Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 10. marca 2010 - Štrasburg

3. EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010

Rozprava sa konala 24. februára 2010 (bod 13 zápisnice zo dňa 24.2.2010).

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Malcolm Harbour a Roberts Zīle za skupinu ECR o EÚ 2020 (B7-0150/2010)

- Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D o EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (B7-0151/2010)

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE o stratégii EÚ 2020 v súvislosti s prípravou jarného zasadania Európskej rady (B7-0153/2010)

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (B7-0159/2010)

- Lena Ek za skupinu ALDE v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára (B7-0160/2010)

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o EÚ 2020 – v nadväznosti na neformálne zasadnutie Európskej rady z 11. februára 2010 (B7-0165/2010).

Hlasovanie: bod 7.2 zápisnice zo dňa 10.3.2010.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia