Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0154/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

15. Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Προφορική ερώτηση (O-0026/2010) που κατέθεσε ο Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια και πορεία των διαπραγματεύσεων ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0020/2010)

Οι Carl Schlyter, Daniel Caspary, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz και Syed Kamall αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Zuzana Roithová, Gianluca Susta, Alexander Alvaro, Jan Philipp Albrecht, Patrick Le Hyaric, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Eva Lichtenberger και Catherine Trautmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπαστάμκος και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0154/2010);

- Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini και Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Syed Kamall και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0158/2010);

- Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA (B7-0173/2010);

- Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (B7-0179/2010);

- Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA (B7-0180/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου