Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

3. ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )

Δηλώσεις του Συμβουλίου και της Επιτροπής: ΕΕ 2020 - Ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010

Η συζήτηση έγινε στις 24 Φεβρουαρίου 2010 (σημείο 13 των Συνοπτικών Πρακτικών της 24.2.2010).

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Malcolm Harbour και Roberts Zīle, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με την ΕΕ το 2020 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz και Stephen Hughes, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη στρατηγική «ΕΕ 2020» – ενέργειες σε συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas και Marian-Jean Marinescu, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, σχετικά με τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 και την προπαρασκευή της Εαρινής Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms και Daniel Cohn-Bendit, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με την ΕΕ 2020 - Συνέχεια που δόθηκε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη συνέχεια του άτυπου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για το 2020 - Η συνέχεια που δόθηκε στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 11ης Φεβρουαρίου 2010 (B7-0165/2010).

Ψηφοφορία: σημείο 7.2 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου