Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2010/2572(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0154/2010

Συζήτηση :

PV 09/03/2010 - 15
CRE 09/03/2010 - 15

Ψηφοφορία :

PV 10/03/2010 - 7.7
CRE 10/03/2010 - 7.7
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0058

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2010 - Στρασβούργο

7.7. Eμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης/απομίμησης (ACTA) (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 και B7-0180/2010

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 7)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ RC-B7-0154/2010

(αντικαθιστά τιςB7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 και B7-0180/2010):

που κατέθεσαν οι βουλευτές:

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini και Γεώργιος Παπαστάμκος, εξ ονόματος της Ομάδας PPE,

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange και David Martin, εξ ονόματος της Ομάδας S&D,

Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez και Michael Theurer, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller και Judith Sargentini, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE,

Syed Kamall, εξ ονόματος της Ομάδας ECR,

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin και Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL

Εγκρίνεται (P7_TA-PROV(2010)0058)

Παρεμβάσεις:

Η Tokia Saïfi, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, προτείνει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία κρατείται.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου