Ευρετήριο 
Συνοπτικά πρακτικά
PDF 249kWORD 131k
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο
1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)
 4.Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς - Προστασία των καταναλωτών - SOLVIT (συζήτηση)
 5.Κυκλοφορία προσώπων κατόχων θεώρησης μακράς διάρκειας ***I (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  6.1.Kατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) ενόψει του υπολογισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.2.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - απολύσεις (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.3.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - απολύσεις (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.4.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - κατασκευή κτηρίων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.5.Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.6.Προστασία των καταναλωτών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.7.SOLVIT (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  6.8.Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I (ψηφοφορία)
  6.9.Κυκλοφορία προσώπων κατόχων θεώρησης μακράς διάρκειας ***I (ψηφοφορία)
  6.10.Έκθεση της Επιτροπής: Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008 (ψηφοφορία)
  6.11.Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 10.Ώρα των Ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
  10.1.Ερωτήσεις εκτός προγράμματος
  10.2.Έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων
 11.Η διεθνής πολιτική για το κλίμα μετά την Κοπεγχάγη : Νέα ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις μέσω άμεσης δράσης (άρθρο 111 του Κανονισμού)
 12.Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομ (συζήτηση)
 13.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
 14.Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)
 15.Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (συζήτηση)
 16.Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (συζήτηση)
 17.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 18.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟIΝΟΒΟΥΛIΟ

ΣΥΝΟΔΟΣ 2010 - 2011

Συνεδριάσεις από 9 έως 11 Μαρτίου 2010

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΤΡΙΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2010

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Αντιπρόεδρος

1. Έναρξη της ετήσιας συνόδου

Σύμφωνα με το άρθρο 229, πρώτο εδάφιο, της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 134, παράγραφος 2, του Κανονισμού, αρχίζει η Σύνοδος 2010-2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.


2. Έναρξη της συνεδρίασης

Η συνεδρίαση αρχίζει στις 9 π.μ.


3. Συζήτηση σχετικά με περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των κατατεθεισών προτάσεων ψηφίσματος)

Οι εξής βουλευτές ή πολιτικές ομάδες υποβάλλουν αιτήματα όσον αφορά τη διοργάνωση σχετικής συζήτησης, σύμφωνα με το άρθρο 122 του Κανονισμού, για τις ακόλουθες προτάσεις ψηφίσματος:

I.   Η περίπτωση του Gilad Shalit

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder και Lorenzo Fontana, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, σχετικά με την περίπτωση του Gilad Shalit (B7-0171/2010

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells και Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την περίπτωση του Gilad Shalit (B7-0172/2010

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt και Proinsias De Rossa, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την περίπτωση του Ισραηλινού αιχμάλωτου στρατιώτη Gilad Shalit (B7-0183/2010

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan και Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την περίπτωση του Gilad Shalit (B7-0184/2010

- Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola και Tunne Kelam, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την περίπτωση του Gilad Shalit (B7-0185/2010

- Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Patrick Le Hyaric, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με την περίπτωση του Ισραηλινού αιχμάλωτου στρατιώτη (B7-0186/2010

- Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την περίπτωση του Gilad Shalit (B7-0187/2010).

II.   Η κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό

-Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo και María Muñiz De Urquiza, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (B7-0188/2010

- Renate Weber, Marielle De Sarnez και Izaskun Bilbao Barandica, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (B7-0189/2010

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko και Tomasz Piotr Poręba, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (B7-0190/2010

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei και Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (B7-0192/2010

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, sur l'escalade de la violence au Mexique (B7-0195/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler και Ulrike Lunacek, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την κλιμάκωση της βίας στο Μεξικό (B7-0196/2010).

III.   Νότιος Κορέα - η θανατική ποινή κρίνεται παράνομη

- Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Νότιος Κορέα - νομιμοποίηση της θανατικής ποινής (B7-0191/2010

- Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş και Peter Simon, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη νομιμοποίηση της θανατικής ποινής στη Δημοκρατία της Κορέας (B7-0193/2010

- Christian Ehler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė και Martin Kastler, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη νομιμοποίηση της θανατικής ποινής στη Δημοκρατία της Κορέας (B7-0194/2010

- Marie-Christine Vergiat και Sabine Lösing, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νότιο Κορέα (B7-0197/2010

- Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Sandrine Bélier και Heidi Hautala, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη θανατική ποινή στη Νότιο Κορέα (B7-0198/2010).

Ο χρόνος αγόρευσης κατανέμεται σύμφωνα με το άρθρο 149 του Κανονισμού.


4. Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς - Προστασία των καταναλωτών - SOLVIT (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς [2009/2141(INI)]- Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

Σχέδιο έκθεσης για την προστασία των καταναλωτών [2009/2137(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Hedh (A7-0024/2010)

Σχέδιο έκθεσης σχετικά με το SOLVIT [2009/2138(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

Οι Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh και Cristian Silviu Buşoi παρουσιάζουν τις εκθέσεις τους.

Παρεμβαίνουν οι Michel Barnier και John Dalli (μέλη της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Simon Busuttil (εισηγητής της γνωμοδότησης της επιτροπής PETI), Zuzana Roithová, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Evelyne Gebhardt, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Robert Rochefort, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Heide Rühle, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Adam Bielan, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Oreste Rossi, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Angelika Werthmann, μη εγγεγραμμένη, Tiziano Motti, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Trevor Colman, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Morten Løkkegaard, Edvard Kožušník, Othmar Karas, Bernadette Vergnaud, Olle Schmidt, Jacek Olgierd Kurski, Sławomir Witold Nitras, Barbara Weiler, Theodor Dumitru Stolojan, Alan Kelly, Seán Kelly, Συλβάνα Ράπτη και Pascale Gruny.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Małgorzata Handzlik, Marc Tarabella, Franz Obermayr, Mairead McGuinness και Christel Schaldemose.

Παρεμβαίνει ο Michel Barnier.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Libor ROUČEK
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι John Dalli, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh και Cristian Silviu Buşoi.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2010, σημείο 6.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2010 και σημείο 6.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2010.


5. Κυκλοφορία προσώπων κατόχων θεώρησης μακράς διάρκειας ***I (συζήτηση)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 που αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής [COM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

Ο Carlos Coelho παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Cecilia Malmström (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Wikström (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής JURI), Kinga Gál, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vilija Blinkevičiūtė, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Nathalie Griesbeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rui Tavares, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Gerard Batten, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Frank Vanhecke, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Malinova Iotova, Mario Borghezio, Franz Obermayr, Simon Busuttil, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys, Kinga Göncz, Γεώργιος Παπανικολάου, Tanja Fajon και Zbigniew Ziobro.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai και Andrew Henry William Brons.

Παρεμβαίνουν οι Cecilia Malmström και Carlos Coelho.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 6.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 9.3.2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11 h 50 εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12 h 05.)


ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

6. Ώρα των ψηφοφοριών

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί κανείς να τα συμβουλευθεί στο Europarl.


6.1. Kατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) ενόψει του υπολογισμού του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) * (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την κατανομή των υπηρεσιών χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης που μετρώνται έμμεσα (ΥΧΔΜΕ) με σκοπό τον προσδιορισμό του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ) το οποίο χρησιμοποιείται σε σχέση με τον προϋπολογισμό και τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης [COM(2009)0238 - C7-0049/2009- 2009/0068(CNS)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0041)


6.2. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Γερμανία - απολύσεις (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)00072010/0005(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0020/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0042)


6.3. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - απολύσεις (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)00082010/0003(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0021/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0043)


6.4. Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: Λιθουανία - κατασκευή κτηρίων (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, κατ' εφαρμογή του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση [COM(2010)00092010/0002(BUD)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Εισηγητής: Reimer Böge (A7-0019/2010)

(Απαιτείται ειδική πλειοψηφία και τρία πέμπτα των ψήφων)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 4)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0044)


6.5. Πρωτόκολλο της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Συσταση σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του πρόσθετου πρωτοκόλλου της συμφωνίας συνεργασίας για την προστασία των ακτών και των υδάτων του Βορειοανατολικού Ατλαντικού από τη ρύπανση [COM(2009)0436 - C7-0163/2009- 2009/0120(NLE)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 5)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Η Anna Rosbach (εισηγήτρια) προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138, παράγραφος 4, του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0045)

Το Σώμα εκφράζει, ως εκ τούτου, τη σύμφωνη γνώμη του.


6.6. Προστασία των καταναλωτών (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σχέδιο έκθεσης για την προστασία των καταναλωτών [2009/2137(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Anna Hedh (A7-0024/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 6)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0046)


6.7. SOLVIT (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Σχέδιο έκθεσης σχετικά με το SOLVIT (2009/2138(INI)) [2009/2138(INI)] - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγητής: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με ενιαία ψηφοφορία (P7_TA(2010)0047)


6.8. Υγειονομικοί όροι που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς [COM(2009)0268 - C7-0035/2009- 2009/0077(COD)] - Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων. Εισηγήτρια: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0048)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0048)


6.9. Κυκλοφορία προσώπων κατόχων θεώρησης μακράς διάρκειας ***I (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της συμφωνίας του Σένγκεν και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 562/2006 που αφορά την κυκλοφορία των προσώπων με θεώρηση μακράς διαμονής [COM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 9)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Εγκρίνεται όπως τροποποιήθηκε (P7_TA(2010)0049)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0049)

Παρεμβάσεις:

- Carlos Coelho (εισηγητής), πριν από την ψηφοφορία, για να επισημάνει στο Συμβούλιο, του οποίου την απουσία σημειώνει, ότι, αν εγκριθεί η έκθεσή του, ο εν λόγω κανονισμός πρέπει να τεθεί σε ισχύ ώς τις 5 Απριλίου 2010 (Η Πρόεδρος εκφράζει τη λύπη της για την απουσία του Συμβουλίου).


6.10. Έκθεση της Επιτροπής: Έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008 (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με την έκθεση επί της πολιτικής ανταγωνισμού 2008 [COM(2009)0374 - 2009/2173(INI)] - Επιτροπή Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εισηγήτρια: Sophia in 't Veld (A7-0025/2010)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 10)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0050)


6.11. Πίνακας αποτελεσμάτων εσωτερικής αγοράς (ψηφοφορία)

Εκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της εσωτερικής αγοράς - Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών. Εισηγήτρια: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 11)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2010)0051)


7. Αιτιολογήσεις ψήφου

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 170 του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση Anna Hedh - A7-0024/2010:
Siiri Oviir, Zigmantas Balčytis

Έκθεση Cristian Silviu Buşoi - A7-0027/2010:
Viktor Uspaskich, Alfredo Antoniozzi, Zuzana Roithová

Έκθεση Bairbre de Brún - A7-0082/2009:
Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová, Peter Jahr, Nicole Sinclaire, Daniel Hannan

Έκθεση Carlos Coelho - A7-0015/2010:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Kinga Gál

Έκθεση Sophia in 't Veld - A7-0025/2010:
Marian Harkin

Έκθεση Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein - A7-0084/2009:
Jarosław Kalinowski, Viktor Uspaskich, Siiri Oviir, Zuzana Roithová


8. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου

Οι διορθώσεις και προθέσεις ψήφου αναφέρονται στην ιστοθέση "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" και στην τυπωμένη έκδοση του παραρτήματος "Αποτελέσματα ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση".

Η ηλεκτρονική έκδοση στο Europarl θα ενημερώνεται τακτικά για χρονικό διάστημα κατ' ανώτατο όριο δύο εβδομάδων μετά την ημέρα της ψηφοφορίας.

Μετά την εκπνοή της εν λόγω προθεσμίας, ο κατάλογος των διορθώσεων και προθέσεων ψήφου θα κλείσει προκειμένου να μεταφραστεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

°
° ° °

Ο Karl-Heinz Florenz ήταν παρών αλλά δεν έλαβε μέρος στην ψηφοφορία επί των εκθέσεων A7-0020/2010, A7-0021/2010, A7-0019/2010, A7-0009/2010, A7-0024/2010, A7-0027/2010, A7-0082/2010 και A7-0015/2010.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 12.35 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 3.05 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jerzy BUZEK
Πρόεδρος

9. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης

Τα Συνοπτικά Πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται.


10. Ώρα των Ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής

10.1. Ερωτήσεις εκτός προγράμματος

Παρεμβαίνουν για να θέσουν ερωτήσεις και συμπληρωματικές ερωτήσεις στο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής), ο οποίος και απαντά, οι: Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Martin Schulz, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Guy Verhofstadt, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Rebecca Harms, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Ivo Strejček, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Lothar Bisky, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Νίκη Τζαβέλα, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, και Daniël van der Stoep, μη εγγεγραμμένος.


10.2. Έναρξη ισχύος της νέας Συνθήκης και σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" για να θέσουν ερωτήσεις στο José Manuel Barroso (Πρόεδρος της Επιτροπής), ο οποίος και απαντά, οι: Alf Svensson, Artur Zasada, Derek Vaughan, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Ashley Fox, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Sarah Ludford, Lena Kolarska-Bobińska, Simon Busuttil, Olle Ludvigsson, Bogusław Liberadzki και David Casa.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Silvana KOCH-MEHRIN
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο David-Maria Sassoli για να διαμαρτυρηθεί για τις δηλώσεις της Sonia Alfano (Η Πρόεδρος το σημειώνει).


11. Η διεθνής πολιτική για το κλίμα μετά την Κοπεγχάγη : Νέα ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις μέσω άμεσης δράσης (άρθρο 111 του Κανονισμού)

Δήλωση της Επιτροπής: Η διεθνής πολιτική για το κλίμα μετά την Κοπεγχάγη : Νέα ώθηση στις διεθνείς διαπραγματεύσεις μέσω άμεσης δράσης

Η Connie Hedegaard (Μέλος της Επιτροπής) προβαίνει στη δήλωση.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" για να θέσουν ερωτήσεις στις οποίες απαντά η Connie Hedegaard οι: Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Paul Nuttall, Andrew Henry William Brons, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Frédérique Ries, Claude Turmes, Maria Da Graça Carvalho, Dan Jørgensen και Holger Krahmer.

Περατώνεται η εξέταση επί του σημείου αυτού.


12. Δεύτερη ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής για τους Ρομ (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0017/2010) που κατέθεσαν οι Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς το Συμβούλιο: Η Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής των Ρομ (B7-0013/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0018/2010) που κατέθεσαν οι Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz και Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, προς την Επιτροπή: Η Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής των Ρομ (B7-0014/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0028/2010) που κατέθεσαν οι Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller και Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς το Συμβούλιο: Η Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής των Ρομά (B7-0202/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0029/2010) που κατέθεσαν οι Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller και Jan Philipp Albrecht, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, προς την Επιτροπή: Η Δεύτερη Διάσκεψη Κορυφής των Ρομά (B7-0203/2010)

Η Monika Flašíková Beňová αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B7-0013/2010 και B7-0014/2010.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Η Hélène Flautre αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις B7-0202/2010 και B7-0203/2010.

Οι Diego López Garrido (ασκών την Προεδρία του Συμβουλίου) και Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντούν στις ερωτήσεις.

Παρεμβαίνουν οι Lívia Járóka, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Claude Moraes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Renate Weber, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Jean Lambert, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Peter van Dalen, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Cornelia Ernst, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Zoltán Balczó, μη εγγεγραμμένος, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nicole Kiil-Nielsen, Lorenzo Fontana, Simon Busuttil, María Muñiz De Urquiza, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Danuta Maria Hübner, Csaba Sándor Tabajdi και Elena Oana Antonescu.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Edward McMILLAN-SCOTT
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Olga Sehnalová και Daciana Octavia Sârbu.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye"οι Milan Zver, Corina Creţu, Iosif Matula, Krisztina Morvai και Monika Smolková.

Παρεμβαίνουν οι Diego López Garrido και Viviane Reding.

Οι προτάσεις ψηφίσματος που πρόκειται να κατατεθούν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: προσεχής περίοδος συνόδου.

Παρεμβαίνει ο Csaba Sándor Tabajdi σχετικά με τεχνικό θέμα.


13. Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)

Το Σώμα εξετάζει μια σειρά ερωτήσεων προς την Επιτροπή (B7-0017/2010).

Ερώτηση 28 (Vilija Blinkevičiūtė): Ρύθμιση για τα ιδιωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

Ο Michel Barnier (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Vilija Blinkevičiūtė, Franz Obermayr και Silvia-Adriana Ţicău.

Ερώτηση 29 (Seán Kelly): Ασφαλιστικά συστήματα έναντι πλημμύρας στην ΕΕ.

Ο Michel Barnier απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Seán Kelly, Jim Higgins και Janusz Władysław Zemke.

Ερώτηση 30 (Silvia-Adriana Ţicău): Ευρωπαϊκά μέτρα για την καταπολέμηση της φτώχειας.

Ο László Andor (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 31 (Γεωργίου Παπανικολάου): Αξιολόγηση Προγράμματος "Πολιτισμός 2007 - 2013".

Η Ανδρούλλα Βασιλείου (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Γεωργίου Παπανικολάου.

Ερώτηση 32 (Liam Aylward): Ενίσχυση και χρηματοδότηση των αθλητικών σωματείων βάσεως στην ΕΕ.

Η Ανδρούλλα Βασιλείου απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Liam Aylward και Piotr Borys.

Ερώτηση 33 (Jim Higgins): Θάνατος από τροχαία ατυχήματα.

Ο Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Jim Higgins, Zigmantas Balčytis και Νικολάου Χουντή.

Ερώτηση 34 (Ivo Belet): Το σιδηροδρομικό ατύχημα στο Buizingen (Βέλγιο) και το ηλεκτρονικό σύστημα ασφάλειας.

Ερώτηση 35 (Frieda Brepoels): Τα αίτια του τραγικού σιδηροδρομικού ατυχήματος την Τρίτη 15/2, στο Buizingen.

Ο Siim Kallas απαντά στις ερωτήσεις καθώς και στις συμπληρωματικές ερωτήσεις των Ivo Belet, Frieda Brepoels και Piotr Borys.

Ερώτηση 36 (Jacek Włosowicz): Αλλαγή της ώρας τον χειμώνα και το καλοκαίρι.

Ο Siim Kallas απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Jacek Włosowicz.

Ερώτηση 37 (Gay Mitchell): Ισορροπία ελευθερίας - ασφάλειας.

Η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Gay Mitchell.

Παρεμβαίνει η Marian Harkin, συντάκτρια της ερώτησης 38, στην οποία η Viviane Reding θα δώσει γραπτή απάντηση.

Ερώτηση 39 (Bernd Posselt): Μειονότητες που είναι κατά παράδοση εγκατεστημένες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Viviane Reding απαντά στην ερώτηση, καθώς και σε μία συμπληρωματική ερώτηση του Bernd Posselt.

Παρεμβαίνει ο Marc Tarabella.

Οι ερωτήσεις στις οποίες, ελλείψει χρόνου, δεν δόθηκε απάντηση θα λάβουν γραπτή απάντηση (βλ. Παράρτημα στα Πλήρη Πρακτικά).

Η ώρα των ερωτήσεων προς την Επιτροπή περατώνεται.


(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 7.50 μ.μ και επαναλαμβάνεται στις 9 μ.μ.)

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Pál SCHMITT
Αντιπρόεδρος

14. Eφαρμογή των οδηγιών της πρώτης δέσμης για τους σιδηροδρόμους (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0030/2010) που κατέθεσε o Brian Simpson, εξ ονόματος της Επιτροπής TRAN, προς την Επιτροπή: Υλοποίηση του πρώτου πακέτου οδηγιών σχετικά με τους σιδηροδρόμους (2001/12/ΕΚ, 2001/13/ΕΚ και 2001/14/ΕΚ) (B7-0204/2010)

O Brian Simpson αναπτύσσει την προφορική ερώτηση.

O Siim Kallas (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν oi Mathieu Grosch, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Saïd El Khadraoui, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Gesine Meissner, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Isabelle Durant, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Oldřich Vlasák, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaromír Kohlíček, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Mike Nattrass, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian και Inés Ayala Sender.

Παρεμβαίνει o Brian Simpson επί προσωπικού μετά την παρέμβαση του Mike Nattrass.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Herbert Dorfmann, João Ferreira και Silvia-Adriana Ţicău.

Παρεμβαίνει ο Siim Kallas.

Η συζήτηση περατώνεται.


15. Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0026/2010) που κατέθεσε ο Carl Schlyter, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Διαφάνεια και πορεία των διαπραγματεύσεων ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0020/2010)

Οι Carl Schlyter, Daniel Caspary, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz και Syed Kamall αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sophia in 't Veld, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Christian Engström, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Edvard Kožušník, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Eva-Britt Svensson, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen, μη εγγεγραμμένη, Zuzana Roithová, Gianluca Susta, Alexander Alvaro, Jan Philipp Albrecht, Patrick Le Hyaric, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Eva Lichtenberger και Catherine Trautmann.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Γεώργιος Παπαστάμκος και João Ferreira.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht και Franziska Keller, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0154/2010);

- Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini και Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Syed Kamall και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης) (B7-0158/2010);

- Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA (B7-0173/2010);

- Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων της ΑCΤΑ (B7-0179/2010);

- Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη διαφάνεια και την πορεία των διαπραγματεύσεων ACTA (B7-0180/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010.


16. Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (συζήτηση)

Προφορική ερώτηση (O-0022/2010) που κατέθεσε ο Daniel Caspary, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Joe Higgins, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, και Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, προς την Επιτροπή: Κανονισμός σχετικά με την εφαρμογή ενός συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (B7-0018/2010)

Οι Daniel Caspary, David Martin, Niccolò Rinaldi, Nicole Kiil-Nielsen, Joe Higgins και Syed Kamall αναπτύσσουν την προφορική ερώτηση.

Ο Karel De Gucht (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην προφορική ερώτηση

Παρεμβαίνουν οι Laima Liucija Andrikienė, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Vital Moreira, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Γεώργιος Παπαστάμκος, Bernd Lange, Thomas Mann, Gianluca Susta και Christofer Fjellner.

Παρεμβαίνει σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" ο Rareş-Lucian Niculescu.

Παρεμβαίνει ο Karel De Gucht.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė και Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Kader Arif και Véronique De Keyser, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak και Marielle De Sarnez, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Yannick Jadot, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Robert Sturdy, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) (B7-0181/2010);

- Joe Higgins και Helmut Scholz, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τον κανονισμό για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων (ΣΓΠ) (B7-0182/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.8 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010.


17. Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης

Η ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης έχει καθοριστεί (έγγρ. "Ημερήσια Διάταξη" PE 439.651/OJME).


18. Λήξη της συνεδρίασης

Ο Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης στις 11.40 μ.μ.

Klaus Welle

Pál Schmitt

Γενικός Γραμματέας

Αντιπρόεδρος


ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ

Υπέγραψαν:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Αγγουράκης, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Αρσένης, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Χουντής, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Δανέλλης, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Χατζηγεωργίου, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Κασουλίδης, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Κοππά, Korhola, Kósa, Köstinger, Κουμουτσάκος, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Λαμπρινίδης, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Μαυρονικόλας, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Παπαδοπούλου, Παπανικολάου, Παπαστάμκος, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Ποδηματά, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Πουπάκης, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Ράπτη, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Σαλαβράκος, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Σκυλακάκης, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Σταυρακάκης, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Θεοχάρους, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Τούσσας, Trautmann, Τρεμόπουλος, Tremosa i Balcells, Τριανταφυλλίδης, Trüpel, Trzaskowski, Τσουκαλάς, Turmes, Turunen, Τζαβέλα, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου