Seznam 
Zápis
PDF 203kWORD 101k
Středa, 24. února 2010 - Brusel
1.Pokračování zasedání
 2.Prohlášení předsednictví
 3.Přivítání
 4.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 5.Přeprava koní na porážku v Evropské unii (písemné prohlášení)
 6.Složení Parlamentu
 7.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 8.Rozhodnutí o určitých dokumentech
 9.Předložení dokumentů
 10.Písemná prohlášení (předložení)
 11.Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz
 12.Plán práce
 13.EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 (rozprava)
 14.Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010) (rozprava)
 15.Přivítání
 16.Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010) (pokračování rozpravy)
 17.Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině (rozprava)
 18.Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (rozprava)
 19.Peking+15 – Akční platforma OSN pro rovnost pohlaví (rozprava)
 20.Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám
 21.Závažná přírodní katastrofa v autonomní oblasti Madeira (rozprava)
 22.Investiční projekty týkající se energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství
 23.Odhad příjmů a výdajů pro opravný rozpočet č. 1/2010 (oddíl I, Evropský parlament) (rozprava)
 24.Pořad jednání příštího denního zasedání
 25.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


EVROPSKÝ PARLAMENT

ZASEDÁNÍ 2009–2010

Dílčí zasedání od 24. do 25. února 2010

BRUSEL

ZÁPIS

STŘEDA 24. ÚNORA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

1. Pokračování zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 15:05.


2. Prohlášení předsednictví

Předseda uctil pmátku úřednice Evropského parlamentu Claudie Candeagové, která zahynula při železniční nehodě v Belgii dne 15. února 2010.

Předseda učinil prohlášení k záplavám a sesuvům půdy, které postihly Madeiru dne 20. února 2010.

Parlament držel minutu ticha.


3. Přivítání

Předseda jménem Parlamentu přivítal Andżeliku Borys, předsedkyni Svazu Poláků v Bělorusku, a Alexandra Milinkievče, laureáta Sacharovovy ceny za rok 2006, kteří byli usazeni na vyhrazená místa na galerii pro hosty.


4. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.

°
° ° °

Martin Ehrenhauser oznámil, že byl přítomen na zasedání dne 18. ledna 2010, jeho jméno však není uvedeno na prezenční listině.

Frédérique Ries oznámila, že se zúčastnila hlasování dne 20. ledna 2010, z technických důvodů však nemohla být zaznamenána všechna její hlasování.


5. Přeprava koní na porážku v Evropské unii (písemné prohlášení)

Písemné prohlášení 0054/2009, které předložili Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska a Carl Schlyter o přepravě koní na porážku v Evropské unii podepsala většina všech poslanců Parlamentu. Prohlášení bude následně podle čl. 123 odst. 3 a 4 jednacího řádu zasláno všem, kterým je určeno, a zveřejněno spolu se jmény signatářů v textech přijatých na zasedání konaném dne 25. února 2010.

Vystoupila Elizabeth Lynne.


6. Složení Parlamentu

Příslušné francouzské orgány oznámily jmenování Constance Le Gripové, kterou je nahrazen Michel Barnier, poslankyní Parlamentu s účinností od 10. února 2010.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Constance Le Grip v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.


7. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

– Návrh rozhodnutí Komise ze dne [...], kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/407/ES, pokud jde o povolení dovozu fotografické želatiny do České republiky (D007781/02 - 2010/2563(RPS) - lhůta: 11/05/2010)
předáno příslušný výbor: ENVI
stanovisko: AGRI

– Návrh nařízení Komise ze dne [...] o přechodných opatřeních podle nařízení (ES) č. 767/2009, pokud jde o ustanovení o označování krmiv (D008153/03 - 2010/2555(RPS) - lhůta: 09/05/2010)
předáno příslušný výbor: AGRI
stanovisko: ENVI

– Návrh nařízení Komise (EU) č. .../...., kterým se přijímá program statistických údajů a metadat pro sčítání lidu, domů a bytů stanovený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 763/2008 (D008166/01 - 2010/2561(RPS) - lhůta: 13/05/2010)
předáno příslušný výbor: EMPL

– Návrh nařízení Komise (EU) č. …/… ze dne […], kterým se mění nařízení (ES) č. 831/2002, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely, s ohledem na dostupná zjišťování a zdroje statistických údajů (D008228/01 - 2010/2562(RPS) - lhůta: 13/05/2010)
předáno příslušný výbor: ECON


8. Rozhodnutí o určitých dokumentech

Postoupení výborům

výbor EMPL

- Pracovnice v nejistém postavení (2010/2018(INI))
předáno příslušný výbor: FEMM
stanovisko: EMPL

výbor ENVI

- Pravomoc legislativní delegace (2010/2021(INI))
předáno příslušný výbor: JURI
stanovisko: ENVI


9. Předložení dokumentů

Byly předloženy tyto dokumenty:

1) z parlamentních výborů

1.1) zprávy

- ***I Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (KOM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)) - výbor JURI - Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

- Zpráva o zelené knize o reformě společné rybářské politiky (2009/2106(INI)) - výbor PECH - Zpravodajka: Maria Do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

- * Zpráva o návrhu nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96 (KOM(2009)0361 - C7-0125/2009 - 2009/0106(CNS)) - výbor ITRE - Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

- Zpráva o odhadu příjmů a výdajů pro opravný rozpočet č. 1/2010 (oddíl I, Evropský parlament) (2010/2014(BUD)) - výbor BUDG - Zpravodaj: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

2) od poslanců

2.1) návrhy usnesení (článek 120 jednacího řádu)

- Marek Henryk Migalski a Tomasz Piotr Poręba: Návrh usnesení o smrti a týrání Sergeje Magnitského (B7-0111/2010)

předáno

příslušný výbor :

AFET

- Cătălin Sorin Ivan a Daciana Octavia Sârbu: Návrh usnesení o rybolovu ohroženého druhu tuňáka obecného v Atlantiku (B7-0114/2010)

předáno

příslušný výbor :

PECH

stanovisko :

ENVI

2.2) návrhy doporučení (článek 121 jednacího řádu)

- Tomasz Piotr Poręba za skupinu ECR: Návrh doporučení Radě o prohlášení 25. května mezinárodním dnem hrdinů v boji proti totalitě (B7-0112/2010)

předáno

příslušný výbor :

AFET

stanovisko :

LIBE


10. Písemná prohlášení (předložení)

Tito poslanci předložili písemná prohlášení k uložení do rejstříku (článek 123 jednacího řádu):

– Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada a Wojciech Michał Olejniczak o ustanovení dne 30. května Evropským dnem náhradního rodičovství (0010/2010),

– Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski a Sandra Kalniete o rovném zacházení se zemědělci v Evropské unii (0011/2010).


11. Písemná prohlášení, která nejsou brána v potaz

Podle ustanovení čl. 123 odst. 5 jednacího řádu se písemná prohlášení č. 0055/2009, 0056/2009, 0057/2009, 0058/2009, 0059/2009 neberou v potaz, jelikož neobdržela požadovaný počet podpisů.


12. Plán práce

Na pořadu jednání byl plán práce.

Byl rozdán konečný návrh pořadu jednání druhého únorového plenárního zasedání (PE 439.049/PDOJ), ke kterému byly navrženy tyto změny (článek 140 jednacího řádu):

Středa

1. Zasedání se bude konat bez přestávky od 15:00 do 24:00.

2. Oba body „Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010)“ (bod 10 PDOJ) a „Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině“ (bod 23 PDOJ) budou založeny na prohlášeních Komise a Rady, nikoli na prohlášeních vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise.

3. Prohlášení Rady a Komise o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku budou zařazena ihned po rozpravě o provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině. Hlasování se bude konat v březnu.

4. Okamžitě po jednominutových vystoupeních bude zařazeno prohlášení Komise o rozsáhlé přírodní katastrofě v autonomní oblasti Madeira. Hlasování se bude konat v březnu.

Čtvrtek

1. Při rozpravě o zprávě, kterou předkládá Maria do Céu Patrão Neves, o zelené knize o reformě společné rybářské politiky (A7-0014/2010) (bod 4 PDOJ) bude Radě přidělena pětiminutová řečnická doba.

2. Po rozpravě o zprávě, kterou předkládá Maria do Céu Patrão Neves, bude zařazeno prohlášení Komise o bezpečnosti železnic včetně evropského signalizačního systému. K tomuto tématu nebudou předloženy návrhy usnesení.

3. Hlasování začne v 11:30.

4. Žádost skupiny S&D, aby bylo odloženo hlasování o zprávě, kterou předkládá Klaus-Heiner Lehne, o roční účetní závěrce některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty (A7-0011/2010).

Vystoupili: Martin Schulz za skupinu S&D s odůvodněním žádosti, Klaus-Heiner Lehne, Dirk Sterckx a Martin Schulz.

Parlament žádost schválil.

°
° ° °

Plán práce byl tímto schválen.

Vystoupil Hannes Swoboda.


13. EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010

Herman Van Rompuy (předseda Evropské rady) a José Manuel Barroso (předseda Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Joseph Daul za skupinu PPE, Stephen Hughes za skupinu S&D, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE, jenž rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Timothy Kirkhope za skupinu ECR, Lothar Bisky za skupinu GUE/NGL, Nigel Farage za skupinu EFD, Joseph Daul, aby zvednutím modré karty položil otázku Nigelu Faragovi, Martin Schulz, který odsoudil výroky, které Nigel Farage pronesl na adresu Hermana Van Rompuye (předseda poslanci odpověděl, že s Nigelem Faragem otázku osobních útoků již řešil), Nigel Farage, Frank Vanhecke nezařazený, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Lena Ek, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis a Rolandas Paksas.

PŘEDSEDNICTVÍ: Dagmar ROTH-BEHRENDT
místopředsedkyně

Vystoupili: Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Stéphane Le Foll, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Charalampos Angourakis, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Jean Lambert, Othmar Karas, Alejandro Cercas, Sven Giegold, Jean-Pierre Audy, Sergio Gaetano Cofferati, Pilar del Castillo Vera, Udo Bullmann, Enikő Győri, Anni Podimata, Paolo De Castro a Liisa Jaakonsaari.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, Georgios Papanikolaou a Silvia-Adriana Ţicău.

PŘEDSEDNICTVÍ: Stavros LAMBRINIDIS
místopředseda

Vystoupili: Maroš Šefčovič (člen Komise) a Herman Van Rompuy.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: březnové dílčí zasedání ve Štrasburku.


14. Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010) (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010)

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE, Richard Howitt za skupinu S&D, Kristiina Ojuland za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Nicole Sinclaire nezařazená, a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


15. Přivítání

Předseda přivítal Mgr. Jorgeho Ortigu, arcibiskupa z Bragy, biskupy a portugalskou biskupskou delegaci, která jej doprovází, a vyjádřil soustrast s portugalským lidem v souvislosti s přírodní katastrofou na Madeiře.


16. Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010) (pokračování rozpravy)

Prohlášení Rady a Komise: Priority Evropského parlamentu s ohledem na zasedání Rady OSN pro lidská práva (Ženeva, 1.–26. března 2010)

Vystoupili: Vittorio Prodi, Alexander Graf Lambsdorff, Daniël van der Stoep, Cristian Dan Preda, Corina Creţu a Tunne Kelam.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Elena Băsescu, Csaba Sógor, Georgios Papanikolaou, Mariya Nedelcheva, Alf Svensson a Andrew Henry William Brons.

Vystoupili: Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komise).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Helmut Scholz a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva (B7-0119/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o třináctém zasedání Rady OSN pro lidská práva (B7-0123/2010);

- Richard Howitt za skupinu S&D o 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva (B7-0124/2010);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva (B7-0125/2010);

- Leonidas Donskis za skupinu ALDE o třináctém zasedání Rady OSN pro lidská práva (B7-0126/2010);

- Laima Liucija Andrikienė a José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE o 13. zasedání Rady OSN pro lidská práva (B7-0128/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 25.2.2010.


17. Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Elmar Brok za skupinu PPE, Véronique De Keyser za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Caroline Lucas za skupinu Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński za skupinu ECR, Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu EFD, Louis Bontes nezařazený, a Gabriele Albertini.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pál SCHMITT
místopředseda

Vystoupili: Richard Howitt, Frédérique Ries, Jan Philipp Albrecht, Charles Tannock, Helmut Scholz, Lorenzo Fontana, Ria Oomen-Ruijten, Olga Sehnalová, Niccolò Rinaldi, Frieda Brepoels, Peter van Dalen, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Proinsias De Rossa, Hannu Takkula, Geoffrey Van Orden a Alexandra Thein.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Miroslav Mikolášik, Antigoni Papadopoulou, Michael Theurer, Nicole Kiil-Nielsen, Robert Atkins, Seán Kelly a Diane Dodds.

Vystoupili: Diego López Garrido a Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: březnové dílčí zasedání ve Štrasburku.


PŘEDSEDNICTVÍ: Jerzy BUZEK
předseda

18. Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Kristalina Georgieva (členka Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: Gunnar Hökmark za skupinu PPE, Kristian Vigenin za skupinu S&D, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Heidi Hautala za skupinu Verts/ALE, Ryszard Czarnecki za skupinu ECR, Kinga Gál, Bogusław Liberadzki, Konrad Szymański, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski a Edit Bauer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Sławomir Witold Nitras, Mirosław Piotrowski a Krzysztof Lisek.

Vystoupili: Diego López Garrido a Kristalina Georgieva.

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: březnové dílčí zasedání ve Štrasburku.


19. Peking+15 – Akční platforma OSN pro rovnost pohlaví (rozprava)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0006/2010), kterou pokládá Eva-Britt Svensson za výbor FEMM Radě: Peking+15 - Akční platforma OSN pro rovnost pohlaví (B7-0007/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0007/2010), kterou pokládá Eva-Britt Svensson za výbor FEMM Komisi: Peking+15 - Akční platforma OSN pro rovnost pohlaví (B7-0008/2010)

Eva-Britt Svensson rozvinula otázky k ústnímu zodpovězení.

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) odpověděl na otázku B7-0007/2010.

Viviane Reding (místopředsedkyně Komise) odpověděla na otázku B7-0008/2010.

PŘEDSEDNICTVÍ: Pál SCHMITT
místopředseda

Vystoupili: Christa Klaß za skupinu PPE, Zita Gurmai za skupinu S&D, Antonyia Parvanova za skupinu ALDE, Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE, Marina Yannakoudakis za skupinu ECR, Mara Bizzotto za skupinu EFD, Edit Bauer, Edite Estrela, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Mariya Nedelcheva, Silvia Costa, Sylvie Guillaume a Vilija Blinkevičiūtė.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Corina Creţu, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová a Angelika Werthmann.

Vystoupili: Diego López Garrido a Viviane Reding.

Návrh usnesení předložený v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Eva-Britt Svensson za výbor FEMM o akční platformě OSN pro rovnost mužů a žen nazvané „Peking +15“ (B7-0118/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 25.2.2010.


20. Jednominutové projevy k důležitým politickým otázkám

Tito poslanci, kteří chtěli upozornit Parlament na důležitou otázku politické povahy, vystoupili podle článku 150 jednacího řádu s jednominutovým projevem:

Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andres Perello Rodriguez, Cristian Silviu Buşoi, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Seán Kelly, Alan Kelly, Corneliu Vadim Tudor, Ramon Tremosa i Balcells, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Oldřich Vlasák, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mario Borghezio, Maria Da Graça Carvalho, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski a Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Poté vystoupili: Georgios Papastamkos, Michail Tremopoulos, María Muñiz De Urquiza, Chrysoula Paliadeli, Corina Creţu, John Bufton a Sonia Alfano k organizaci jednominutových vystoupení (předseda upřesnil postup).


21. Závažná přírodní katastrofa v autonomní oblasti Madeira (rozprava)

Prohlášení Komise: Závažná přírodní katastrofa v autonomní oblasti Madeira

Günther Oettinger (člen Komise) učinil prohlášení.

Vystoupili: Nuno Teixeira za skupinu PPE, Edite Estrela za skupinu S&D, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira a Danuta Maria Hübner.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr a Elisa Ferreira.

Vystoupil Günther Oettinger.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Návrhy usnesení, které budou předloženy podle čl. 110 odst. 2 jednacího řádu, budou oznámeny později.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: březnové dílčí zasedání ve Štrasburku.


22. Investiční projekty týkající se energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství

Zpráva o návrhu nařízení Rady o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech týkajících se energetické infrastruktury v rámci Evropského společenství a o zrušení nařízení (ES) č. 736/96 [KOM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Zpravodajka: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean uvedla zprávu.

Vystoupil Günther Oettinger (člen Komise).

(Rozprava, která byla z technických důvodů přerušena ve 22:55, pokračovala ve 23:00.)

Vystoupil Günther Oettinger.

Vystoupili: Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE, Adam Gierek za skupinu S&D, Lena Ek za skupinu ALDE, Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE, Evžen Tošenovský za skupinu ECR, Jaroslav Paška za skupinu EFD, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer a Bogusław Sonik.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski a Paul Rübig.

Vystoupili: Günther Oettinger a Adina-Ioana Vălean.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.1 zápisu ze dne 25.2.2010.


23. Odhad příjmů a výdajů pro opravný rozpočet č. 1/2010 (oddíl I, Evropský parlament) (rozprava)

Zpráva o odhadu příjmů a výdajů pro opravný rozpočet č. 1/2010 (oddíl I, Evropský parlament) (2010/2014(BUD) - Rozpočtový výbor. Zpravodaj: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

Vladimír Maňka uvedl zprávu.

Vystoupili: José Manuel Fernandes za skupinu PPE, Göran Färm za skupinu S&D, Angelika Werthmann nezařazená, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy a Marian-Jean Marinescu.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásil Paul Rübig.

Vystoupil Vladimír Maňka.

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.5 zápisu ze dne 25.2.2010.


24. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 439.049/OJJE).


25. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 23:50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generální tajemník

předseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Áder, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Právní upozornění - Ochrana soukromí