Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 10 maart 2010 - Straatsburg

3. EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: EU 2020 - Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Europa 2020 – Follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010

Het debat heeft op 24 februari 2010 plaatsgevonden (punt 13 van de notulen van 24.2.2010).

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

- Malcolm Harbour en Roberts Zīle, namens de ECR-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz en Stephen Hughes, namens de S&D-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas en Marian-Jean Marinescu, namens de PPE-Fractie, over EU 2020 met het oog op de voorbereiding van de Europese voorjaarsraad (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms en Daniel Cohn-Bendit, namens de Verts/ALE-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek, namens de ALDE-Fractie, over de follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad op 11 februari 2010 (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides en Nikolaos Chountis, namens de GUE/NGL-Fractie, over EU 2020 – follow-up van de informele bijeenkomst van de Europese Raad van 11 februari 2010 (B7-0165/2010).

Stemming: punt 7.2 van de notulen van 10.3.2010.

Juridische mededeling - Privacybeleid