesław Adam Siekierski.

Talare: Karel De Gucht.

Talmannen förklarade debatten avslutad.


20. Föredragningslista för nästa sammanträde

Föredragningslistan för nästa sammanträde fastställdes ("Föredragningslista" PE 432.674/OJJE).


21. Avslutande av sammanträdet

Sammanträdet avslutades kl. 23.30.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Generalsekreterare

Vice talman


NÄRVAROLISTA

Följande skrev på:

Abad, Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alves, Andreasen, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bokros, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Briard Auconie, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, David, Davies, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Hedh, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Lisek, Lochbihler, Lövin, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sanchez-Schmid, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Zver, Zwiefka

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy