Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2009/2057(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0023/2010

Συζήτηση :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0060

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

6. Ετήσια έκθεση 2008 για την ΚΕΠΠΑ - Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια και η κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας - Συνθήκη για τη μη διασπορά (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τις κύριες πτυχές και τις βασικές επιλογές της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) το 2008, που υποβλήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε εφαρμογή του Μέρους ΙΙ, Τμήμα Ζ, παράγραφος 43 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006[(2009/2057(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Η υλοποίηση της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ασφάλεια στο πλαίσιο της ΚΠΑΑ [(2009/2198(INI)] - Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0169/2009) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini και Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς το Συμβούλιο: Συνθήκη μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) (B7-0009/2010)

Προφορική ερώτηση (O-0170/2009) που κατέθεσαν οι Gabriele Albertini και Arnaud Danjean, εξ ονόματος της Επιτροπής AFET, προς την Επιτροπή: Συνθήκη μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (ΣΜΔ) (B7-0010/2010)

Ο Gabriele Albertini παρουσιάζει την έκθεσή του.

Ο Arnaud Danjean παρουσιάζει την έκθεσή του και αναπτύσσει τις προφορικές ερωτήσεις.

Παρεμβαίνει η Catherine Ashton, (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας ).

Παρεμβαίνουν οι Nadezhda Neynsky (εισηγήτρια της γνωμοδότησης της επιτροπής BUDG), Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Franziska Katharina Brantner, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Willy Meyer, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Fiorello Provera, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Andreas Mölzer, μη εγγεγραμμένος, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi και Ulrike Lunacek.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Geoffrey Van Orden, Νικόλαος Σαλαβράκος, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Μαρία-Ελένη Κοππά, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa και Andrey Kovatchev.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr και Miroslav Mikolášik.

Παρεμβαίνουν οι Catherine Ashton, Gabriele Albertini και Arnaud Danjean.

Προτάσεις ψηφίσματος που κατατέθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, στο τέλος της συζήτησης:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra και Ιωάννης Κασουλίδης, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,σχετικά με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (B7-0137/2010

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda και Indrek Tarand, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, σχετικά με τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων (B7-0141/2010

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda και Adrian Severin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, σχετικά με τη Συνθήκη περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (B7-0142/2010

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck και Andrew Duff, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διασποράς (B7-0143/2010

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Τάκης Χατζηγεωργίου και Νικόλαος Χουντής, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, σχετικά με τη Συνθήκη Μη Διάδοσης Πυρηνικών Όπλων (B7-0144/2010

- Charles Tannock, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, σχετικά με τις προοπτικές της διάσκεψης της Συνθήκης περί Μη Διάδοσης των Πυρηνικών Όπλων (B7-0147/2010).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 7.9 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010, σημείο 7.10 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010 και σημείο 7.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 10.3.2010.

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 π.μ εν αναμονή της ώρας των ψηφοφοριών και επαναλαμβάνεται στις 12.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου