Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-0030/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-0030/2010 (B7-0204/2010)

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 14
CRE 09/03/2010 - 14

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

14. Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0030/2010) που κατέθεσε o Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Υλοποίηση του πρώτου πακέτου οδηγιών σχετικά με τους σιδηροδρόμους (2001/12/ΕΚ, 2001/13/ΕΚ και 2001/14/ΕΚ) (B7-0204/2010)

O Brian Simpson αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

O Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν oi Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mike Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει o Brian Simpson επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Mike Nattrass.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Herbert Dorfmann, João Ferreira και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου