Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 220kWORD 126k
Tiistai 9. maaliskuuta 2010 - Strasbourg
1.Vuosittaisen istuntokauden avaaminen
 2.Istunnon avaaminen
 3.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 4.Sisämarkkinoiden tulostaulu - Kuluttajansuoja - SOLVIT (keskustelu)
 5.Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla ***I (keskustelu)
 6.Äänestykset
  6.1.Välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentaminen Euroopan yhteisöjen talousarvion ja sen omien varojen tarkoituksiin käytettävän bruttokansantulon (BKTL) määrittämiseksi * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.2.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Saksa - irtisanomiset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.3.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Liettua - irtisanomiset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.4.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Liettua - rakennusala (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.5.Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehty yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.6.Kuluttajansuoja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.7.SOLVIT (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  6.8.Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ***I (äänestys)
  6.9.Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla ***I (äänestys)
  6.10.Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008 (äänestys)
  6.11.Sisämarkkinoiden tulostaulu (äänestys)
 7.Äänestysselitykset
 8.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 9.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 10.Kyselytunti (komission puheenjohtaja)
  10.1.Vapaat kysymykset
  10.2.Uuden perussopimuksen voimaantulo ja perusoikeuksien kunnioittaminen
 11.Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kööpenhaminan jälkeen: kansainvälisten neuvottelujen tehostaminen välittömien toimien avulla (työjärjestyksen 111 artikla)
 12.Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous (keskustelu)
 13.Kyselytunti (kysymykset komissiolle)
 14.Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (keskustelu)
 15.Tuoteväärennösten torjuntaa koskeva kauppasopimus (ACTA) (keskustelu)
 16.Asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (keskustelu)
 17.Seuraavan istunnon esityslista
 18.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA


EUROOPAN PARLAMENTTI

ISTUNTOKAUSI 2010 - 2011

Istunnot 9. - 11. maaliskuuta 2010

STRASBOURG

PÖYTÄKIRJA

TIISTAI 9. MAALISKUUTA 2010

Puhetta johti
varapuhemies Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

1. Vuosittaisen istuntokauden avaaminen

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 229 artiklan ensimmäisen kohdan ja työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdan mukaisesti avattiin Euroopan parlamentin istuntokausi 2010-2011.


2. Istunnon avaaminen

Istunto avattiin klo 9.00.


3. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Seuraavat jäsenet tai poliittiset ryhmät ovat esittäneet työjärjestyksen 122 artiklan mukaisesti pyynnön ottaa kyseiseen keskusteluun seuraavat päätöslauselmaesitykset:

I.   Gilad Shalitin tapaus

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder ja Lorenzo Fontana EFD-ryhmän puolesta Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0171/2010)

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells ja Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0172/2010)

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt ja Proinsias De Rossa S&D-ryhmän puolesta vangitun israelilaisen sotilaan Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0183/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan ja Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0184/2010)

- Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola ja Tunne Kelam PPE-ryhmän puolesta Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0185/2010)

- Kyriacos Triantaphyllides ja Patrick Le Hyaric GUE/NGL-ryhmän puolesta vangitun israelilaisen sotilaan Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0186/2010)

- Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda ja Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta Gilad Shalitin tapauksesta (B7-0187/2010).

II.   Väkivallan kiihtyminen Meksikossa

- Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo ja María Muñiz De Urquiza S&D-ryhmän puolesta väkivallan kiihtymisestä Meksikossa (B7-0188/2010)

- Renate Weber, Marielle De Sarnez ja Izaskun Bilbao Barandica ALDE-ryhmän puolesta väkivallan kiihtymisestä Meksikossa (B7-0189/2010)

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko ja Tomasz Piotr Poręba ECR-ryhmän puolesta väkivallan kiihtymisestä Meksikossa (B7-0190/2010)

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei ja Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta väkivallan kiihtymisestä Meksikossa (B7-0192/2010)

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta väkivallan kiihtymisestä Meksikossa (B7-0195/2010)

- Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta väkivallan kiihtymisestä Meksikossa (B7-0196/2010).

III.   Etelä-Korea - kuolemanrangaistus julistettu lailliseksi

- Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta Etelä-Koreasta – kuolemanrangaistus julistettu lailliseksi (B7-0191/2010)

- Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş ja Peter Simon S&D-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksen julistamisesta lailliseksi Etelä-Koreassa (B7-0193/2010)

- Christian Ehler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė ja Martin Kastler PPE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksen julistamisesta lailliseksi Etelä-Koreassa (B7-0194/2010)

- Marie-Christine Vergiat ja Sabine Lösing GUE/NGL-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Etelä-Koreassa (B7-0197/2010)

- Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Sandrine Bélier ja Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta kuolemanrangaistuksesta Etelä-Koreassa (B7-0198/2010).

Puheaika jaetaan työjärjestyksen 149 artiklan mukaisesti.


4. Sisämarkkinoiden tulostaulu - Kuluttajansuoja - SOLVIT (keskustelu)

Mietintö sisämarkkinoiden tulostaulusta [2009/2141(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

Mietintöluonnos kuluttajansuojasta [2009/2137(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Hedh (A7-0024/2010)

Mietintöluonnos SOLVITista [2009/2138(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh ja Cristian Silviu Buşoi esittelivät laatimansa mietinnöt.

Puheenvuorot: Michel Barnier ja John Dalli (komission jäsenet).

Puheenvuorot: Simon Busuttil (PETI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Zuzana Roithová PPE-ryhmän puolesta, Evelyne Gebhardt S&D-ryhmän puolesta, Robert Rochefort ALDE-ryhmän puolesta, Heide Rühle Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Kyriacos Triantaphyllides GUE/NGL-ryhmän puolesta, Oreste Rossi EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Angelika Werthmann, Tiziano Motti, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Trevor Colman, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Morten Løkkegaard, Edvard Kožušník, Othmar Karas, Bernadette Vergnaud, Olle Schmidt, Jacek Olgierd Kurski, Sławomir Witold Nitras, Barbara Weiler, Theodor Dumitru Stolojan, Alan Kelly, Seán Kelly, Sylvana Rapti ja Pascale Gruny.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Małgorzata Handzlik, Marc Tarabella, Franz Obermayr, Mairead McGuinness ja Christel Schaldemose.

Michel Barnier käytti puheenvuoron.

Puhetta johti
varapuhemies Libor ROUČEK

Puheenvuorot: John Dalli, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh ja Cristian Silviu Buşoi.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2010, kohta 6.11, istunnon pöytäkirja 9.3.2010, kohta 6.6 ja istunnon pöytäkirja 9.3.2010, kohta 6.7.


5. Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla ***I (keskustelu)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi [KOM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

Carlos Coelho esitteli laatimansa mietinnön.

Cecilia Malmström (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Cecilia Wikström (JURI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Vilija Blinkevičiūtė S&D-ryhmän puolesta, Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta, Rui Tavares GUE/NGL-ryhmän puolesta, Gerard Batten EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Frank Vanhecke, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Malinova Iotova, Mario Borghezio, Franz Obermayr, Simon Busuttil, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys, Kinga Göncz, Georgios Papanikolaou, Tanja Fajon ja Zbigniew Ziobro.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai ja Andrew Henry William Brons.

Puheenvuorot: Cecilia Malmström ja Carlos Coelho.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 9.3.2010, kohta 6.9.

(Istunto keskeytettiin klo 11.50 äänestysten alkamista odotettaessa ja sitä jatkettiin klo 12.05.)


Puhetta johti
varapuhemies Diana WALLIS

6. Äänestykset

Äänestysten kulkua koskevat yksityiskohdat (tarkistukset, erilliset äänestykset, kohta kohdalta ‑äänestykset, ...) esitetään pöytäkirjaan sisältyvässä liitteessä ”Äänestysten tulokset”.

Nimenhuutoäänestysten tulokset, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä, ovat saatavana ainoastaan sähköisessä muodossa ja niihin voi tutustua Europarl-sivustolla.


6.1. Välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentaminen Euroopan yhteisöjen talousarvion ja sen omien varojen tarkoituksiin käytettävän bruttokansantulon (BKTL) määrittämiseksi * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi välillisten rahoituspalveluiden (FISIM) kohdentamisesta Euroopan yhteisöjen talousarvion ja sen omien varojen tarkoituksiin käytettävän bruttokansantulon (BKTL) määrittämiseksi [KOM(2009)0238 - C7-0049/2009- 2009/0068(CNS)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 1)

KOMISSION EHDOTUS, TARKISTUKSET ja LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0041)


6.2. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Saksa - irtisanomiset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)00072010/0005(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0020/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0042)


6.3. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Liettua - irtisanomiset (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi globalisaatioon mukautumista tukevan eurooppalaisen rahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)00082010/0003(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0021/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0043)


6.4. Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: Liettua - rakennusala (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti [KOM(2010)00092010/0002(BUD)] - Budjettivaliokunta. Esittelijä: Reimer Böge (A7-0019/2010)

(määräenemmistö ja 3/5 annetuista äänistä)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 4)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0044)


6.5. Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehty yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirja *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Suositus ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Koillis-Atlantin rannikkojen ja vesien suojelemisesta pilaantumiselta tehdyn yhteistyösopimuksen lisäpöytäkirjan vahvistamisesta Euroopan yhteisön puolesta [KOM(2009)0436 - C7-0163/2009- 2009/0120(NLE)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 5)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Anna Rosbach (esittelijä) käytti työjärjestyksen 138 artiklan 4 kohdan mukaisen puheenvuoron.

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0045)

Parlamentti antoi näin ollen puoltavan lausuntonsa.


6.6. Kuluttajansuoja (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintöluonnos kuluttajansuojasta [2009/2137(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Anna Hedh (A7-0024/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0046)


6.7. SOLVIT (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)

Mietintöluonnos SOLVITista [2009/2138(INI)] - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 7)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin kertaäänestyksessä (P7_TA(2010)0047)


6.8. Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta [KOM(2009)0268 - C7-0035/2009- 2009/0077(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 8)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0048)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0048)


6.9. Liikkuvuus pitkäaikaista oleskelua varten myönnetyn viisumin nojalla ***I (äänestys)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen ja asetuksen (EY) N:o 562/2006 muuttamisesta sellaisten henkilöiden liikkumisen osalta, joilla on pitkäaikaiseen oleskeluun tarkoitettu viisumi [KOM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)]- Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta. Esittelijä: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 9)

KOMISSION EHDOTUS

Hyväksyttiin tarkistettuna (P7_TA(2010)0049)

LUONNOS LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0049)

Puheenvuorot:
- Carlos Coelho (esittelijä) käytti ennen äänestystä puheenvuoron, jossa hän toi neuvoston tietoon sen edustajan puuttuessa paikalta, että jos hänen mietintönsä hyväksytään, kyseisen asetuksen on tultava voimaan 5. huhtikuuta 2010 mennessä (puhemies pahoitteli, että neuvoston edustaja ei ollut paikalla).


6.10. Kilpailupolitiikkaa koskeva kertomus 2008 (äänestys)

Mietintö kilpailupolitiikkaa koskevasta kertomuksesta 2008 [KOM(2009)0374 - 2009/2173(INI)] - Talous- ja raha-asioiden valiokunta. Esittelijä: Sophia in 't Veld (A7-0025/2010)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 10)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0050)


6.11. Sisämarkkinoiden tulostaulu (äänestys)

Mietintö sisämarkkinoiden tulostaulusta - Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta. Esittelijä: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 11)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

Hyväksyttiin (P7_TA(2010)0051)


7. Äänestysselitykset

Kirjalliset äänestysselitykset:

Työjärjestyksen 170 artiklassa tarkoitetut kirjalliset äänestysselitykset julkaistaan tämän istunnon sanatarkoissa istuntoselostuksissa.

Suulliset äänestysselitykset:

Mietintö Anna Hedh - A7-0024/2010:
Siiri Oviir, Zigmantas Balčytis

Mietintö Cristian Silviu Buşoi - A7-0027/2010:
Viktor Uspaskich, Alfredo Antoniozzi, Zuzana Roithová

Mietintö Bairbre de Brún - A7-0082/2009:
Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová, Peter Jahr, Nicole Sinclaire, Daniel Hannan

Mietintö Carlos Coelho - A7-0015/2010:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Kinga Gál

Mietintö Sophia in 't Veld - A7-0025/2010:
Marian Harkin

Mietintö Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein - A7-0084/2009:
Jarosław Kalinowski, Viktor Uspaskich, Siiri Oviir, Zuzana Roithová


8. Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset

Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset ovat nähtävissä verkkosivulla "Séance en direct" kohdassa "Résultats des votes (appels nominaux)/Results of votes (roll-call votes)" sekä liitteen "Nimenhuutoäänestysten tulokset" painetussa versiossa.

Europarlin sähköistä versiota päivitetään säännöllisesti enintään kahden viikon ajan äänestyspäivästä.

Tämän määräajan jälkeen äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevien ilmoitusten luettelo on lopullinen, ja se toimitetaan käännettäväksi ja julkaistavaksi virallisessa lehdessä.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz oli läsnä, mutta ei osallistunut äänestyksiin mietinnöistä A7-0020/2010, A7-0021/2010, A7-0019/2010, A7-0009/2010, A7-0024/2010, A7-0027/2010, A7-0082/2010 ja A7-0015/2010.


(Istunto keskeytettiin klo 12.35 ja sitä jatkettiin klo 15.05.)

Puhetta johti
puhemies Jerzy BUZEK

9. Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen

Edellisen istunnon pöytäkirja hyväksyttiin.


10. Kyselytunti (komission puheenjohtaja)

10.1. Vapaat kysymykset

Seuraavat henkilöt esittivät kysymyksiä ja lisäkysymyksiä José Manuel Barrosolle (komission puheenjohtaja), joka vastasi niihin: Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta, Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta, Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta, Rebecca Harms Verts/ALE-ryhmän puolesta, Ivo Strejček ECR-ryhmän puolesta, Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta, Niki Tzavela EFD-ryhmän puolesta ja sitoutumaton Daniël van der Stoep.


10.2. Uuden perussopimuksen voimaantulo ja perusoikeuksien kunnioittaminen

Seuraavat henkilöt esittivät ”catch the eye” -menettelyn mukaisesti kysymyksiä ja lisäkysymyksiä José Manuel Barrosolle (komission puheenjohtaja), joka vastasi niihin: Alf Svensson, Artur Zasada, Derek Vaughan, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Ashley Fox, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Sarah Ludford, Lena Kolarska-Bobińska, Simon Busuttil, Olle Ludvigsson, Bogusław Liberadzki ja David Casa.

Puhetta johti
varapuhemies Silvana KOCH-MEHRIN

David-Maria Sassoli käytti puheenvuoron, jossa hän esitti vastalauseensa Sonia Alfanon lausumien johdosta (puhemies merkitsi asian muistiin).


11. Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kööpenhaminan jälkeen: kansainvälisten neuvottelujen tehostaminen välittömien toimien avulla (työjärjestyksen 111 artikla)

Komission julkilausuma: Kansainvälinen ilmastopolitiikka Kööpenhaminan jälkeen: kansainvälisten neuvottelujen tehostaminen välittömien toimien avulla

Connie Hedegaard (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Paul Nuttall, Andrew Henry William Brons, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Frédérique Ries, Claude Turmes, Maria Da Graça Carvalho, Dan Jørgensen ja Holger Krahmer esittivät kysymyksiä, joihin Connie Hedegaard vastasi kolmen kysymyksen ryhmissä.

Käsittely julistettiin päättyneeksi.


12. Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0017/2010) Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz ja Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta neuvostolle: Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous (B7-0013/2010)

Suullinen kysymys (O-0018/2010) Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz ja Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta komissiolle: Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous (B7-0014/2010)

Suullinen kysymys (O-0028/2010) Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta neuvostolle: Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous (B7-0202/2010)

Suullinen kysymys (O-0029/2010) Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller ja Jan Philipp Albrecht Verts/ALE-ryhmän puolesta komissiolle: Toinen romaniväestöä käsittelevä eurooppalainen huippukokous (B7-0203/2010)

Monika Flašíková Beňová esitteli suulliset kysymykset B7-0013/2010 ja B7-0014/2010.

Puhetta johti
varapuhemies Alejo VIDAL-QUADRAS

Hélène Flautre esitteli suulliset kysymykset B7-0202/2010 ja B7-0203/2010.

Diego López Garrido (neuvoston puheenjohtaja) ja Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasivat kysymyksiin.

Puheenvuorot: Lívia Járóka PPE-ryhmän puolesta, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta, Renate Weber ALDE-ryhmän puolesta, Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta, Peter van Dalen ECR-ryhmän puolesta, Cornelia Ernst GUE/NGL-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nicole Kiil-Nielsen, Lorenzo Fontana, Simon Busuttil, María Muñiz De Urquiza, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Danuta Maria Hübner, Csaba Sándor Tabajdi ja Elena Oana Antonescu.

Puhetta johti
varapuhemies Edward McMILLAN-SCOTT

Puheenvuorot: Olga Sehnalová ja Daciana Octavia Sârbu.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Milan Zver, Corina Creţu, Iosif Matula, Krisztina Morvai ja Monika Smolková.

Puheenvuorot: Diego López Garrido ja Viviane Reding.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti käsiteltäväksi jätettävistä päätöslauselmaesityksistä ilmoitetaan myöhemmin.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: seuraava istuntojakso.

Csaba Sándor Tabajdi käytti puheenvuoron teknisestä kysymyksestä.


13. Kyselytunti (kysymykset komissiolle)

Parlamentti käsitteli komissiolle osoitettuja kysymyksiä (B7-0017/2010).

Kysymys 28 (Vilija Blinkevičiūtė): Yksityisten eläkerahastojen sääntely.

Michel Barnier (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Vilija Blinkevičiūtė, Franz Obermayr ja Silvia-Adriana Ţicău.

Kysymys 29 (Seán Kelly): Tulvavakuutusjärjestelmät EU:ssa.

Michel Barnier vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Seán Kelly, Jim Higgins ja Janusz Władysław Zemke.

Kysymys 30 (Silvia-Adriana Ţicău): Euroopan unionin toimet köyhyyden torjumiseksi.

László Andor (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr ja Nikolaos Chountis.

Kysymys 31 (Georgios Papanikolaou): Kulttuuri 2007-2013 -ohjelman arviointi.

Androulla Vassiliou (komission jäsen) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Georgios Papanikolaou.

Kysymys 32 (Liam Aylward): Ruohonjuuritason urheilujärjestöjen toiminnan tukeminen ja rahoittaminen EU:ssa.

Androulla Vassiliou vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Liam Aylward ja Piotr Borys.

Kysymys 33 (Jim Higgins): Maantiekuolemat.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Jim Higgins, Zigmantas Balčytis ja Nikolaos Chountis.

Kysymys 34 (Ivo Belet): Junaonnettomuus Buizingenissa ja elektroniset turvallisuusjärjestelmät.

Kysymys 35 (Frieda Brepoels): Maanantaina 15. helmikuuta 2010 Buizingenissä tapahtuneen kauhistuttavan junaonnettomuuden syyt.

Siim Kallas vastasi kysymyksiin sekä lisäkysymyksiin, joita esittivät Ivo Belet, Frieda Brepoels ja Piotr Borys.

Kysymys 36 (Jacek Włosowicz): Kesä- ja talviaikaan siirtyminen.

Siim Kallas vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Jacek Włosowicz.

Kysymys 37 (Gay Mitchell): Vapauden ja turvallisuuden välinen tasapaino.

Viviane Reding (komission varapuheenjohtaja) vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Gay Mitchell.

Kysymyksen 38 laatija Marian Harkin käytti puheenvuoron, johon Viviane Reding vastaa kirjallisesti.

Kysymys 39 (Bernd Posselt): Perinteisesti jollakin alueella asuvat vähemmistöt.

Viviane Reding vastasi kysymykseen sekä lisäkysymykseen, jonka esitti Bernd Posselt.

Marc Tarabella käytti puheenvuoron.

Kysymyksiin, joihin ei ajanpuutteen vuoksi voitu vastata, vastataan kirjallisesti (ks. sanatarkkojen istuntoselostusten liite).

Komissiolle varattu kyselytunti julistettiin päättyneeksi.


(Istunto keskeytettiin klo 19.50 ja sitä jatkettiin klo 21.00.)

Puhetta johti
varapuhemies Pál SCHMITT

14. Ensimmäisen rautatiedirektiivipaketin täytäntöönpano (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0030/2010) Brian Simpson TRAN-valiokunnan puolesta komissiolle: Ensimmäisen rautatiepaketin direktiivien (2001/12/EY, 2001/13/EY ja 2001/14/EY) täytäntöönpano (B7-0204/2010)

Brian Simpson esitteli suullisen kysymyksen.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Saïd El Khadraoui S&D-ryhmän puolesta, Gesine Meissner ALDE-ryhmän puolesta, Isabelle Durant Verts/ALE-ryhmän puolesta, Oldřich Vlasák ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Mike Nattrass EFD-ryhmän puolesta, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian ja Inés Ayala Sender.

Brian Simpson käytti puheenvuoron antaakseen henkilökohtaisen lausuman Mike Nattrassin puheenvuoron johdosta.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Herbert Dorfmann, João Ferreira ja Silvia-Adriana Ţicău.

Siim Kallas käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.


15. Tuoteväärennösten torjuntaa koskeva kauppasopimus (ACTA) (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0026/2010) Carl Schlyter Verts/ALE-ryhmän puolesta, Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Syed Kamall ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Väärentämisenvastaisen kauppasopimuksen (ACTA) neuvottelujen avoimuus ja tilanne (B7-0020/2010)

Carl Schlyter, Daniel Caspary, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz ja Syed Kamall esittelivät suullisen kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Tokia Saïfi PPE-ryhmän puolesta, David Martin S&D-ryhmän puolesta, Sophia in 't Veld ALDE-ryhmän puolesta, Christian Engström Verts/ALE-ryhmän puolesta, Edvard Kožušník ECR-ryhmän puolesta, Eva-Britt Svensson GUE/NGL-ryhmän puolesta, sitoutumaton Laurence J.A.J. Stassen, Zuzana Roithová, Gianluca Susta, Alexander Alvaro, Jan Philipp Albrecht, Patrick Le Hyaric, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Eva Lichtenberger ja Catherine Trautmann.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Georgios Papastamkos ja João Ferreira.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht ja Franziska Keller Verts/ALE-ryhmän puolesta ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (B7-0154/2010)

- Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini ja Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta ja Syed Kamall ja Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (B7-0158/2010)

- Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez ja Michael Theurer ALDE-ryhmän puolesta ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (B7-0173/2010)

- Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange ja David Martin S&D-ryhmän puolesta ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (B7-0179/2010)

- Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin ja Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta ACTA-neuvottelujen avoimuudesta ja tilanteesta (B7-0180/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2010, kohta 7.7.


16. Asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (keskustelu)

Suullinen kysymys (O-0022/2010) Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Joe Higgins GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta komissiolle: Asetus yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta (B7-0018/2010)

Daniel Caspary, David Martin, Niccolò Rinaldi, Nicole Kiil-Nielsen, Joe Higgins ja Syed Kamall esittelivät suullisen kysymyksen.

Karel De Gucht (komission jäsen) vastasi suulliseen kysymykseen.

Puheenvuorot: Laima Liucija Andrikienė PPE-ryhmän puolesta, Vital Moreira S&D-ryhmän puolesta, Georgios Papastamkos, Bernd Lange, Thomas Mann, Gianluca Susta ja Christofer Fjellner.

Seuraava jäsen käytti "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Rareş-Lucian Niculescu.

Karel De Gucht käytti puheenvuoron.

Työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

- Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė ja Georgios Papastamkos PPE-ryhmän puolesta, Kader Arif ja Véronique De Keyser S&D-ryhmän puolesta, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak ja Marielle De Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta ja Robert Sturdy ECR-ryhmän puolesta yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) soveltamisesta annetusta asetuksesta (B7-0181/2010)

- Joe Higgins ja Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP) soveltamisesta annetusta asetuksesta (B7-0182/2010).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 10.3.2010, kohta 7.8.


17. Seuraavan istunnon esityslista

Huomisen istunnon esityslista on vahvistettu (ks. "Esityslista" PE 439.651/OJME).


18. Istunnon päättäminen

Istunto päättyi klo 23.40.

Klaus Welle

Pál Schmitt

pääsihteeri

varapuhemies


LÄSNÄOLOLISTA

Allekirjoittaneet:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö