Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 198kWORD 107k
Keskiviikko 24. helmikuuta 2010 - Bryssel
1.Istuntokauden uudelleen avaaminen
 2.Puhemiehen julkilausumat
 3.Tervetulotoivotukset
 4.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 5.Teurashevosten kuljetukset Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)
 6.Parlamentin kokoonpano
 7.Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)
 8.Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset
 9.Vastaanotetut asiakirjat
 10.Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)
 11.Rauenneet kirjalliset kannanotot
 12.Käsittelyjärjestys
 13.EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (keskustelu)
 14.YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet (keskustelu)
 15.Tervetulotoivotukset
 16.YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet (jatkoa keskustelulle)
 17.Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano (keskustelu)
 18.Kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanne Valko-Venäjällä (keskustelu)
 19.Peking +15 - sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma (keskustelu)
 20.Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista
 21.Merkittävä luonnonkatastrofi Madeiran itsehallintoalueella (keskustelu)
 22.Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet
 23.Lisätalousarvioon 1/2010 liittyvä ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I, Euroopan parlamentti) (keskustelu)
 24.Seuraavan istunnon esityslista
 25.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2009 - 2010

Istunnot 24. ja 25. helmikuuta 2010

BRYSSEL

PÖYTÄKIRJA

KESKIVIIKKO 24. HELMIKUUTA 2010

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

1. Istuntokauden uudelleen avaaminen

Istunto avattiin klo 15.05.


2. Puhemiehen julkilausumat

Puhemies kunnioitti junaonnettomuudessa Belgiassa 15. helmikuuta 2010 menehtyneen Euroopan parlamentin virkamiehen Claudia Candeagon muistoa.

Puhemies antoi julkilausuman Madeiralla 20. helmikuuta 2010 sattuneista tulvista ja maanvyöryistä.

Parlamentti vietti minuutin hiljaisuuden.


3. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti parlamentin puolesta tervetulleiksi viralliselle lehterille saapuneet Valko-Venäjän puolalaisten liiton puheenjohtajan Andzelika Borysin ja vuoden 2006 Saharovin palkinnon saajan Aleksandr Milinkevitšin.


4. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.

°
° ° °

Martin Ehrenhauser on ilmoittanut olleensa läsnä 18. tammikuuta 2010 pidetyssä istunnossa, mutta hänen nimensä ei ole läsnäololistassa.

Frédérique Ries on ilmoittanut osallistuneensa 20. tammikuuta 2010 toimitettuihin äänestyksiin, mutta teknisistä syistä kaikkia hänen antamiaan ääniä ei pystytty rekisteröimään.


5. Teurashevosten kuljetukset Euroopan unionissa (kirjallinen kannanotto)

Kirjallinen kannanotto 0054/2009 aiheeseen teurashevosten kuljetukset Euroopan unionissa, jonka Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ja Carl Schlyter ovat jättäneet käsiteltäväksi, on saanut parlamentin jäsenten enemmistön allekirjoitukset. Kannanotto toimitetaan näin ollen työjärjestyksen 123 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti kannanotossa mainituille tahoille liitteenään allekirjoittajien nimet, ja se julkaistaan 25. helmikuuta 2010 pidettävän istunnon hyväksytyissä teksteissä.

Elizabeth Lynne käytti puheenvuoron.


6. Parlamentin kokoonpano

Toimivaltaiset Ranskan viranomaiset ovat ilmoittaneet, että Constance Le Grip on nimitetty parlamentin jäseneksi Michel Barnierin tilalle 10. helmikuuta 2010 alkaen.

Työjärjestyksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti niin kauan kuin jäsenen valtakirjaa ei ole tarkastettu tai sitä koskevaa muistutusta ratkaistu, Constance Le Grip osallistuu parlamentin ja sen elinten istuntoihin täysin valtuuksin sillä edellytyksellä, että hän on tätä ennen ilmoittanut, ettei hänellä ole tehtävää Euroopan parlamentin jäsenen tehtävän kanssa yhteensopimattomia tehtäviä.


7. Täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 88 artikla)

Seuraavat valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn piiriin kuuluvat täytäntöönpanotoimenpiteitä koskevat ehdotukset on toimitettu parlamentille:

- Luonnos komission päätökseksi päätöksen 2004/407/EY muuttamisesta valokuvateknisen gelatiinin tuonnin sallimiseksi Tšekkiin (D007781/02 - 2010/2563(RPS) - määräaika: 11/05/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ENVI
lausuntoa varten: AGRI

- Luonnos komission asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2009 mukaisista siirtymätoimenpiteistä rehun pakkausmerkintöjä koskevien säännösten osalta (D008153/03 - 2010/2555(RPS) - määräaika: 09/05/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: AGRI
lausuntoa varten: ENVI

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o .../... Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 763/2008 tarkoitetun väestö- ja asuntolaskentoja koskevan tilastotieto- ja metatieto-ohjelman hyväksymisestä (D008166/01 - 2010/2561(RPS) - määräaika: 13/05/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: EMPL

- Luonnos komission asetukseksi (EU) N:o …/… tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien salassapidettävien tietojen käyttöoikeutta koskevan asetuksen (EY) N:o 831/2002 muuttamisesta käytettävissä olevien tutkimusten ja tilastotietolähteiden osalta (D008228/01 - 2010/2562(RPS) - määräaika: 13/05/2010)
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: ECON


8. Tiettyjä asiakirjoja koskevat päätökset

Valiokuntaan lähettäminen

EMPL-valiokunta

- Epävarmassa asemassa olevat naistyöntekijät (2010/2018(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: FEMM
lausuntoa varten: EMPL

ENVI-valiokunta

- Lainsäädäntövallan siirtovaltuus (2010/2021(INI))
lähetetty asiasta vastaavaan valiokuntaan: JURI
lausuntoa varten: ENVI


9. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) parlamentin valiokunnilta:

1.1) mietinnöt:

- ***I Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä annetun neuvoston direktiivin 78/660/ETY muuttamisesta mikroyhteisöjen osalta (KOM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)) - JURI-valiokunta - Esittelijä: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

- Mietintö yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevasta vihreästä kirjasta (2009/2106(INI)) - PECH-valiokunta - Esittelijä: Maria Do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

- * Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta (KOM(2009)0361 - C7-0125/2009 - 2009/0106(CNS)) - ITRE-valiokunta - Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

- Mietintö lisätalousarvioon 1/2010 liittyvästä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I, Euroopan parlamentti) (2010/2014(BUD)) - BUDG-valiokunta - Esittelijä: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

2) jäseniltä:

2.1) päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 120 artikla):

- Marek Henryk Migalski ja Tomasz Piotr Poręba. Päätöslauselmaesitys Sergei Magnitskin kuolemasta ja kidutuksesta (B7-0111/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

- Cătălin Sorin Ivan ja Daciana Octavia Sârbu. Päätöslauselmaesitys uhanalaisen tonnikalan pyytämisestä (B7-0114/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

PECH

lausuntoa varten:

ENVI

2.2) ehdotukset suosituksiksi (työjärjestyksen 121 artikla):

- Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta. Ehdotus suositukseksi neuvostolle toukokuun 25. päivän julistamisesta kansainväliseksi totalitarismia vastaan taistelleiden sankareiden päiväksi (B7-0112/2010)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

AFET

lausuntoa varten:

LIBE


10. Kirjalliset kannanotot (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat jäsenet ovat toimittaneet kirjallisen kannanoton luetteloon kirjattavaksi (työjärjestyksen 123 artikla):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada ja Wojciech Michał Olejniczak sijaisperheiden eurooppalaisen teemapäivän perustamiseen 30. toukokuuta (0010/2010)

- Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski ja Sandra Kalniete maataloustuottajien tasapuoliseen kohteluun Euroopan unionissa (0011/2010).


11. Rauenneet kirjalliset kannanotot

Kirjalliset kannanotot 0055/2009, 0056/2009, 0057/2009, 0058/2009, 0059/2009 ovat työjärjestyksen 123 artiklan 5 kohdan mukaisesti rauenneet, koska ne eivät ole saaneet riittävää määrää allekirjoituksia.


12. Käsittelyjärjestys

Esityslistalla oli seuraavana käsittelyjärjestyksen vahvistaminen.

Helmikuun II (PE 439.049/PDOJ) istuntojakson lopullinen esityslistaluonnos on jaettu ja siihen on ehdotettu seuraavia muutoksia (työjärjestyksen 140 artikla):

Keskiviikko

1. Istunto pidetään keskeytyksettä klo 15.0024.00.

2. Kohdat "YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 10) ja "Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano" (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 23) pohjautuvat komission ja neuvoston, eivätkä unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan, julkilausumiin.

3. Neuvoston ja komission ja julkilausumat kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanteesta Valko-Venäjällä lisätään esityslistalle heti aiheesta "Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano" käytävän keskustelun jälkeen. Asiasta äänestetään maaliskuussa.

4. Heti minuutin puheenvuorojen jälkeen lisätään komission julkilausuma merkittävästä luonnonkatastrofista Madeiran itsehallintoalueella. Asiasta äänestetään maaliskuussa.

Torstai

1. Maria do Céu Patrão Nevesin mietinnöstä "Yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskeva vihreä kirja" (A7-0014/2010) (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 4) käytävässä keskustelussa neuvoston käytettävissä oleva puheaika on viisi minuuttia.

2. Maria do Céu Patrão Nevesin mietinnöstä käytävän keskustelun jälkeen esityslistalle lisätään komission julkilausuma rautateiden turvallisuudesta eurooppalainen merkinantojärjestelmä mukaan luettuna. Asiasta ei jätetä päätöslauselmaesityksiä.

3. Äänestykset alkavat klo 11.30.

4. S&D-ryhmän pyyntö Klaus-Heiner Lehnen mietinnöstä "Yhtiömuodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätökset - mikroyhteisöt" (A7-0011/2010) toimitettavan äänestyksen lykkäämiseksi.

Puheenvuorot: Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, joka perusteli pyynnön, Klaus-Heiner Lehne, Dirk Sterckx ja Martin Schulz.

Parlamentti hyväksyi pyynnön.

°
° ° °

Käsittelyjärjestys vahvistettiin.

Hannes Swoboda käytti puheenvuoron.


13. EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU 2020 - 11. helmikuuta 2010 pidetyn Eurooppa-neuvoston epävirallisen kokouksen seuranta

Herman Van Rompuy (Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja) ja José Manuel Barroso (komission puheenjohtaja) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Stephen Hughes S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nigel Farage EFD-ryhmän puolesta, Joseph Daul, joka esitti Nigel Faragelle kysymyksen sinistä korttia nostamalla, Martin Schulz, joka tuomitsi Nigel Faragen Herman Van Rompuysta esittämän näkemyksen (puhemies vastasi, että hän oli jo ottanut Nigel Faragen kanssa esille henkilökohtaisia hyökkäyksiä koskevan asian), Nigel Farage, sitoutumaton Frank Vanhecke, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Lena Ek, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis ja Rolandas Paksas.

Puhetta johti
varapuhemies Dagmar ROTH-BEHRENDT

Puheenvuorot: Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Stéphane Le Foll, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Charalampos Angourakis, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Jean Lambert, Othmar Karas, Alejandro Cercas, Sven Giegold, Jean-Pierre Audy, Sergio Gaetano Cofferati, Pilar del Castillo Vera, Udo Bullmann, Enikő Győri, Anni Podimata, Paolo De Castro ja Liisa Jaakonsaari.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, Georgios Papanikolaou ja Silvia-Adriana Ţicău.

Puhetta johti
varapuhemies Stavros LAMBRINIDIS

Puheenvuorot: Maroš Šefčovič (komission jäsen) ja Herman Van Rompuy.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuussa Strasbourgissa pidettävä istuntojakso.


14. YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta, Kristiina Ojuland ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta, sitoutumaton Nicole Sinclaire ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


15. Tervetulotoivotukset

Puhemies toivotti tervetulleiksi Bragan arkkipiispan Jorge Ortigan sekä tämän mukana olleen Portugalin piispojen valtuuskunnan ja esitti Portugalin kansalle surunvalittelunsa Madeiran luonnonkatastrofin johdosta.


16. YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.-26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet (jatkoa keskustelulle)

Neuvoston ja komission julkilausumat: YK:n ihmisoikeusneuvostoa (Geneve 1.–26. maaliskuuta 2010) koskevat parlamentin painopistealueet

Puheenvuorot: Vittorio Prodi, Alexander Graf Lambsdorff, Daniël van der Stoep, Cristian Dan Preda, Corina Creţu ja Tunne Kelam.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elena Băsescu, Csaba Sógor, Georgios Papanikolaou, Mariya Nedelcheva, Alf Svensson ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission jäsen).

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Helmut Scholz ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0119/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre ja Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston 13. istunnosta (B7-0123/2010);

- Richard Howitt S&D-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0124/2010);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0125/2010);

- Leonidas Donskis ALDE-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0126/2010);

- Laima Liucija Andrikienė ja José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE-ryhmän puolesta YK:n ihmisoikeusneuvoston kolmannestatoista istunnosta (B7-0128/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2010, kohta 7.3.


17. Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Israelia/Palestiinaa koskevien Goldstonen suositusten täytäntöönpano

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Elmar Brok PPE-ryhmän puolesta, Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE-ryhmän puolesta, Caroline Lucas Verts/ALE-ryhmän puolesta, Michał Tomasz Kamiński ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Louis Bontes ja Gabriele Albertini.

Puhetta johti
varapuhemies Pál SCHMITT

Puheenvuorot: Richard Howitt, Frédérique Ries, Jan Philipp Albrecht, Charles Tannock, Helmut Scholz, Lorenzo Fontana, Ria Oomen-Ruijten, Olga Sehnalová, Niccolò Rinaldi, Frieda Brepoels, Peter van Dalen, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Proinsias De Rossa, Hannu Takkula, Geoffrey Van Orden ja Alexandra Thein.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Miroslav Mikolášik, Antigoni Papadopoulou, Michael Theurer, Nicole Kiil-Nielsen, Robert Atkins, Seán Kelly ja Diane Dodds.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Kristalina Georgieva.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuussa Strasbourgissa pidettävä istuntojakso.


Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

18. Kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanne Valko-Venäjällä (keskustelu)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Kansalaisyhteiskunnan ja kansallisten vähemmistöjen tilanne Valko-Venäjällä

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Kristalina Georgieva (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Gunnar Hökmark PPE-ryhmän puolesta, Kristian Vigenin S&D-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Kinga Gál, Bogusław Liberadzki, Konrad Szymański, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski ja Edit Bauer.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Sławomir Witold Nitras, Mirosław Piotrowski ja Krzysztof Lisek.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Kristalina Georgieva.

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuussa Strasbourgissa pidettävä istuntojakso.


19. Peking +15 - sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0006/2010): Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta neuvostolle: Peking +15 - sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma (B7-0007/2010)

Suullinen kysymys (O-0007/2010): Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Peking +15 - sukupuolten tasa-arvoa koskeva YK:n toimintaohjelma (B7-0008/2010)

Eva-Britt Svensson esitteli suulliset kysymykset.

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) vastasi kysymykseen B7-0007/2010.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen B7-0008/2010.

Puhetta johti
varapuhemies Pál SCHMITT

Puheenvuorot: Christa Klaß PPE-ryhmän puolesta, Zita Gurmai S&D-ryhmän puolesta, Antonyia Parvanova ALDE-ryhmän puolesta, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marina Yannakoudakis ECR-ryhmän puolesta, Mara Bizzotto EFD-ryhmän puolesta, Edit Bauer, Edite Estrela, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Mariya Nedelcheva, Silvia Costa, Sylvie Guillaume ja Vilija Blinkevičiūtė.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Corina Creţu, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová ja Angelika Werthmann.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Viviane Reding.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetty päätöslauselmaesitys:

- Eva-Britt Svensson FEMM-valiokunnan puolesta aiheesta "Peking +15 − YK:n sukupuolten välisen tasa-arvon toimintaohjelma" (B7-0118/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2010, kohta 7.4.


20. Minuutin puheenvuorot poliittisesti tärkeistä asioista

Puhemies myönsi työjärjestyksen 150 artiklan nojalla minuutin puheenvuoron seuraaville jäsenille, jotka halusivat kiinnittää parlamentin huomion poliittisesti tärkeään asiaan:

Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andres Perello Rodriguez, Cristian Silviu Buşoi, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Seán Kelly, Alan Kelly, Corneliu Vadim Tudor, Ramon Tremosa i Balcells, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Oldřich Vlasák, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mario Borghezio, Maria Da Graça Carvalho, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski ja Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Puheenvuoron käyttivät seuraavaksi Georgios Papastamkos, Michail Tremopoulos, María Muñiz De Urquiza, Chrysoula Paliadeli, Corina Creţu, John Bufton ja Sonia Alfano minuutin puheenvuorojen järjestämisestä (puhemies täsmensi menettelyä).


21. Merkittävä luonnonkatastrofi Madeiran itsehallintoalueella (keskustelu)

Komission julkilausuma: Merkittävä luonnonkatastrofi Madeiran itsehallintoalueella

Günther Oettinger (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Nuno Teixeira PPE-ryhmän puolesta, Edite Estrela S&D-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira ja Danuta Maria Hübner.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr ja Elisa Ferreira.

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

Työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: maaliskuussa Strasbourgissa pidettävä istuntojakso.


22. Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet

Mietintö ehdotuksesta neuvoston asetukseksi Euroopan yhteisön energiainfrastruktuuriin liittyvien investointihankkeiden ilmoittamisesta komissiolle ja asetuksen (EY) N:o 736/96 kumoamisesta [KOM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean esitteli laatimansa mietinnön.

Günther Oettinger (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

(Keskustelu keskeytettiin klo 22.55 teknisten ongelmien vuoksi ja sitä jatkettiin klo 23.00.)

Günther Oettinger käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Marian-Jean Marinescu PPE-ryhmän puolesta, Adam Gierek S&D-ryhmän puolesta, Lena Ek ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Evžen Tošenovský ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer ja Bogusław Sonik.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski ja Paul Rübig.

Puheenvuorot: Günther Oettinger ja Adina-Ioana Vălean.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2010, kohta 7.1.


23. Lisätalousarvioon 1/2010 liittyvä ennakkoarvio Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I, Euroopan parlamentti) (keskustelu)

Mietintö lisätalousarvioon 1/2010 liittyvästä ennakkoarviosta Euroopan parlamentin tuloista ja menoista (Pääluokka I - Euroopan parlamentti) (2010/2014(BUD) - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

Vladimír Maňka esitteli laatimansa mietinnön.

Puheenvuorot: José Manuel Fernandes PPE-ryhmän puolesta, Göran Färm S&D-ryhmän puolesta, sitoutumaton Angelika Werthmann, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy ja Marian-Jean Marinescu.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Paul Rübig.

Vladimír Maňka käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 25.2.2010, kohta 7.5.


24. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 439.049/OJJE).


25. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

pääsihteeri

puhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö