Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2594(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0181/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 16
CRE 09/03/2010 - 16

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.8
CRE 10/03/2010 - 7.8
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0059

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

16. Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-0022/2010) που κατέθεσε ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0018/2010)

Οι Daniel Caspary, David Martin, Niccolò Rinaldi, Nicole Kiil-Nielsen, Joe Higgins και Syed Kamall αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Γεώργιος Παπαστάμκος, Bernd Lange, Thomas Mann, Gianluca Susta και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Rareş-Lucian Niculescu.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė και Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) (B7-0181/2010);

- Joe Higgins και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) (B7-0182/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου