Kazalo 
Zapisnik
PDF 196kWORD 102k
Sreda, 24. februar 2010 - Bruselj
1.Nadaljevanje zasedanja
 2.Izjave predsedujočega
 3.Dobrodošlica
 4.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 5.Prevoz konj za zakol v Evropski uniji (pisna izjava)
 6.Sestava Parlamenta
 7.Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)
 8.Sklepi o določenih dokumentih
 9.Predložitev dokumentov
 10.Pisne izjave (predložitev)
 11.Brezpredmetne pisne izjave
 12.Razpored dela
 13.EU 2020 - Nadaljnje ukrepanje po neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010 (razprava)
 14.Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010) (razprava)
 15.Dobrodošlica
 16.Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010) (nadaljevanje razprave)
 17.Izvajanje Goldstonovih priporočil glede Izraela/Palestine (razprava)
 18.Položaj civilne družbe in nacionalnih manjšin v Belorusiji (razprava)
 19.Peking + 15 – izhodišča Organizacije združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti spolov (razprava)
 20.Enominutni govori o zadevah političnega pomena
 21.Večja naravna nesreča v avtonomni pokrajini Madeira (razprava)
 22.Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti (razprava)
 23.Načrt prihodkov in odhodkov za spremembo proračuna št. 1/2010 (oddelek I - Evropski parlament) (razprava)
 24.Dnevni red naslednje seje
 25.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH


EVROPSKI PARLAMENT

ZASEDANJE 2009 - 2010

Seji: 24. februar in 25. februar 2010

BRUSELJ

ZAPISNIK

TOREK, 24. FEBRUAR 2010

PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

1. Nadaljevanje zasedanja

Seja se je začela ob 15.05.


2. Izjave predsedujočega

Predsednik je počastil spomin na Claudio Candeago, uradnico Parlamenta, preminulo v železniški nesreči 15. februarja 2010 v Belgiji.

Predsednik je podal izjavo o poplavah in zemeljskih plazovih, ki so 20. februarja 2010 prizadeli Madeiro.

Sledila je minuta molka v Parlamentu.


3. Dobrodošlica

Predsednik je v imenu Parlamenta izrekel dobrodošlico Andzeliki Borys, predsednici združenja Poljakov v Belorusiji, in Aleksandru Milinkijeviču, dobitniku nagrade Saharova 2006, ki sta spremljala sejo na častni galeriji.


4. Sprejetje zapisnika predhodne seje

Sprejet je bil zapisnik predhodne seje.

°
° ° °

Martin Ehrenhauser je sporočil, da je bil prisoten na seji 18. januarja 2010, vendar njegovega imena ni na seznamu prisotnih.

Frédérique Ries je sporočila, da je bila prisotna na glasovanju 20. januarja 2010, vendar zaradi tehničnih razlogov njena glasovanja niso bila v celoti zabeležena.


5. Prevoz konj za zakol v Evropski uniji (pisna izjava)

Pisno izjavo 0054/2009, ki so jo vložili poslanci Elizabeth Lynne, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska in Carl Schlyter o prevozu konj za zakol v Evropski uniji, je podpisala večina poslancev Parlamenta, in bo zato bo v skladu s členom 123(3) in (4) poslovnika posredovana naslovnikom in objavljena kot sprejeto besedilo na zasedanju 25. februarja 2010, imena podpisnikov pa bodo objavljena v zapisniku.

Govorila je Elizabeth Lynne.


6. Sestava Parlamenta

Pristojni francoski organi so Evropski parlament obvestili, da je Constance Le Grip imenovana za poslanko Evropskega parlamenta namesto Michela Barnierja z začetkom veljavnosti dne 10. februarja 2010.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) poslovnika poslanka Constance Le Grip polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.


7. Izvedbeni ukrepi (člen 88 poslovnika)

Parlamentu so bili predloženi naslednji osnutki izvedbenih ukrepov, ki sodijo v regulativni postopek s pregledom:

- Osnutek sklepa Komisije z dne [...] o spremembi Odločbe Komisije 2004/407/ES glede odobritve uvoza želatine za fotografske namene v Češko republiko (D007781/02 - 2010/2563(RPS) - rok: 11/05/2010)
posredovano pristojni: ENVI
mnenje: AGRI

- Uredba Komisije z dne [...] o prehodnih ukrepih iz Uredbe (ES) št. 767/2009 v zvezi z določbami za označevanje krme (D008153/03 - 2010/2555(RPS) - rok: 09/05/2010)
posredovano pristojni: AGRI
mnenje: ENVI

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. o sprejetju programa statističnih podatkov in metapodatkov za popise prebivalstva in stanovanj iz Uredbe (ES) št. 763/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (D008166/01 - 2010/2561(RPS) - rok: 13/05/2010)
posredovano pristojni: EMPL

- Osnutek uredbe Komisije (EU) št. …/.. z dne […] o spremembi Uredbe (ES) št. 831/2002 v zvezi z dostopom do zaupnih podatkov v znanstvene namene glede razpoložljivih raziskovanj in virov statističnih podatkov (D008228/01 - 2010/2562(RPS) - rok: 13/05/2010)
posredovano pristojni: ECON


8. Sklepi o določenih dokumentih

Napotitev na odbore

odbor EMPL

- Negotov položaj delavk (2010/2018(INI))
posredovano pristojni: FEMM
mnenje: EMPL

odbor ENVI

- Pristojnost zakonodajnega pooblastila (2010/2021(INI))
posredovano pristojni: JURI
mnenje: ENVI


9. Predložitev dokumentov

Prejeli smo naslednje dokumente

1) od odborov

1.1) poročila

- ***I Poročilo o predlogu Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive Sveta 78/660/EGS o letnih računovodskih izkazih posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti (KOM(2009)0083 - C6-0074/2009 - 2009/0035(COD)) - Odbor JURI - Poročevalec: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

- Poročilo o zeleni knjigi o reformi skupne ribiške politike (2009/2106(INI)) - Odbor PECH - Poročevalka: Maria Do Céu Patrão Neves (A7-0014/2010)

- * Osnutek poročila o predlogu Uredbe Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96 (KOM(2009)0361 - C7-0125/2009 - 2009/0106(CNS)) - Odbor ITRE - Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

- Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov za spremembo proračuna št. 1/2010 (oddelek I – Evropski parlament) (2010/2014(BUD)) - Odbor BUDG - Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

2) od poslancev Parlamenta

2.1) predlog resolucije (člen 120 poslovnika)

- Marek Henryk Migalski in Tomasz Piotr Poręba: Predlog resolucije o mučenju in smrti Sergeja Magnitskega (B7-0111/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

- Cătălin Sorin Ivan in Daciana Octavia Sârbu: Predlog resolucije o ribolovu ogrožene vrste navadnega tuna (B7-0114/2010)

posredovano

pristojni :

PECH

mnenje :

ENVI

2.2) predlogi priporočil (člen 121 poslovnika)

- Tomasz Piotr Poręba v imenu skupine ECR: Predlog priporočila Svetu o razglasitvi 25. maja za mednarodni dan v počastitev junakov boja proti totalitarizmu (B7-0112/2010)

posredovano

pristojni :

AFET

mnenje :

LIBE


10. Pisne izjave (predložitev)

Naslednji poslanci so vložili pisne izjave za zabeležbo v register (člen 123 poslovnika):

- Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Barbara Matera, Joachim Zeller, Artur Zasada in Wojciech Michał Olejniczak o razglasitvi 30. maja za evropski dan rejniških družin (0010/2010),

- Valdemar Tomaševski, Mirosław Piotrowski, Janusz Wojciechowski in Sandra Kalniete o enaki obravnavi kmetov v Evropski uniji (0011/2010).


11. Brezpredmetne pisne izjave

Pisne izjave št. 0055/2009, 0056/2009, 0057/2009, 0058/2009, 0059/2009 niso pridobile zadostnega števila podpisov, zaradi česar so v skladu s členom 123(5) poslovnika postale brezpredmetne.


12. Razpored dela

Po dnevnem redu sledi določitev razporeda dela.

Razdeljen je bil končni osnutek dnevnega reda za drugo februarsko delno zasedanje (PE 439.049/PDOJ), h kateremu so bile predlagane naslednje spremembe (člen 140 poslovnika):

Sreda

1. Delno zasedanje bo trajalo neprekinjeno od 15.00 do 24.00.

2. Točki Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010) (točka 10 PDOJ) in Izvajanje Goldstonovih priporočil glede Izraela/Palestine (točka 23 PDOJ) ne bosta temeljili na izjavah visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in podpredsednice Komisije, ampak na izjavah Komisije in Sveta.

3. Izjavi Sveta in Komisije o položaju civilne družbe in nacionalnih manjšin v Belorusiji bosta dodani neposredno po razpravi o točki Izvajanje Goldstonovih priporočil glede Izraela/Palestine. Glasovanje bo potekalo v marcu.

4. Neposredno po enominutnih govorih bo dodana izjava Komisije o večji naravni nesreči v avtonomni pokrajini Madeira. Glasovanje bo potekalo v marcu.

Četrtek

1. Med razpravo o poročilu Maria do Céu Patrão Neves : Zelena knjiga o reformi skupne ribiške politike (A7-0014/2010) (točka 4 PDOJ) bo Svetu dodeljenih za govor 5 minut.

2. Po razpravi o poročilu Maria do Céu Patrão Neves bo dodana izjava Komisije o železniški varnosti, tudi o evropskem sistemu signalizacije. Ne bodo vloženi predlogi resolucije.

3. Glasovanje bo začelo ob 11.30.

4. Zahteva skupine S&D o preložitvi glasovanja o poročilu Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010): Letni računovodski izkazi posameznih vrst družb v zvezi z mikro subjekti.

Govorili so Martin Schulz v imenu skupine S&D, ki je pojasnil zahtevo, Klaus-Heiner Lehne, Dirk Sterckx in Martin Schulz.

Parlament je odobril zahtevo.

°
° ° °

S tem je bil določen razpored dela.

Govoril je Hannes Swoboda.


13. EU 2020 - Nadaljnje ukrepanje po neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010 (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: EU 2020 - Nadaljnje ukrepanje po neuradnem srečanju Evropskega sveta 11. februarja 2010

Herman Van Rompuy (predsednik Evropskega sveta) in José Manuel Barroso (predsednik Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Joseph Daul v imenu skupine PPE, Stephen Hughes v imenu skupine S&D, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE, ki je odgovoril tudi na vprašanje, ki ga je z dvigom modrega kartončka postavil William (The Earl of) Dartmouth, Rebecca Harms v imenu skupine Verts/ALE, Timothy Kirkhope v imenu skupine ECR, Lothar Bisky v imenu skupine GUE/NGL, Nigel Farage v imenu skupine EFD, Joseph Daul, ki je z dvigom modrega kartončka postavil vprašanje Nigelu Farageju, Martin Schulz, ki ni odobraval govora, ki ga je imel Nigel Farage glede Hermana Van Rompuyja (predsednik mu je odgovoril, da je z Nigelom Faragejem že govoril o osebnih napadih), Nigel Farage, Frank Vanhecke samostojni poslanec, Corien Wortmann-Kool, Marita Ulvskog, Lena Ek, Philippe Lamberts, Kay Swinburne, Nikolaos Chountis in Rolandas Paksas.

PREDSEDSTVO: Dagmar ROTH-BEHRENDT
podpredsednica

Govorili so Francisco Sosa Wagner, Werner Langen, Stéphane Le Foll, Sylvie Goulard, Reinhard Bütikofer, Charalampos Angourakis, Mario Borghezio, Andreas Mölzer, Mario Mauro, Juan Fernando López Aguilar, Jean Lambert, Othmar Karas, Alejandro Cercas, Sven Giegold, Jean-Pierre Audy, Sergio Gaetano Cofferati, Pilar del Castillo Vera, Udo Bullmann, Enikő Győri, Anni Podimata, Paolo De Castro in Liisa Jaakonsaari.

Po postopku "catch the eye" so govorili Marian-Jean Marinescu, Monika Flašíková Beňová, Andrew Duff, Georgios Papanikolaou in Silvia-Adriana Ţicău.

PREDSEDSTVO: Stavros LAMBRINIDIS
podpredsednik

Govorila sta Maroš Šefčovič (član Komisije) in Herman Van Rompuy.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: delno marčevsko zasedanje v Strasbourgu.


14. Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010) (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010)

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Laima Liucija Andrikienė v imenu skupine PPE, Richard Howitt v imenu skupine S&D, Kristiina Ojuland v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Charles Tannock v imenu skupine ECR, Nicole Sinclaire samostojna poslanka, in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra.


15. Dobrodošlica

Predsednik je zaželel dobrodošlico monsinjorju Jorgeju Ortigi, nadškofu Brage, kot tudi škofom in portugalski škofovski delegaciji, ki so ga spremljali, in je izrazil sožalje Portugalcem zaradi naravne katastrofe na Madeiri.


16. Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010) (nadaljevanje razprave)

Izjavi Sveta in Komisije: Prednostne naloge Parlamenta za svet OZN za človekove pravice (Ženeva, 1. do 26. marec 2010)

Govorili so Vittorio Prodi, Alexander Graf Lambsdorff, Daniël van der Stoep, Cristian Dan Preda, Corina Creţu in Tunne Kelam.

Po postopku "catch the eye" so govorili Elena Băsescu, Csaba Sógor, Georgios Papanikolaou, Mariya Nedelcheva, Alf Svensson in Andrew Henry William Brons.

Govorila sta Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (članica Komisije).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 110(2) poslovnika zaključi razprava:

- Helmut Scholz in Marie-Christine Vergiat v imenu skupine GUE/NGL o trinajstem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0119/2010);

- Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre in Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE o trinajstem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0123/2010);

- Richard Howitt v imenu skupine S&D o trinajstem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0124/2010);

- Charles Tannock, Nirj Deva, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan in Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR o trinajstem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0125/2010);

- Leonidas Donskis v imenu skupine ALDE o trinajstem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (B7-0126/2010);

- Laima Liucija Andrikienė in José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra v imenu skupine PPE Resolucija Evropskega parlamenta o trinajstem zasedanju Sveta Združenih narodov za človekove pravice (UNHRC) (B7-0128/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.3 zapisnika z dne 25.2.2010.


17. Izvajanje Goldstonovih priporočil glede Izraela/Palestine (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Izvajanje Goldstonovih priporočil glede Izraela/Palestine

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Elmar Brok v imenu skupine PPE, Véronique De Keyser v imenu skupine S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck v imenu skupine ALDE, Caroline Lucas v imenu skupine Verts/ALE, Michał Tomasz Kamiński v imenu skupine ECR, Kyriacos Triantaphyllides v imenu skupine GUE/NGL, Bastiaan Belder v imenu skupine EFD, Louis Bontes samostojni poslanec, in Gabriele Albertini.

PREDSEDSTVO: Pál SCHMITT
podpredsednik

Govorili so Richard Howitt, Frédérique Ries, Jan Philipp Albrecht, Charles Tannock, Helmut Scholz, Lorenzo Fontana, Ria Oomen-Ruijten, Olga Sehnalová, Niccolò Rinaldi, Frieda Brepoels, Peter van Dalen, Patrick Le Hyaric, Morten Messerschmidt, Proinsias De Rossa, Hannu Takkula, Geoffrey Van Orden in Alexandra Thein.

Po postopku "catch the eye" so govorili Miroslav Mikolášik, Antigoni Papadopoulou, Michael Theurer, Nicole Kiil-Nielsen, Robert Atkins, Seán Kelly in Diane Dodds.

Govorila sta Diego López Garrido in Kristalina Georgieva.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: marčevsko delno zasedanje v Strasbourgu.


PREDSEDSTVO: Jerzy BUZEK
predsednik

18. Položaj civilne družbe in nacionalnih manjšin v Belorusiji (razprava)

Izjavi Sveta in Komisije: Položaj civilne družbe in nacionalnih manjšin v Belorusiji

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) in Kristalina Georgieva (članica Komisije) sta podala izjavi.

Govorili so Gunnar Hökmark v imenu skupine PPE, Kristian Vigenin v imenu skupine S&D, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu skupine ALDE, Heidi Hautala v imenu skupine Verts/ALE, Ryszard Czarnecki v imenu skupine ECR, Kinga Gál, Bogusław Liberadzki, Konrad Szymański, Jacek Protasiewicz, Justas Vincas Paleckis, Marek Henryk Migalski in Edit Bauer.

Po postopku "catch the eye" so govorili Sławomir Witold Nitras, Mirosław Piotrowski in Krzysztof Lisek.

Govorila sta Diego López Garrido in Kristalina Georgieva.

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: marčevsko delno zasedanje v Strasbourgu.


19. Peking + 15 – izhodišča Organizacije združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti spolov (razprava)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0006/2010), ki ga je postavila Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM Svetu: Peking +15 - izhodišča Organizacije združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti spolov (B7-0007/2010)

Vprašanje za ustni odgovor (O-0007/2010), ki ga je postavila Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM Komisiji: Peking +15 - izhodišča Organizacije združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti spolov (B7-0008/2010)

Eva-Britt Svensson je predstavila vprašanji za ustni odgovor.

Diego López Garrido (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje B7-0007/2010.

Viviane Reding (podpredsednica Komisije) je odgovorila na vprašanje B7-0008/2010.

PREDSEDSTVO: Pál SCHMITT
podpredsednik

Govorili so Christa Klaß v imenu skupine PPE, Zita Gurmai v imenu skupine S&D, Antonyia Parvanova v imenu skupine ALDE, Nicole Kiil-Nielsen v imenu skupine Verts/ALE, Marina Yannakoudakis v imenu skupine ECR, Mara Bizzotto v imenu skupine EFD, Edit Bauer, Edite Estrela, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Iratxe García Pérez, Mariya Nedelcheva, Silvia Costa, Sylvie Guillaume in Vilija Blinkevičiūtė.

PREDSEDSTVO: Alejo VIDAL-QUADRAS
podpredsednik

Po postopku "catch the eye" so govorili Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Ilda Figueiredo, Corina Creţu, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová in Angelika Werthmann.

Govorila sta Diego López Garrido in Viviane Reding.

Vloženi predlog resolucije, s katero se v skladu s členom 115(5) poslovnika zaključi razprava:

- Eva-Britt Svensson v imenu odbora FEMM o Pekingu°+15 – izhodiščih Organizacije združenih narodov za ukrepanje na področju enakosti med spoloma (B7-0118/2010).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.4 zapisnika z dne 25.2.2010.


20. Enominutni govori o zadevah političnega pomena

V skladu s členom 150 poslovnika o enominutnih govorih so govorili naslednji poslanci, ki so želeli Parlament opozoriti na zadeve političnega pomena:

Traian Ungureanu, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Andres Perello Rodriguez, Cristian Silviu Buşoi, Ryszard Czarnecki, Gerard Batten, Seán Kelly, Alan Kelly, Corneliu Vadim Tudor, Ramon Tremosa i Balcells, Valdemar Tomaševski, Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Georgios Papanikolaou, Ioan Enciu, Oldřich Vlasák, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Mario Borghezio, Maria Da Graça Carvalho, Luís Paulo Alves, Czesław Adam Siekierski in Claudiu Ciprian Tănăsescu.

Nato so govorili Georgios Papastamkos, Michail Tremopoulos, María Muñiz De Urquiza, Chrysoula Paliadeli, Corina Creţu, John Bufton in Sonia Alfano o organizaciji enominutnih govorov (predsednik je pojasnil postopek).


21. Večja naravna nesreča v avtonomni pokrajini Madeira (razprava)

Izjava Komisije: Večja naravna nesreča v avtonomni pokrajini Madeira

Günther Oettinger (član Komisije) je podal izjavo.

Govorili so Nuno Teixeira v imenu skupine PPE, Edite Estrela v imenu skupine S&D, Marisa Matias v imenu skupine GUE/NGL, Nuno Melo, Constanze Angela Krehl, João Ferreira in Danuta Maria Hübner.

Po postopku "catch the eye" so govorili Paul Rübig, Antigoni Papadopoulou, Ilda Figueiredo, Georgios Papanikolaou, Andres Perello Rodriguez, Seán Kelly, Jaroslav Paška, Luís Paulo Alves, Franz Obermayr in Elisa Ferreira.

Govoril je Günther Oettinger.

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

Predlogi resolucij, ki so vloženi v skladu s členom 110(2) poslovnika, bodo objavljeni naknadno.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: marčevsko delno zasedanje v Strasbourgu.


22. Investicijski projekti na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti (razprava)

Poročilo o predlogu Uredbe Sveta o obveščanju Komisije o investicijskih projektih na področju energetske infrastrukture v Evropski skupnosti in o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 736/96 [COM(2009)0361 - C7-0125/2009- 2009/0106(CNS)] - Odbor za industrijo, raziskave in energetiko. Poročevalka: Adina-Ioana Vălean (A7-0016/2010)

Adina-Ioana Vălean je predstavila poročilo.

Govoril je Günther Oettinger (član Komisije).

(Razprava, ki je bila iz tehničnih razlogov prekinjena ob 22.55, se je nadaljevala ob 23.00.)

Govoril je Günther Oettinger.

Govorili so Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE, Adam Gierek v imenu skupine S&D, Lena Ek v imenu skupine ALDE, Yannick Jadot v imenu skupine Verts/ALE, Evžen Tošenovský v imenu skupine ECR, Jaroslav Paška v imenu skupine EFD, Amalia Sartori, Silvia-Adriana Ţicău, Roger Helmer in Bogusław Sonik.

Po postopku "catch the eye" so govorili Seán Kelly, Ioan Enciu, Miroslav Mikolášik, Czesław Adam Siekierski in Paul Rübig.

Govorila sta Günther Oettinger in Adina-Ioana Vălean.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.1 zapisnika z dne 25.2.2010.


23. Načrt prihodkov in odhodkov za spremembo proračuna št. 1/2010 (oddelek I - Evropski parlament) (razprava)

Poročilo o načrtu prihodkov in odhodkov za spremembo proračuna št. 1/2010 (oddelek I – Evropski parlament) (2010/2014(BUD) - Odbor za proračun. Poročevalec: Vladimír Maňka (A7-0017/2010)

Vladimír Maňka je predstavil poročilo.

Govorili so José Manuel Fernandes v imenu skupine PPE, Göran Färm v imenu skupine S&D, Angelika Werthmann samostojna poslanka, Salvador Garriga Polledo, Derek Vaughan, Gerben-Jan Gerbrandy in Marian-Jean Marinescu.

Po postopku "catch the eye" je govoril Paul Rübig.

Govoril je Vladimír Maňka.

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 7.5 zapisnika z dne 25.2.2010.


24. Dnevni red naslednje seje

Določen je bil dnevni red za jutrišnjo sejo (dokument "Dnevni red" PE 439.049/OJJE).


25. Zaključek seje

Seja se je zaključila ob 23.50.

Klaus Welle

Jerzy Buzek

generalni sekretar

predsednik


SEZNAM NAVZOČIH

Podpisali so se:

Áder, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Béchu, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlato, Berlinguer, Besset, Bielan, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Böge, Bokros, Bontes, Borghezio, Borsellino, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brepoels, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Clark, Coelho, Cofferati, Collino, Colman, Corazza Bildt, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Crocetta, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, David, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, De Keyser, Delli, Delvaux, de Magistris, De Mita, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Dušek, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Figueiredo, Fisas Ayxela, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Fontana, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grelier, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Haglund, Hall, Händel, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Hohlmeier, Hökmark, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Imbrasas, Iotova, Iovine, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, Jordan Cizelj, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kurski, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Marine Le Pen, Liberadzki, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Lucas, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mathieu, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mazzoni, Melo, Méndez de Vigo, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patriciello, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Poręba, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapti, Regner, Remek, Repo, Reul, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Saudargas, Savisaar, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Serracchiani, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Speroni, Staes, Stassen, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tatarella, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Tsoukalas, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vadim Tudor, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zver

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov