Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2009/2057(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A7-0023/2010

Arutelud :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Hääletused :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2010)0060

Protokoll
Kolmapäev, 10. märts 2010 - Strasbourg

6. ÜVJP 2008. aasta aruanne - Euroopa julgeolekustrateegia elluviimine ning ühine julgeoleku- ja kaitsepoliitika - Tuumarelva leviku tõkestamise leping (arutelu)
CRE

Raport nõukogu aastaaruande kohta Euroopa Parlamendile (ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) peamiste aspektide ja põhiliste valikuvõimaluste kohta 2008. aastal), mis esitatakse Euroopa Parlamendile vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe II osa G jao punktile 43 [(2009/2057(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Raport Euroopa julgeolekustrateegia elluviimise ning Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitika kohta [(2009/2198(INI)] - Väliskomisjon. Raportöör: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0169/2009), mille esitas(id) Gabriele Albertini ja Arnaud Danjean AFET komisjoni nimel nõukogule: Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0009/2010)

Suuliselt vastatav küsimus (O-0170/2009), mille esitas(id) Gabriele Albertini ja Arnaud Danjean AFET komisjoni nimel komisjonile:Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini tutvustas raportit.

Arnaud Danjean tutvustas raportit ja esitas suuliselt vastatavad küsimused.

Sõna võttis Catherine Ashton (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Sõna võtsid Nadezhda Neynsky (BUDG komisjoni arvamuse koostaja), Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel, Adrian Severin fraktsiooni S&D nimel, Annemie Neyts-Uyttebroeck fraktsiooni ALDE nimel, Franziska Katharina Brantner fraktsiooni Verts/ALE nimel, Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel, Willy Meyer fraktsiooni GUE/NGL nimel, Fiorello Provera fraktsiooni EFD nimel, Andreas Mölzer (fraktsioonilise kuuluvuseta), Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi ja Ulrike Lunacek.

ISTUNGI JUHATAJA: Alejo VIDAL-QUADRAS
asepresident

Sõna võtsid Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa ja Andrey Kovatchev.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr ja Miroslav Mikolášik.

Sõna võtsid Catherine Ashton, Gabriele Albertini ja Arnaud Danjean.

Kodukorra artikli 115 lõike 5 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ja Ioannis Kasoulides fraktsiooni PPE nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda ja Indrek Tarand fraktsiooni Verts/ALE nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda ja Adrian Severin fraktsiooni S&D nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck ja Andrew Duff fraktsiooni ALDE nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou ja Nikolaos Chountis fraktsiooni GUE/NGL nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise leping (B7-0144/2010);

- Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel: Tuumarelva leviku tõkestamise lepingu konverentsi väljavaated (B7-0147/2010).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 10.3.2010protokoll punkt 7.910.3.2010protokoll punkt 7.10 ja 10.3.2010protokoll punkt 7.11.

(Istung katkestati enne hääletust kell 11.55 ja jätkus kell 12.00.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika