Rodyklė 
Protokolas
PDF 204kWORD 104k
Trečiadienis, 2010 m. vasario 24 d. - Briuselis
1.Sesijos atnaujinimas
 2.Pirmininko pareiškimai
 3.Oficialus pasveikinimas
 4.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 5.Skersti skirtų arklių gabenimas Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)
 6.Parlamento sudėtis
 7.Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)
 8.Sprendimai dėl kai kurių dokumentų
 9.Gauti dokumentai
 10.Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)
 11.Anuliuoti rašytiniai pareiškimai
 12.Darbų programa
 13.„ES 2020“: tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu (diskusijos)
 14.Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.) (diskusijos)
 15.Oficialus pasveikinimas
 16.Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.) (diskusijų tęsinys)
 17.R. Goldstone'o rekomendacijų dėl Izraelio ir Palestinos laikymasis (diskusijos)
 18.Pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėtis Baltarusijoje (diskusijos)
 19.JT veiksmų platforma lyčių lygybės klausimais (Pekinas + 15) (diskusijos)
 20.Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais
 21.Didelė stichinė nelaimė Madeiros autonominiame regione (diskusijos)
 22.Energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos bendrijoje
 23.Taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 pajamų ir išlaidų sąmata (I skirsnis, Europos Parlamentas) (diskusijos)
 24.Kito posėdžio darbotvarkė
 25.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

1. Sesijos atnaujinimas

Posėdis pradėtas 15.05 val.


2. Pirmininko pareiškimai

Pirmininkas pagerbė Parlamento pareigūnės Claudia Candeago, žuvusios per 2010 m. vasario 15 d. Belgijoje įvykusią traukinių avariją, atminimą.

Pirmininkas padarė pareiškimą dėl 2010 m. vasario 20 d. Madeirą nusiaubusių potvynių ir nuošliaužų.

Parlamentas pagerbė tylos minute.


3. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas Parlamento vardu pasveikino oficialioje galerijoje sėdinčius Baltarusijos lenkų sąjungos pirmininkę Andzeliką Borysie ir 2006 m. A. Sacharovo premijos laureatą Aleksandrą Milinkevičių (Alexandre Milinkievich).


4. Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas

Ankstesnio posėdžio protokolas patvirtintas.

°
° ° °

Martin Ehrenhauser pranešė, kad jis dalyvavo 2010 m. sausio 18 d. posėdyje, bet jo pavardė neįrašyta į posėdžių lankomumo sąrašą.

Frédérique Ries pranešė, kad ji dalyvavo 2010 m. sausio 20 d. posėdžio balsavime, bet dėl techninių priežasčių ne visi jos balsai buvo užregistruoti.


5. Skersti skirtų arklių gabenimas Europos Sąjungoje (rašytinis pareiškimas)

Parlamento narių Elizabeth Lynne, Sidonios Elżbietos Jędrzejewskos ir Carlo Schlyterio pateiktą rašytinį pareiškimą Nr. 0054/2009 dėl skersti skirtų arklių gabenimo Europos Sąjungoje pasirašė dauguma visų Parlamento narių, todėl, remiantis Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 3 ir 4 dalimis, pareiškimas bus perduotas adresatams ir paskelbtas tarp 2010 m. vasario 25 d. priimtų tekstų, o pasirašiusiųjų pavardės nurodytos protokole.

Kalbėjo Elizabeth Lynne.


6. Parlamento sudėtis

Kompetetingos Prancūzijos valdžios institucijos pranešė apie Constance Le Grip, kuri pakeis Michel Barnier, paskyrimą Parlamento nare nuo 2010 m. vasario 10 d..

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 3 straipsnio 2 dalies nuostatomis, kol __[A128089]__ įgaliojimai nebus patikrinti ir nebus priimtas sprendimas dėl ginčų, ji eis savo pareigas Parlamente ir jo organuose ir galės naudotis visomis su tuo susijusiomis teisėmis, jei prieš tai pateikė rašytinę deklaraciją, kad neužima pareigų, nesuderinamų su Europos Parlamento nario veikla.


7. Įgyvendinimo priemonės (Darbo tvarkos taisyklių 88 straipsnis)

Parlamentui pateikti šie įgyvendinimo priemonių projektai, kuriems taikoma reguliavimo procedūra su tikrinimu:

- [data] Komisijos sprendimo iš dalies keisti Sprendimo 2004/407/EB nuostatas dėl leidimo importuoti fotografinę želatiną į Čekijos Respubliką projektas (D007781/02 - 2010/2563(RPS) - terminas: 11/05/2010)
perduota atsakingam komitetui: ENVI
nuomonė: AGRI

- [data] Komisijos reglamento dėl pereinamojo laikotarpio priemonių pagal Reglamentą (EB) Nr. 767/2009, susijusių su pašarų ženklinimo nuostatomis, projektas (D008153/03 - 2010/2555(RPS) - terminas: 09/05/2010)
perduota atsakingam komitetui: AGRI
nuomonė: ENVI

- Komisijos reglamento (ES) Nr. .../..., kuriuo patvirtinama Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 763/2008 numatyta gyventojų ir būsto surašymų statistinių duomenų ir metaduomenų programa, projektas (D008166/01 - 2010/2561(RPS) - terminas: 13/05/2010)
perduota atsakingam komitetui: EMPL

- [data] Komisijos reglamento (ES) Nr. …/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 831/2002 dėl teisės naudotis konfidencialiais duomenimis mokslo reikmėms nuostatos dėl galimų tyrimų ir statistinių duomenų šaltinių (D008228/01 - 2010/2562(RPS) - terminas: 13/05/2010)
perduota atsakingam komitetui: ECON


8. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Perdavimas komitetams

EMPL komitetas

- Moterys, dirbančios pavojingą darbą (2010/2018(INI))
perduota atsakingam komitetui: FEMM
nuomonė: EMPL

ENVI komitetas

- Teisės aktų delegavimo galios (2010/2021(INI))
perduota atsakingam komitetui: JURI
nuomonė: ENVI


9. Gauti dokumentai

Gauti šie dokumentai:

1) Parlamento komitetų:

1.1) pranešimai:

- ***I Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių nuostatas dėl mikrosubjektų (COM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)) - JURI komitetas - Pranešėjas: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

- Pranešimas dėl Žaliosios knygos dėl bendros žuvininkystės politikos reformos (2009/2106(INI)) - PECH komitetas - Pranešėja: Maria Do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

- * Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendrijoje ir dėl Reglamento (EB) Nr. 736/96 panaikinimo (COM(2009)0361 - C7-0125/2009 - 2009/0106(CNS)) - ITRE komitetas - Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

- Pranešimas dėl Taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 pajamų ir išlaidų sąmatos (I skirsnis, Europos Parlamentas) (2010/2014(BUD)) - BUDG komitetas - Pranešėjas: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

2) Parlamento narių:

2.1) pasiūlymai dėl rezoliucijų (Darbo tvarkos taisyklių 120 straipsnis)

- Marek Henryk Migalski ir Tomasz Piotr Poręba. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl Sergejaus Magnitskio kankinimų ir mirties (B7-0111/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

- Cătălin Sorin Ivan ir Daciana Octavia Sârbu. Pasiūlymas dėl rezoliucijos dėl nykstančių Atlanto vandenyno paprastųjų tunų žvejybos (B7-0114/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

PECH

nuomonė :

ENVI

2.2) pasiūlumai dėl rekomendacijų (Darbo tvarkos taisyklių 121 straipsnis)

- Tomasz Piotr Poręba, ECR frakcijos vardu. Pasiūlymas dėl rekomendacijos Tarybai dėl gegužės 25-osios paskelbimo Tarptautine kovos su totalitarizmu didvyrių diena (B7-0112/2010)

perduota

atsakingam komitetui :

AFET

nuomonė :

LIBE


10. Rašytiniai pareiškimai (gauti dokumentai)

Šie Parlamento nariai pateikė tokius rašytinius pareiškimus, kurie turi būti įrašyti į registrą (Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnis):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada ir Wojciech Michał Olejniczak – dėl gegužės 30 dienos paskelbimo globėjų šeimų diena (0010/2010),

- Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski ir Sandra Kalniete – dėl vienodo požiūrio į žemės ūkio darbuotojus Europos Sąjungoje (0011/2010).


11. Anuliuoti rašytiniai pareiškimai

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 5 dalį rašytiniai pareiškimai Nr. 0055/2009, 0056/2009, 0057/2009, 0058/2009, 0059/2009 anuliuoti, nes nebuvo surinkta reikiamo skaičiaus parašų.


12. Darbų programa

Kitas darbotvarkės punktas – darbų programa.

Buvo išdalytas galutinis antrosios vasario mėn. sesijos plenarinių posėdžių darbotvarkės projektas (PE 439.049/PDOJ) ir pasiūlyti šie jo pakeitimai (Darbo tvarkos taisyklių 140 straipsnis):

Trečiadienis

1. Posėdis vyks be atidėjimo nuo 15 iki 24 val.

2. Du punktai, „Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.)“ (galutinio darbotvarkės projekto 10 punktas) ir „R. Goldstone'o rekomendacijų dėl Izraelio ir Palestinos laikymasis“ (galutinio darbotvarkės projekto 23 punktas), bus grindžiami ne tik Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimais, bet ir Komisijos ir Tarybos pareiškimais.

3. Tarybos ir Komisijos pareiškimai dėl pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėties Baltarusijoje bus įtraukti tuojau po diskusijų dėl R. Goldstone'o rekomendacijų dėl Izraelio ir Palestinos laikymosi. Balsavimas vyks kovo mėn.

4. Tuojau po vienos minutės kalbų bus įtrauktas Komisijos pareiškimas dėl didelės stichinės nelaimės Madeiros autonominiame regione.

Ketvirtadienis

1. Per diskusijas dėl Maria do Céu Patrão Neves pranešimo dėl Žaliosios knyga dėl bendrosios žuvininkystės politikos reformos (A7-0014/2010) (galutinio darbotvarkės projekto 4 punktas) Tarybai bus suteiktas penkių minučių kalbėjimo laikas.

2. Po diskusijų dėl Maria do Céu Patrão Neves pranešimo bus įtrauktas Komisijos pareiškimas dėl geležinkelių saugos, įskaitant Europos signalizacijos sistemą. Pasiūlymai dėl rezoliucijų nebus teikiami.

3. Balsavimas prasidės 11.30 val.

4. S&D prašymas atidėti balsavimą dėl Klauso-Heinerio Lehne pranešimo (A7-0011/2010) dėl tam tikrų rūšių bendrovių metinės finansinės atskaitomybės, susijusios su mikrosubjektais» .

Kalbėjo: Martin Schulz S&D frakcijos vardu, jis pagrindė pranešimą, Klaus-Heiner Lehne, Dirk Sterckx ir Martin Schulz.

Parlamentas patenkino šį prašymą.

°
° ° °

Darbų programa patvirtinta.

Kalbėjo Hannes Swoboda.


13. „ES 2020“: tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: „ES 2020“: tolesni veiksmai, susiję su neoficialiu 2010 m. vasario 11 d. Europos Vadovų Tarybos susitikimu

Herman Van Rompuy (Europos Vadovų Tarybos pirmininkas) ir José Manuel Barroso (Komisijos pirmininkas) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Joseph Daul PPE frakcijos vardu, Stephen Hughes S&D frakcijos vardu, Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu, jis taip pat atsakė į pakėlus mėlynąją kortelę Williamo (The Earl of) Dartmouth užduotą klausimą, Rebecca Harms Verts/ALE frakcijos vardu, Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu, Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu, Nigel Farage EFD frakcijos vardu, Joseph Daul, jis pakėlęs mėlynąją kortelę uždavė klausimą Nigelui Farage'ui, Martin Schulz, jis išreiškė nepritarimą Nigelo Farage'o prieš Hermaną Van Rompuy nukreiptai kalbai (Pirmininkas jam atsakė, kad su Nigelu Farage'u jau yra aptaręs asmeninio puolimo problemą), Nigel Farage, Frank Vanhecke , nepriklausomas Parlamento narys, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Lena Ek, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis ir Rolandas Paksas.

PIRMININKAVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Stéphane Le Foll, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Charalampos Angourakis, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Jean Lambert, Othmar Karas, Alejandro Cercas, Sven Giegold, Jean-Pierre Audy, Sergio Gaetano Cofferati, Pilar del Castillo Vera, Udo Bullmann, Enikő Győri, Anni Podimata, Paolo De Castro ir Liisa Jaakonsaari.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, Georgios Papanikolaou ir Silvia-Adriana Ţicău.

PIRMININKAVO: Stavros LAMBRINIDIS
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Maroš Šefčovič (Komisijos narys) ir Herman Van Rompuy.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kovo mėn. plenarinė sesija Strasbūre.


14. Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.) (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.)

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Laima Liucija Andrikienė PPE frakcijos vardu, Richard Howitt S&D frakcijos vardu, Kristiina Ojuland ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Charles Tannock ECR frakcijos vardu, Nicole Sinclaire, nepriklausoma Parlamento narė, ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


15. Oficialus pasveikinimas

Pirmininkas pasveikino Bragos arkivyskupą monsinjorą Jorge Ortigą, vyskupus bei juos lydinčią Portugalijos vyskupų delegaciją ir išreiškė užuojautą portugalų tautai dėl Madeirą ištikusios stichinės nelaimės.


16. Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.) (diskusijų tęsinys)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Europos Parlamento prioritetai JT Žmogaus teisių tarybos susitikime (Ženeva, 2010 m. kovo 1–26 d.)

Kalbėjo: Vittorio Prodi, Alexander Graf Lambsdorff, Daniël van der Stoep, Cristian Dan Preda, Corina Creţu ir Tunne Kelam.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Elena Băsescu, Csaba Sógor, Georgios Papanikolaou, Mariya Nedelcheva, Alf Svensson ir Andrew Henry William Brons.

Kalbėjo: Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos narė).

Pasiūlymai dėl rezoliucijos, pateikti remiantis Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Helmut Scholz ir Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos (B7-0119/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos (B7-0123/2010);

- Richard Howitt S&D frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos (B7-0124/2010);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos (B7-0125/2010);

- Leonidas Donskis ALDE frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos tryliktosios sesijos (B7-0126/2010);

- Laima Liucija Andrikienė ir José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra PPE frakcijos vardu – dėl Jungtinių Tautų Žmogaus teisių tarybos (JTŽTT) tryliktosios sesijos (B7-0128/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.3 protokolo 25.2.2010.


17. R. Goldstone'o rekomendacijų dėl Izraelio ir Palestinos laikymasis (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: R. Goldstone'o rekomendacijų dėl Izraelio ir Palestinos laikymasis

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Elmar Brok PPE frakcijos vardu, Véronique De Keyser S&D frakcijos vardu, Annemie Neyts-Uyttebroeck ALDE frakcijos vardu, Caroline Lucas Verts/ALE frakcijos vardu, Michał Tomasz Kamiński ECR frakcijos vardu, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL frakcijos vardu, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu, Louis Bontes , nepriklausomas Parlamento narys, ir Gabriele Albertini.

PIRMININKAVO: Pál SCHMITT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Richard Howitt, Frédérique Ries, Jan Philipp Albrecht, Charles Tannock, Helmut Scholz, Lorenzo Fontana, Ria Oomen-Ruijten, Olga Sehnalová, Niccolò Rinaldi, Frieda Brepoels, Peter van Dalen, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Proinsias De Rossa, Hannu Takkula, Geoffrey Van Orden ir Alexandra Thein.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Miroslav Mikolášik, Antigoni Papadopoulou, Michael Theurer, Nicole Kiil-Nielsen, Robert Atkins, Seán Kelly ir Diane Dodds.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kovo mėn. sesija Strasbūre.


PIRMININKAVO: Jerzy BUZEK
Pirmininkas

18. Pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėtis Baltarusijoje (diskusijos)

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: Pilietinės visuomenės ir tautinių mažumų padėtis Baltarusijoje

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) ir Kristalina Georgieva (Komisijos narė) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Gunnar Hökmark PPE frakcijos vardu, Kristian Vigenin S&D frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Heidi Hautala Verts/ALE frakcijos vardu, Ryszard Czarnecki ECR frakcijos vardu, Kinga Gál, Bogusław Liberadzki, Konrad Szymański, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski ir Edit Bauer.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Sławomir Witold Nitras, Mirosław Piotrowski ir Krzysztof Lisek.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Kristalina Georgieva.

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kovo mėn. sesija Strasbūre.


19. JT veiksmų platforma lyčių lygybės klausimais (Pekinas + 15) (diskusijos)

Žodinis klausimas (O-0006/2010), kurį uždavė Eva-Britt Svensson FEMM komiteto vardu Tarybai: JT veiksmų platforma lyčių lygybės klausimais (Pekinas + 15) (B7-0007/2010)

Žodinis klausimas (O-0007/2010), kurį uždavė Eva-Britt Svensson FEMM komiteto vardu Komisijai: JT veiksmų platforma lyčių lygybės klausimais (Pekinas + 15) (B7-0008/2010)

Eva-Britt Svensson pateikė žodinius klausimus.

Diego López Garrido (einantis Tarybos pirmininko pareigas) atsakė į klausimą B7-0007/2010.

Viviane Reding (Komisijos pirmininko pavaduotoja) atsakė į klausimą B7-0008/2010.

PIRMININKAVO: Pál SCHMITT
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Christa Klaß PPE frakcijos vardu, Zita Gurmai S&D frakcijos vardu, Antonyia Parvanova ALDE frakcijos vardu, Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu, Marina Yannakoudakis ECR frakcijos vardu, Mara Bizzotto EFD frakcijos vardu, Edit Bauer, Edite Estrela, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Mariya Nedelcheva, Silvia Costa, Sylvie Guillaume ir Vilija Blinkevičiūtė.

PIRMININKAVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Pirmininko pavaduotojas

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Corina Creţu, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová ir Angelika Werthmann.

Kalbėjo: Diego López Garrido ir Viviane Reding.

Pasiūlymas dėl rezoliucijos, pateiktas remiantis Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalimi baigiantis diskusijoms:

- Eva-Britt Svensson FEMM komiteto vardu – „Pekinas +15 – JT veiksmų programa siekiant lyčių lygybės“ (B7-0118/2010).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.4 protokolo 25.2.2010.


20. Vienos minutės kalbos svarbiais politiniais klausimais

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 150 straipsnį po vieną minutę kalbėjo šie Parlamento nariai, siekiantys atkreipti Parlamento dėmesį į svarbius politinius klausimus:

Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andres Perello Rodriguez, Cristian Silviu Buşoi, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Seán Kelly, Alan Kelly, Corneliu Vadim Tudor, Ramon Tremosa i Balcells, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Oldřich Vlasák, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mario Borghezio, Maria Da Graça Carvalho, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski ir Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Vėliau kalbėjo: Georgios Papastamkos, Michail Tremopoulos, María Muñiz De Urquiza, Chrysoula Paliadeli, Corina Creţu, John Bufton ir Sonia Alfano – dėl vienos minutės kalbų tvarkos (Pirmininkas aiškiai apibrėžė procedūrą).


21. Didelė stichinė nelaimė Madeiros autonominiame regione (diskusijos)

Komisijos pareiškimas: Didelė stichinė nelaimė Madeiros autonominiame regione

Günther Oettinger (Komisijos narys) padarė pareiškimą.

Kalbėjo: Nuno Teixeira PPE frakcijos vardu, Edite Estrela S&D frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira ir Danuta Maria Hübner.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr ir Elisa Ferreira.

Kalbėjo Günther Oettinger.

PIRMININKAVO: Diana WALLIS
Pirmininko pavaduotoja

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, teikiami pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį, bus skelbiami vėliau.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: kovo mėn. sesija Strasbūre


22. Energetikos infrastruktūros investiciniai projektai Europos bendrijoje

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl pranešimo Komisijai apie energetikos infrastruktūros investicinius projektus Europos bendrijoje ir dėl Reglamento (EB) Nr. 736/96 panaikinimo [COM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Günther Oettinger (Komisijos narys).

(Dėl techninių kliūčių 22.55 val. atidėta diskusija atnaujinta 23 val.)

Kalbėjo Günther Oettinger.

Kalbėjo: Marian-Jean Marinescu PPE frakcijos vardu, Adam Gierek S&D frakcijos vardu, Lena Ek ALDE frakcijos vardu, Yannick Jadot Verts/ALE frakcijos vardu, Evžen Tošenovský ECR frakcijos vardu, Jaroslav Paška EFD frakcijos vardu, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer ir Bogusław Sonik.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski ir Paul Rübig.

Kalbėjo: Günther Oettinger ir Adina-Ioana Vălean.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.1 protokolo 25.2.2010.


23. Taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 pajamų ir išlaidų sąmata (I skirsnis, Europos Parlamentas) (diskusijos)

Pranešimas dėl taisomojo biudžeto Nr. 1/2010 pajamų ir išlaidų sąmatos (I skirsnis, Europos Parlamentas) (2010/2014(BUD) - Biudžeto komitetas. Pranešėjas: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

Vladimír Maňka pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo: José Manuel Fernandes PPE frakcijos vardu, Göran Färm S&D frakcijos vardu, Angelika Werthmann , nepriklausoma Parlamento narė, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy ir Marian-Jean Marinescu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Paul Rübig.

Kalbėjo Vladimír Maňka.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: punktas 7.5 protokolo 25.2.2010.


24. Kito posėdžio darbotvarkė

Kitos dienos darbotvarkė patvirtinta (dokumentas „Darbotvarkė“, PE 439.049/OJJE).


25. Posėdžio pabaiga

Posėdis baigtas 23.50 val.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

Generalinis sekretorius

Pirmininkas


DALYVIŲ SĄRAŠAS

Pasirašė:

Áder, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Teisinė informacija - Privatumo politika