Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2009/2057(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A7-0023/2010

Debatter :

PV 10/03/2010 - 6
CRE 10/03/2010 - 6

Omröstningar :

PV 10/03/2010 - 7.9
CRE 10/03/2010 - 7.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2010)0060

Protokoll
Onsdagen den 10 mars 2010 - Strasbourg

6. Årlig rapport 2008 om GUSP - Genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken - Icke-spridningsfördraget (debatt)
CRE

Betänkande om rådets årliga rapport till Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) – 2008, som läggs fram för parlamentet i enlighet med del II punkt G.43 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 [(2009/2057(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Betänkande om genomförandet av den europeiska säkerhetsstrategin och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken [(2009/2198(INI)] - Utskottet för utrikesfrågor. Föredragande: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Muntlig fråga (O-0169/2009) från Gabriele Albertini och Arnaud Danjean, för utskottet AFET, till rådet: Icke-spridningsfördraget (B7-0009/2010)

Muntlig fråga (O-0170/2009) från Gabriele Albertini och Arnaud Danjean, för utskottet AFET, till kommissionen:Fördraget om förhindrande av spridning av kärnvapen (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini redogjorde för sitt betänkande.

Arnaud Danjean redogjorde för sitt betänkande och utvecklade de muntliga frågorna.

Talare:Catherine Ashton, (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talare: Nadezhda Neynsky (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen, Adrian Severin för S&D-gruppen, Annemie Neyts-Uyttebroeck för ALDE-gruppen, Franziska Katharina Brantner för Verts/ALE-gruppen, Charles Tannock för ECR-gruppen, Willy Meyer för GUE/NGL-gruppen, Fiorello Provera för EFD-gruppen, Andreas Mölzer, grupplös, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi och Ulrike Lunacek.

ORDFÖRANDESKAP: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vice talman

Talare: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa och Andrey Kovatchev.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr och Miroslav Mikolášik.

Talare: Catherine Ashton, Gabriele Albertini och Arnaud Danjean.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 115.5 i arbetsordningen):

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra och Ioannis Kasoulides för PPE-gruppen,om fördraget om icke-spridning av kärnvapen (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda och Indrek Tarand för Verts/ALE-gruppen, om icke-spridningsavtalet (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda och Adrian Severin för S&D-gruppen, om icke-spridningsavtalet (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck och Andrew Duff för ALDE-gruppen, om icke-spridningsfördraget (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou och Nikolaos Chountis för GUE/NGL-gruppen, om icke-spridningsavtalet (B7-0144/2010);

- Charles Tannock för ECR-gruppen, om utsikterna för konferensen om icke-spridningsavtalet (B7-0147/2010).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 7.9 i protokollet av den 10.3.2010, punkt 7.10 i protokollet av den 10.3.2010 och punkt 7.11 i protokollet av den 10.3.2010.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.00)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy