Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2525(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0116/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 25/02/2010 - 7.2
CRE 25/02/2010 - 7.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0035

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010 - Βρυξέλλες

7.2. Κατάσταση στην Ουκρανία (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0121/2010, B7-0122/2010 και B7-0127/2010

Η συζήτηση έγινε στις 10 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 15 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.2.2010).

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0116/2010

(αντικαθιστά τις B7-0116/2010, B7-0117/2010, B7-0120/2010, B7-0122/2010 και B7-0127/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Lena Kolarska-Bobińska, Paweł Zalewski, Elmar Brok και Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
Adrian Severin, Marek Siwiec, Kristian Vigenin, Barbara Weiler και Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D
Adina-Ioana Vălean, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
Rebecca Harms και Werner Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Konrad Szymański και Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0035)

(Η πρόταση ψηφίσματος B7-0121/2010 καταπίπτει.)

Παρεμβάσεις:

- Cristian Dan Preda, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος παρουσιάζει προφορική τροπολογία (η οποία κρατείται) με σκοπό την προσθήκη μιας νέας παραγράφου μετά την παράγραφο 4,

- Michael Gahler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, ο οποίος παρουσιάζει δύο προφορικές τροπολογίες (οι οποίες κρατούνται) στην παράγραφο 14, δεύτερο τμήμα και παράγραφο 15 .

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου