Indeks 
Protokół
PDF 231kWORD 125k
Wtorek, 9 marca 2010 r. - Strasburg
1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)
 4.Tabela wyników rynku wewnętrznego - Ochrona konsumentów - SOLVIT (debata)
 5.Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I (debata)
 6.Głosowanie
  6.1.Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.2.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Niemcy - redukcja zatrudnienia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.3.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa - redukcja zatrudnienia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.4.Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Litwa - sektor budowlany (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.5.Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.6.Ochrona konsumentów (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.7.SOLVIT (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)
  6.8.Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ***I (głosowanie)
  6.9.Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I (głosowanie)
  6.10.Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008 (głosowanie)
  6.11.Tabela wyników rynku wewnętrznego (głosowanie)
 7.Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
 8.Korekty do głosowania i zamiar głosowania
 9.Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Tura pytań do przewodniczącego Komisji
  10.1.Pytania wolne
  10.2.Wdrożenie nowego traktatu i przestrzeganie praw podstawowych
 11.Międzynarodowa polityka w zakresie klimatu po szczycie w Kopenhadze: ożywianie negocjacji międzynarodowych poprzez natychmiastowe działania (art. 111 Regulaminu)
 12.Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (debata)
 13.Tura pytań (pytania do Komisji)
 14.Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego (debata)
 15.Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)
 16.Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI


PARLAMENT EUROPEJSKI

SESJA 2010 - 2011

Posiedzenia od 9 do 11 marca 2010 r.

STRASBURG

PROTOKÓŁ

WTOREK 9 MARCA 2010 R.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

1. Otwarcie sesji rocznej

Zgodnie z art. 229 akapit pierwszy Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 134 ust. 2 Regulaminu sesja roczna Parlamentu Europejskiego 2010-2011 została otwarta.


2. Otwarcie posiedzenia

Posiedzenie zostało otwarte o godzinie 9:00.


3. Debata nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i państwa prawa (ogłoszenie o złożonych projektach rezolucji)

Zgodnie z art. 122 Regulaminu następujący posłowie lub grupy polityczne złożyli wniosek o przeprowadzenie takiej debaty nad następującymi projektami rezolucji:

I.   Sprawa Gilada Szalita

- Fiorello Provera, Bastiaan Belder i Lorenzo Fontana w imieniu grupy EFD, w sprawie Gilada Szalita (B7-0171/2010);

- Frédérique Ries, Ramon Tremosa i Balcells i Niccolò Rinaldi w imieniu grupy ALDE, w sprawie Gilada Szalita (B7-0172/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt i Proinsias De Rossa w imieniu grupy S&D, w sprawie uprowadzonego żołnierza izraelskiego Gilada Szalita (B7-0183/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Antoni Legutko, Adam Bielan i Ryszard Czarnecki w imieniu grupy ECR, w sprawie Gilada Szalita (B7-0184/2010);

- Sari Essayah, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Elena Băsescu, Filip Kaczmarek, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei, Eija-Riitta Korhola i Tunne Kelam w imieniu grupy PPE, w sprawie Gilada Szalita (B7-0185/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides i Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie uprowadzonego żołnierza izraelskiego Gilada Szalita (B7-0186/2010);

- Franziska Katharina Brantner, Jan Philipp Albrecht, Reinhard Bütikofer, Margrete Auken, Nicole Kiil-Nielsen, Frieda Brepoels, Hélène Flautre, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Malika Benarab-Attou, Raül Romeva i Rueda i Daniel Cohn-Bendit w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie Gilada Szalita (B7-0187/2010).

II.   Eskalacja przemocy w Meksyku

-Hannes Swoboda, Ramón Jáuregui Atondo i María Muñiz De Urquiza w imieniu grupy S&D, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (B7-0188/2010);

- Renate Weber, Marielle De Sarnez i Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (B7-0189/2010);

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko i Tomasz Piotr Poręba w imieniu grupy ECR, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (B7-0190/2010);

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Santiago Fisas Ayxela, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Sari Essayah, Eija-Riitta Korhola, Mario Mauro, Monica Luisa Macovei i Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (B7-0192/2010);

- Marie-Christine Vergiat, Willy Meyer i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (B7-0195/2010);

- Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler i Ulrike Lunacek w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie eskalacji przemocy w Meksyku (B7-0196/2010).

III.   Korea Południowa - legalizacja kary śmierci

- Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, w sprawie Korei Południowej – legalizacja kary śmierci (B7-0191/2010);

- Hannes Swoboda, David Martin, George Sabin Cutaş i Peter Simon w imieniu grupy S&D, w sprawie legalizacji kary śmierci w Republice Korei (B7-0193/2010);

- Christian Ehler, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Monica Luisa Macovei, Filip Kaczmarek, Sari Essayah, Mario Mauro, Laima Liucija Andrikienė i Martin Kastler w imieniu grupy PPE, w sprawie legalizacji kary śmierci w Republice Korei (B7-0194/2010);

- Marie-Christine Vergiat i Sabine Lösing w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie kary śmierci w Korei Południowej (B7-0197/2010);

- Barbara Lochbihler, Gerald Häfner, Sandrine Bélier i Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie kary śmierci w Korei Południowej (B7-0198/2010).

Czas wystąpień przyznany zostanie zgodnie z art. 149 Regulaminu.


4. Tabela wyników rynku wewnętrznego - Ochrona konsumentów - SOLVIT (debata)

Sprawozdanie w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego [2009/2141(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta [2009/2137(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A7-0024/2010)

Sprawozdanie w sprawie SOLVIT [2009/2138(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh i Cristian Silviu Buşoi przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrali: Michel Barnier i John Dalli (członkowie Komisji Europejskiej).

Głos zabrali: Simon Busuttil (sprawozdawca komisji opiniodawczej PETI), Zuzana Roithová w imieniu grupy PPE, Evelyne Gebhardt w imieniu grupy S&D, Robert Rochefort w imieniu grupy ALDE, Heide Rühle w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL, Oreste Rossi w imieniu grupy EFD, i Angelika Werthmann niezrzeszona, Tiziano Motti, Liem Hoang Ngoc, Jürgen Creutzmann, Malcolm Harbour, Trevor Colman, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Morten Løkkegaard, Edvard Kožušník, Othmar Karas, Bernadette Vergnaud, Olle Schmidt, Jacek Olgierd Kurski, Sławomir Witold Nitras, Barbara Weiler, Theodor Dumitru Stolojan, Alan Kelly, Seán Kelly, Sylvana Rapti i Pascale Gruny.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Małgorzata Handzlik, Marc Tarabella, Franz Obermayr, Mairead McGuinness i Christel Schaldemose.

Głos zabrał Michel Barnier.

PRZEWODNICTWO: Libor ROUČEK
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: John Dalli, Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein, Anna Hedh i Cristian Silviu Buşoi.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.11 protokołu z dnia 9.3.2010, pkt 6.6 protokołu z dnia 9.3.2010 i pkt 6.7 protokołu z dnia 9.3.2010.


5. Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I (debata)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie przepływu osób posiadających wizy długoterminowe [COM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

Carlos Coelho przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Cecilia Malmström (członkini Komisji).

Głos zabrali: Cecilia Wikström (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej JURI), Kinga Gál w imieniu grupy PPE, Vilija Blinkevičiūtė w imieniu grupy S&D, Nathalie Griesbeck w imieniu grupy ALDE, Rui Tavares w imieniu grupy GUE/NGL, Gerard Batten w imieniu grupy EFD, Frank Vanhecke niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Iliana Malinova Iotova, Mario Borghezio, Franz Obermayr, Simon Busuttil, Monika Flašíková Beňová, Piotr Borys, Kinga Göncz, Georgios Papanikolaou, Tanja Fajon i Zbigniew Ziobro.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Andreas Mölzer, Krisztina Morvai i Andrew Henry William Brons.

Głos zabrali: Cecilia Malmström i Carlos Coelho.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 6.9 protokołu z dnia 9.3.2010.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:50 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz. 12:05.)


PRZEWODNICTWO: Diana WALLIS
Wiceprzewodnicząca

6. Głosowanie

Szczegóły głosowania (poprawki, głosowania odrębne, podzielone itp.) zawarte są w załączniku Wyniki głosowania”, załączonym do protokołu.

Wyniki głosowań imiennych załączone do protokołu są dostępne wyłącznie w wersji elektronicznej na stronach Europarl.


6.1. Podział usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) * (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie podziału usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (FISIM) przy ustalaniu dochodu narodowego brutto (DNB) stosowanego do celów budżetu Wspólnot Europejskich i ich zasobów własnych [COM(2009)0238 - C7-0049/2009- 2009/0068(CNS)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Jean-Luc Dehaene (A7-0022/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 1)

WNIOSEK KOMISJI, POPRAWKI i PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0041)


6.2. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Niemcy - redukcja zatrudnienia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)00072010/0005(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0020/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0042)


6.3. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji: Litwa - redukcja zatrudnienia (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)00082010/0003(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0021/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 3)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0043)


6.4. Uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji : Litwa - sektor budowlany (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami [COM(2010)00092010/0002(BUD)] - Komisja Budżetowa. Sprawozdawca: Reimer Böge (A7-0019/2010)

(Wymagana większość kwalifikowana i trzy piąte oddanych głosów)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 4)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0044)


6.5. Protokół dodatkowy do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem *** (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Zalecenie w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady o podpisaniu, w imieniu Wspólnoty Europejskiej, protokołu dodatkowego do Umowy o współpracy w sprawie ochrony wybrzeży i wód północno-wschodniego Atlantyku przed zanieczyszczeniem [COM(2009)0436 - C7-0163/2009- 2009/0120(NLE)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Anna Rosbach (A7-0009/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Anna Rosbach (sprawozdawczyni) złożyła oświadczenie na podstawie art. 138 ust. 4 Regulaminu.

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0045)

W ten sposób Parlament wyraził swoją zgodę.


6.6. Ochrona konsumentów (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie ochrony konsumenta [2009/2137(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Anna Hedh (A7-0024/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 6)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0046)


6.7. SOLVIT (art. 138 Regulaminu) (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie SOLVIT [2009/2138(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawca: Cristian Silviu Buşoi (A7-0027/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 7)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto w jednym głosowaniu (P7_TA(2010)0047)


6.8. Wymogi dotyczące zdrowia zwierząt stosowane do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 998/2003 w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym [COM(2009)0268 - C7-0035/2009- 2009/0077(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Bairbre de Brún (A7-0082/2009)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 8)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0048)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0048)


6.9. Przepływ osób posiadających wizy długoterminowe ***I (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego konwencję wykonawczą do układu z Schengen i rozporządzenie (WE) nr 562/2006 w zakresie przepływu osób posiadających wizy długoterminowe [COM(2009)0091 - C6-0076/2009- 2009/0028(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawca: Carlos Coelho (A7-0015/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WNIOSEK KOMISJI

Zatwierdzony w formie poprawionej (P7_TA(2010)0049)

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ

Przyjęto (P7_TA(2010)0049)

Wystąpienia

- Carlos Coelho (sprawozdawca) zwrócił się przed głosowaniem do Rady, aby podkreślić, że w przypadku przyjęcia jego sprawozdania ważne jest, aby weszło ono w życie do 5 kwietnia 2010 r. (Przewodnicząca stwierdziła nieobecność przedstawicieli Rady).


6.10. Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2008 (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie sprawozdania dotyczącego polityki konkurencji za rok 2008 [COM(2009)0374 - 2009/2173(INI)] - Komisja Gospodarcza i Monetarna. Sprawozdawczyni: Sophia in 't Veld (A7-0025/2010)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 10)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0050)


6.11. Tabela wyników rynku wewnętrznego (głosowanie)

Sprawozdanie w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Róża, Gräfin von Thun Und Hohenstein (A7-0084/2009)

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 11)

PROJEKT REZOLUCJI

Przyjęto (P7_TA(2010)0051)


7. Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Pisemne wyjaśnienia, złożone zgodnie z art. 170 Regulaminu, zamieszczone zostaną w pełnym sprawozdaniu z niniejszego posiedzenia.

Ustne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania:

Sprawozdanie Anny Hedh - A7-0024/2010:
Siiri Oviir, Zigmantas Balčytis

Sprawozdanie Cristiana Silviu Buşoiego - A7-0027/2010:
Viktor Uspaskich, Alfredo Antoniozzi, Zuzana Roithová

Sprawozdanie Bairbre de Brún - A7-0082/2009:
Jarosław Kalinowski, Zuzana Roithová, Peter Jahr, Nicole Sinclaire, Daniel Hannan

Sprawozdanie Carlosa Coelho - A7-0015/2010:
Siiri Oviir, Zuzana Roithová, Kinga Gál

Sprawozdanie Sophii in 't Veld - A7-0025/2010:
Marian Harkin

Sprawozdanie Róży, Gräfin von Thun Und Hohenstein - A7-0084/2009:
Jarosław Kalinowski, Viktor Uspaskich, Siiri Oviir, Zuzana Roithová


8. Korekty do głosowania i zamiar głosowania

Korekty do głosowania i zamiary głosowania znajdują się na stronie Séance en direct, Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes) oraz w wersji drukowanej załącznika Wyniki głosowania imiennego.

Wersja elektroniczna na stronie Europarl będzie regularnie uaktualniana maksymalnie przez dwa tygodnie od daty głosowania.

Po upływie tego terminu lista korekt do głosowania i zamiaru głosowania zostanie zamknięta w celu jej przetłumaczenia i opublikowania w Dzienniku Urzędowym.

°
° ° °

Karl-Heinz Florenz był obecny, ale nie brał udziału w głosowaniu nad sprawozdaniami A7-0020/2010, A7-0021/2010, A7-0019/2010, A7-0009/2010, A7-0024/2010, A7-0027/2010, A7-0082/2010 i A7-0015/2010.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 12:35 i wznowione o 15:05.)

PRZEWODNICTWO: Jerzy BUZEK
Przewodniczący

9. Przyjęcie protokołu poprzedniego posiedzenia

Protokół poprzedniego posiedzenia został zatwierdzony.


10. Tura pytań do przewodniczącego Komisji

10.1. Pytania wolne

Głos zabrali: Joseph Daul w imieniu grupy PPE, Martin Schulz w imieniu grupy S&D, Guy Verhofstadt w imieniu grupy ALDE, Rebecca Harms w imieniu grupy Verts/ALE, Ivo Strejček w imieniu grupy ECR, Lothar Bisky w imieniu grupy GUE/NGL, Niki Tzavela w imieniu grupy EFD, i Daniël van der Stoep niezrzeszony celem zadania pytań i pytań dodatkowych, na które odpowiedział José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).


10.2. Wdrożenie nowego traktatu i przestrzeganie praw podstawowych

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Alf Svensson, Artur Zasada, Derek Vaughan, Catherine Stihler, Sonia Alfano, Ulrike Lunacek, Ashley Fox, Ilda Figueiredo, John Bufton, Andreas Mölzer, Sarah Ludford, Lena Kolarska-Bobińska, Simon Busuttil, Olle Ludvigsson, Bogusław Liberadzki i David Casa celem zadania pytań, na które odpowiedział José Manuel Barroso (przewodniczący Komisji).

PRZEWODNICTWO: Silvana KOCH-MEHRIN
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał David-Maria Sassoli, aby zaprotestować przeciwko wypowiedzi Soni Alfano (Przewodnicząca odnotowała tę uwagę).


11. Międzynarodowa polityka w zakresie klimatu po szczycie w Kopenhadze: ożywianie negocjacji międzynarodowych poprzez natychmiastowe działania (art. 111 Regulaminu)

Oświadczenie Komisji: Międzynarodowa polityka w zakresie klimatu po szczycie w Kopenhadze: ożywianie negocjacji międzynarodowych poprzez natychmiastowe działania

Connie Hedegaard (członkini Komisji) złożyła oświadczenie.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Richard Seeber, Marita Ulvskog, Chris Davies, Satu Hassi, Martin Callanan, Bairbre de Brún, Paul Nuttall, Andrew Henry William Brons, Karl-Heinz Florenz, Jo Leinen, Frédérique Ries, Claude Turmes, Maria Da Graça Carvalho, Dan Jørgensen i Holger Krahmer w celu zadania pytań, na które odpowiedziała Connie Hedegaard grupując pytania po trzy.

Punkt został zamknięty.


12. Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (debata)

Pytanie ustne (O-0017/2010) zadali: Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz i Claude Moraes w imieniu grupy S&D, do Rady: Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (B7-0013/2010)

Pytanie ustne (O-0018/2010) zadali: Hannes Swoboda, Monika Flašíková Beňová, Kinga Göncz i Claude Moraes w imieniu grupy S&D, do Komisji: Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (B7-0014/2010)

Pytanie ustne (O-0028/2010) zadali: Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller i Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, do Rady: Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (B7-0202/2010)

Pytanie ustne (O-0029/2010) zadali: Raül Romeva i Rueda, Heidi Hautala, Tatjana Ždanoka, Jean Lambert, Hélène Flautre, Judith Sargentini, Franziska Keller i Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, do Komisji: Drugi europejski szczyt w sprawie Romów (B7-0203/2010)

Monika Flašíková Beňová zadała pytania ustne B7-0013/2010 i B7-0014/2010.

PRZEWODNICTWO: Alejo VIDAL-QUADRAS
Wiceprzewodniczący

Hélène Flautre zadała pytania ustne B7-0202/2010 i B7-0203/2010.

Diego López Garrido (urzędujący przewodniczący Rady) i Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) odpowiedzieli na pytania.

Głos zabrali: Lívia Járóka w imieniu grupy PPE, Claude Moraes w imieniu grupy S&D, Renate Weber w imieniu grupy ALDE, Jean Lambert w imieniu grupy Verts/ALE, Peter van Dalen w imieniu grupy ECR, Cornelia Ernst w imieniu grupy GUE/NGL, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Zoltán Balczó niezrzeszony, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Kinga Göncz, Nicole Kiil-Nielsen, Lorenzo Fontana, Simon Busuttil, María Muñiz De Urquiza, Raül Romeva i Rueda, Elena Băsescu, Emine Bozkurt, Danuta Maria Hübner, Csaba Sándor Tabajdi i Elena Oana Antonescu.

PRZEWODNICTWO: Edward McMILLAN-SCOTT
Wiceprzewodniczący

Głos zabrały: Olga Sehnalová i Daciana Octavia Sârbu.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Milan Zver, Corina Creţu, Iosif Matula, Krisztina Morvai i Monika Smolková.

Głos zabrali: Diego López Garrido i Viviane Reding.

Projekty rezolucji, które mają zostać złożone zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu, zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: następna sesja miesięczna.

Głos zabrał Csaba Sándor Tabajdi w sprawie natury technicznej.


13. Tura pytań (pytania do Komisji)

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B7-0017/2010).

Pytanie 28 (Vilija Blinkevičiūtė): Uregulowania dotyczące prywatnych funduszy emerytalnych.

Michel Barnier (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Vilija Blinkevičiūtė, Franz Obermayr i Silvia-Adriana Ţicău.

Pytanie 29 (Seán Kelly): Wspólnotowe systemy ubezpieczeń na wypadek powodzi.

Michel Barnier udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Seán Kelly, Jim Higgins i Janusz Władysław Zemke.

Pytanie 30 (Silvia-Adriana Ţicău): Europejskie działania służące zwalczaniu ubóstwa.

László Andor (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Silvia-Adriana Ţicău, Franz Obermayr i Nikolaos Chountis.

Pytanie 31 (Georgios Papanikolaou): Ocena programu Kultura 2007-2013.

Androulla Vassiliou (członkini Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Georgios Papanikolaou.

Pytanie 32 (Liam Aylward): Wzmocnienie i finansowanie lokalnych organizacji sportowych w UE.

Androulla Vassiliou udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Liam Aylward i Piotr Borys.

Pytanie 33 (Jim Higgins): Zgony spowodowane wypadkami drogowymi.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Jim Higgins, Zigmantas Balčytis i Nikolaos Chountis.

Pytanie 34 (Ivo Belet): Wypadek kolejowy w Buizingen a elektroniczny system bezpieczeństwa.

Pytanie 35 (Frieda Brepoels): Przyczyny tragicznego wypadku kolejowego w poniedziałek 15 lutego w Buizingen.

Siim Kallas odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Ivo Belet, Frieda Brepoels i Piotr Borys.

Pytanie 36 (Jacek Włosowicz): Zmiana czasu na letni i zimowy.

Siim Kallas udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Jacek Włosowicz.

Pytanie 37 (Gay Mitchell): Równowaga między wolnością a bezpieczeństwem.

Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji) udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Gay Mitchell.

Głos zabrała Marian Harkin, autorka pytania 38, na które odpowiedzi na piśmie udzieli Viviane Reding.

Pytanie 39 (Bernd Posselt): Mniejszości osiadłe tradycyjnie na danym terenie.

Viviane Reding udzieliła odpowiedzi na pytanie oraz na pytanie uzupełniające, które skierował Bernd Posselt.

Głos zabrał Marc Tarabella.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.


(Posiedzenie zostało zawieszone o godzinie 19:50 i wznowione o 21:00.)

PRZEWODNICTWO: Pál SCHMITT
Wiceprzewodniczący

14. Wdrożenie dyrektyw pierwszego pakietu kolejowego (debata)

Pytanie ustne (O-0030/2010) zadane przez Briana Simpsona, w imieniu komisji TRAN, do Komisji: Wdrożenie pierwszego pakietu dyrektyw kolejowych (2001/12/EC, 2001/13/EC oraz 2001/14/EC) (B7-0204/2010)

Brian Simpson zadał pytanie ustne.

Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Saïd El Khadraoui w imieniu grupy S&D, Gesine Meissner w imieniu grupy ALDE, Isabelle Durant w imieniu grupy Verts/ALE, Oldřich Vlasák w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Mike Nattrass w imieniu grupy EFD, Georges Bach, Silvia-Adriana Ţicău, Ryszard Czarnecki, Jacky Hénin, Jaroslav Paška, Antonio Cancian i Inés Ayala Sender.

Głos zabrał Brian Simpson z uwagami natury osobistej w nawiązaniu do wypowiedzi Mike'a Nattrassa.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Herbert Dorfmann, João Ferreira i Silvia-Adriana Ţicău.

Głos zabrał Siim Kallas.

Debata została zamknięta.


15. Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (debata)

Pytanie ustne (O-0026/2010) zadane przez Carla Schlytera w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Caspary w imieniu grupy PPE, Kadera Arifa w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldiego w imieniu grupy ALDE, Helmuta Scholza w imieniu grupy GUE/NGL, i Syeda Kamalla w imieniu grupy ECR, do Komisji: Przejrzystość i aktualny stan negocjacji w sprawie ACTA (Umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi) (B7-0020/2010)

Carl Schlyter, Daniel Caspary, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Helmut Scholz i Syed Kamall zadali pytanie ustne.

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE, David Martin w imieniu grupy S&D, Sophia in 't Veld w imieniu grupy ALDE, Christian Engström w imieniu grupy Verts/ALE, Edvard Kožušník w imieniu grupy ECR, Eva-Britt Svensson w imieniu grupy GUE/NGL, Laurence J.A.J. Stassen niezrzeszona, Zuzana Roithová, Gianluca Susta, Alexander Alvaro, Jan Philipp Albrecht, Patrick Le Hyaric, Cristiana Muscardini, Emine Bozkurt, Eva Lichtenberger i Catherine Trautmann.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Georgios Papastamkos i João Ferreira.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht i Franziska Keller w imieniu grupy Verts/ALE, w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (B7-0154/2010);

- Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini i Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE, Syed Kamall i Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (B7-0158/2010);

- Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez i Michael Theurer w imieniu grupy ALDE, w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (B7-0173/2010);

- Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange i David Martin w imieniu grupy S&D, w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (B7-0179/2010);

- Lothar Bisky, Helmut Scholz, Jim Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin i Marie-Christine Vergiat w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie przejrzystości i aktualnego stanu negocjacji umowy handlowej dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) (B7-0180/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.7 protokołu z dnia 10.3.2010.


16. Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (debata)

Pytanie ustne (O-0022/2010) zadane przez Daniela Caspary'ego w imieniu grupy PPE, Kadera Arifa w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldiego w imieniu grupy ALDE, Yannicka Jadota w imieniu grupy Verts/ALE, Joe Higginsa w imieniu grupy GUE/NGL, i Roberta Sturdy'ego w imieniu grupy ECR, do Komisji: Rozporządzenie wprowadzające plan ogólnych preferencji taryfowych (B7-0018/2010)

Daniel Caspary, David Martin, Niccolò Rinaldi, Nicole Kiil-Nielsen, Joe Higgins i Syed Kamall zadali pytanie ustne.

Karel De Gucht (członek Komisji) odpowiedział na pytanie ustne

Głos zabrali: Laima Liucija Andrikienė w imieniu grupy PPE, Vital Moreira w imieniu grupy S&D, Georgios Papastamkos, Bernd Lange, Thomas Mann, Gianluca Susta i Christofer Fjellner.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Rareş-Lucian Niculescu.

Głos zabrał Karel De Gucht.

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 115 ust. 5 Regulaminu na zakończenie debaty:

- Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė i Georgios Papastamkos w imieniu grupy PPE, Kader Arif i Véronique De Keyser w imieniu grupy S&D, Niccolò Rinaldi, Metin Kazak i Marielle De Sarnez w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Robert Sturdy w imieniu grupy ECR, w sprawie rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (GSP) (B7-0181/2010);

- Joe Higgins i Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, w sprawie rozporządzenia wprowadzającego plan ogólnych preferencji taryfowych (GSP) (B7-0182/2010).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 7.8 protokołu z dnia 10.3.2010.


17. Porządek obrad następnego posiedzenia

Ustalono porządek obrad posiedzenia następnego dnia (dokument „Porządek obrad” PE 439.651/OJME).


18. Zamknięcie posiedzenia

Posiedzenie zostało zamknięte o godzinie 23:40.

Klaus Welle

Pál Schmitt

Sekretarz Generalny

Wiceprzewodniczący


LISTA OBECNOŚCI

Podpisali:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Buşoi, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Childers, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Harbour, Harkin, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Jean-Marie Le Pen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Scurria, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności