Seznam 
Zápis
PDF 216kWORD 131k
Středa, 10. března 2010 - Štrasburk
1.Zahájení denního zasedání
 2.Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu
 3.EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 (předložené návrhy usnesení)
 4.Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině (předložené návrhy usnesení)
 5.Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (předložené návrhy usnesení)
 6.Výroční zpráva o SZBP za rok 2008 – Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky – Smlouva o nešíření jaderných zbraní (rozprava)
 7.Hlasování
  
7.1.Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***I (hlasování)
  
7.2.EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 (hlasování)
  
7.3.Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině (hlasování)
  
7.4.Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (hlasování)
  
7.5.Daně z finančních transakcí (hlasování)
  
7.6.Jednotná oblast pro platby v eurech (hlasování)
  
7.7.Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) (hlasování)
  
7.8.Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (hlasování)
  
7.9.Výroční zpráva o SZBP za rok 2008 (hlasování)
  
7.10.Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)
  
7.11.Smlouva o nešíření jaderných zbraní (hlasování)
 8.Vysvětlení hlasování
 9.Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat
 10.Schválení zápisu z předchozího denního zasedání
 11.Politika EU týkající se Arktidy (rozprava)
 12.Kuba (rozprava)
 13.Doba vyhrazená pro otázky (Rada)
 14.Členství ve výborech a delegacích
 15.Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)
 16.Pořad jednání příštího denního zasedání
 17.Ukončení denního zasedání
 PREZENČNÍ LISTINA


ZÁPIS

STŘEDA 10. BŘEZNA 2010

PŘEDSEDNICTVÍ: Gianni PITTELLA
místopředseda

1. Zahájení denního zasedání

Denní zasedání bylo zahájeno v 9:05.


2. Další postup na základě postojů a usnesení Parlamentu

Sdělení Komise o dalším postupu na základě postojů a usnesení přijatých Evropským parlamentem na prosincovém dílčím zasedání v roce 2009 je k dispozici na internetových stránkách Séance en direct.


3. EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010

Rozprava se konala dne 24. února 2010 (bod 13 zápisu ze dne 24.2.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Malcolm Harbour a Roberts Zīle za skupinu ECR o strategii EU 2020 (B7-0150/2010);

- Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D o EU 2020 – opatření navazující na neformální zasedání Evropské rady ze dne 11. února 2010 (B7-0151/2010);

- Corien Wortmann-Kool, Peter Liese, Richard Seeber, Pilar del Castillo Vera, Andreas Schwab, Jean-Paul Gauzès, Csaba Őry, Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij, Albert Deß, Othmar Karas a Marian-Jean Marinescu za skupinu PPE o strategii EU 2020 v rámci přípravy jarního zasedání Evropské rady (B7-0153/2010);

- Rebecca Harms a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE o EU 2020 – opatřeních navazujících na neformální zasedání Evropské rady ze dne 11. února 2010 (B7-0159/2010);

- Lena Ek za skupinu ALDE o opatřeních v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady, které se konalo dne 11. února (B7-0160/2010);

- Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Kyriacos Triantaphyllides a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o EU 2020 – opatření navazující na neformální zasedání Evropské rady ze dne 11. února 2010 (B7-0165/2010).

Hlasování: bod 7.2 zápisu ze dne 10.3.2010.


4. Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině

Rozprava se konala dne 24. února 2010 (bod 17 zápisu ze dne 24.2.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides a Cristian Dan Preda za skupinu PPE o uplatňování doporučení Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině (B7-0135/2010);

- Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE o uplatňování doporučení Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině (B7-0136/2010);

- Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, Olga Sehnalová, María Muñiz De Urquiza a Robert Goebbels za skupinu S&D o uplatňování doporučení Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině (B7-0138/2010);

- Charles Tannock za skupinu ECR o uplatňování doporučení Goldstoneovy zprávy o Izraeli a Palestině (B7-0140/2010);

- Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly, Daniel Cohn-Bendit a Malika Benarab-Attou za skupinu Verts/ALE o uplatňování doporučení uvedených v Goldstoneově zprávě (B7-0145/2010);

- Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Bairbre de Brún, Willy Meyer a Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL o uplatňování doporučení Goldstoneovy zprávy (B7-0146/2010).

Hlasování: bod 7.3 zápisu ze dne 10.3.2010.


5. Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku

Rozprava se konala dne 24. února 2010 (bod 18 zápisu ze dne 24.2.2010).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o Bělorusku (B7-0134/2010);

- Adrian Severin, Kristian Vigenin, Marek Siwiec a Justas Vincas Paleckis za skupinu S&D o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (B7-0152/2010);

- Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (B7-0157/2010);

- Gerben-Jan Gerbrandy a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (B7-0161/2010);

- Helmut Scholz a Jiří Maštálka za skupinu GUE/NGL o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (B7-0162/2010);

- Jacek Protasiewicz, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Ioannis Kasoulides, Hans-Gert Pöttering, Traian Ungureanu, Filip Kaczmarek, Jacek Saryusz-Wolski a Vytautas Landsbergis za skupinu PPE o situaci občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (B7-0163/2010).

Hlasování: bod 7.4 zápisu ze dne 10.3.2010.


6. Výroční zpráva o SZBP za rok 2008 – Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politikySmlouva o nešíření jaderných zbraní (rozprava)

Zpráva o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 2008 předložené Evropskému parlamentu v souladu s částí II oddílem G bodem 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 [(2009/2057(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky [(2009/2198(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0169/2009), kterou pokládají Gabriele Albertini a Arnaud Danjean za výbor AFET Radě: Smlouva o nešíření jaderných zbraní (B7-0009/2010)

Otázka k ústnímu zodpovězení (O-0170/2009), kterou pokládají Gabriele Albertini a Arnaud Danjean za výbor AFET Komisi: Smlouva o nešíření jaderných zbraní (B7-0010/2010)

Gabriele Albertini uvedl zprávu.

Arnaud Danjean uvedl zprávu a rozvinul otázky k ústnímu zodpovězení.

Vystoupila Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Vystoupili: Nadezhda Neynsky (navrhovatelka výboru BUDG), Ioannis Kasoulides za skupinu PPE, Adrian Severin za skupinu S&D, Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE, Franziska Katharina Brantner za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, Fiorello Provera za skupinu EFD, Andreas Mölzer nezařazený, Catherine Ashton, Elmar Brok, Hannes Swoboda, Andrew Duff, Reinhard Bütikofer, Paweł Robert Kowal, Sabine Lösing, Bastiaan Belder, Martin Ehrenhauser, Mario Mauro, Kristian Vigenin, Pino Arlacchi a Ulrike Lunacek.

PŘEDSEDNICTVÍ: Alejo VIDAL-QUADRAS
místopředseda

Vystoupili: Geoffrey Van Orden, Nikolaos Salavrakos, Philip Claeys, Jacek Saryusz-Wolski, Maria Eleni Koppa, Norica Nicolai, Paul Nuttall, Cristian Dan Preda, Ioan Mircea Paşcu, Mirosław Piotrowski, Ernst Strasser, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Roberto Gualtieri, Tunne Kelam, Richard Howitt, Francisco José Millán Mon, Libor Rouček, Laima Liucija Andrikienė, Zoran Thaler, Michael Gahler, María Muñiz De Urquiza, Krzysztof Lisek, Proinsias De Rossa a Andrey Kovatchev.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Ágnes Hankiss, Ivo Vajgl, Piotr Borys, Izaskun Bilbao Barandica, Struan Stevenson, Andrew Henry William Brons, Andrzej Grzyb, Jelko Kacin, Franz Obermayr a Miroslav Mikolášik.

Vystoupili: Catherine Ashton, Gabriele Albertini a Arnaud Danjean.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 115 odst. 5 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Ioannis Kasoulides za skupinu PPE o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (B7-0137/2010);

- Reinhard Bütikofer, Ulrike Lunacek, Franziska Katharina Brantner, Raül Romeva i Rueda a Indrek Tarand za skupinu Verts/ALE o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (B7-0141/2010);

- Roberto Gualtieri, Hannes Swoboda a Adrian Severin za skupinu S&D o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (B7-0142/2010);

- Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Andrew Duff za skupinu ALDE o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (B7-0143/2010);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Helmut Scholz, Cornelis de Jong, Ilda Figueiredo, Takis Hadjigeorgiou a Nikolaos Chountis za skupinu GUE/NGL o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (B7-0144/2010);

- Charles Tannock za skupinu ECR o vyhlídkách konference o Smlouvě o nešíření jaderných zbraní (B7-0147/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 7.9 zápisu ze dne 10.3.2010, bod 7.10 zápisu ze dne 10.3.2010 a bod 7.11 zápisu ze dne 10.3.2010.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 11:55 před hlasováním a pokračovalo v 12:00)


PŘEDSEDNICTVÍ: Edward McMILLAN-SCOTT
místopředseda

7. Hlasování

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.

°
° ° °

Vystoupili: Robert Atkins a Sergio Paolo Francesco Silvestris.


7.1. Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***I (hlasování)

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 78/660/EHS o ročních účetních závěrkách některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty [KOM(2009)0083 - C6-0074/2009- 2009/0035(COD)] Zpravodaj: Klaus-Heiner Lehne (A7-0011/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 1)

NÁVRH KOMISE

schválen v pozměněném znění (P7_TA-PROV(2010)0052)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2010)0052)

Vystoupení

Charles Tannock, aby pozdravil Noama Šalita, otce Gilada Šalita, který je přítomen na galerii pro hosty.


7.2. EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 (hlasování)

Rozprava se konala dne 24. února 2010 (bod 13 zápisu ze dne 24.2.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. března 2010 (bod 3 zápisu ze dne 10.3.2010).

Návrhy usnesení B7-0150/2010, B7-0151/2010, B7-0153/2010, B7-0159/2010, B7-0160/2010 a B7-0165/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 2)

NÁVRH USNESENÍ B7-0150/2010

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0151/2010

(nahrazující B7-0151/2010, B7-0153/2010 a B7-0160/2010):

předložen těmito poslanci:
Joseph Daul a Corien Wortmann-Kool za skupinu PPE,

Martin Schulz a Stephen Hughes za skupinu S&D,

Guy Verhofstadt, Lena Ek a Sylvie Goulard za skupinu ALDE

přijat (P7_TA-PROV(2010)0053)

(Návrhy usnesení B7-0159/2010 a B7-0165/2010 se neberou v potaz.)


7.3. Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině (hlasování)

Rozprava se konala dne 24. února 2010 (bod 17 zápisu ze dne 24.2.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. března 2010 (bod 4 zápisu ze dne 10.3.2010).

Návrhy usnesení B7-0135/2010, B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0140/2010, B7-0145/2010 a B7-0146/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

NÁVRH USNESENÍ B7-0135/2010

zamítnut

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0136/2010

(nahrazující B7-0136/2010, B7-0138/2010, B7-0145/2010 a B7-0146/2010):

předložen těmito poslanci:

Véronique De Keyser, Adrian Severin, Hannes Swoboda, Richard Howitt, Proinsias De Rossa, María Muñiz De Urquiza a Robert Goebbels za skupinu S&D,

Annemie Neyts-Uyttebroeck za skupinu ALDE,

Hélène Flautre, Frieda Brepoels, Franziska Katharina Brantner, Nicole Kiil-Nielsen, Heidi Hautala, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jan Philipp Albrecht, Malika Benarab-Attou, Eva Joly, Isabelle Durant a Daniel Cohn-Bendit za skupinu Verts/ALE,

Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA-PROV(2010)0054)

(Návrh usnesení B7-0140/2010 se nebere v potaz.)


7.4. Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku (hlasování)

Rozprava se konala dne 24. února 2010 (bod 18 zápisu ze dne 24.2.2010).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 10. března 2010 (bod 5 zápisu ze dne 10.3.2010).

Návrhy usnesení B7-0134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010, B7-0162/2010 a B7-0163/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 4)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0134/2010

(nahrazující B7-134/2010, B7-0152/2010, B7-0157/2010, B7-0161/2010 a B7-0163/2010):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Andrzej Grzyb, Jacek Protasiewicz a Jacek Saryusz-Wolski za skupinu PPE,

Adrian Severin, Kristian Vigenin a Marek Siwiec za skupinu S&D,

Gerben-Jan Gerbrandy a Kristiina Ojuland za skupinu ALDE,

Heidi Hautala, Elisabeth Schroedter a Werner Schulz za skupinu Verts/ALE,

Charles Tannock, Michał Tomasz Kamiński, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Paweł Robert Kowal, Konrad Szymański, Adam Bielan, Marek Henryk Migalski a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR

přijat (P7_TA-PROV(2010)0055)

(Návrh usnesení B7-0162/2010 se nebere v potaz.)


7.5. Daně z finančních transakcí (hlasování)

Návrh usnesení B7-0133/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2010)0056)


7.6. Jednotná oblast pro platby v eurech (hlasování)

Návrh usnesení B7-0132/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 6)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2010)0057)


7.7. Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 a B7-0180/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 7)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0154/2010

(nahrazující B7-0154/2010, B7-0158/2010, B7-0173/2010, B7-0179/2010 a B7-0180/2010):

předložen těmito poslanci:

Tokia Saïfi, Daniel Caspary, Cristiana Muscardini a Georgios Papastamkos za skupinu PPE,

Kader Arif, Gianluca Susta, Bernd Lange a David Martin za skupinu S&D,

Niccolò Rinaldi, Sophia in 't Veld, Alexander Alvaro, Metin Kazak, Marielle De Sarnez a Michael Theurer za skupinu ALDE,

Carl Schlyter, Eva Lichtenberger, Christian Engström, Jan Philipp Albrecht, Franziska Keller a Judith Sargentini za skupinu Verts/ALE,

Syed Kamall za skupinu ECR,

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin a Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA-PROV(2010)0058)

Vystoupení

Tokia Saïfi za skupinu PPE předložila ústní PN k PN 1, který byl vzat v potaz.


7.8. Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0181/2010 a B7-0182/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 8)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0181/2010

(nahrazující B7-0181/2010 a B7-0182/2010):

předložen těmito poslanci:

Daniel Caspary, Laima Liucija Andrikienė a Georgios Papastamkos za skupinu PPE,

Kader Arif a Véronique De Keyser za skupinu S&D,

Niccolò Rinaldi, Metin Kazak a Marielle De Sarnez za skupinu ALDE,

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE,

Robert Sturdy za skupinu ECR,

Helmut Scholz za skupinu GUE/NGL

přijat (P7_TA-PROV(2010)0059)

Vystoupení

Yannick Jadot za skupinu Verts/ALE předložil ústní PN k PN 4, který byl vzat v potaz (takto pozměněný PN 4 byl zamítnut).


7.9. Výroční zpráva o SZBP za rok 2008 (hlasování)

Zpráva o výroční zprávě Rady pro Evropský parlament o hlavních hlediscích a strategických rozhodnutích společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) za rok 2008 předložené Evropskému parlamentu v souladu s částí II oddílem G bodem 43 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 [(2009/2057(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Gabriele Albertini (A7-0023/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 9)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2010)0060)

Vystoupení

Heidi Hautala před hlasováním připomněla pokojné povstání tibetského lidu, ke kterému došlo dne 10. března 2008.

Adrian Severin za skupinu S&D předložil ústní PN k PN 1, který byl vzat v potaz (takto pozměněný PN 1 byl zamítnut).


7.10. Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky (hlasování)

Uplatňování evropské strategie v oblasti bezpečnosti a společné bezpečnostní a obranné politiky [(2009/2198(INI)] - Výbor pro zahraniční věci. Zpravodaj: Arnaud Danjean (A7-0026/2010)

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 10)

NÁVRH USNESENÍ

přijat (P7_TA-PROV(2010)0061)

Vystoupení

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE předložil ústní PN k PN 5, který nebyl vzat v potaz.

Hannes Swoboda za skupinu S&D předložil ústní PN k PN 34, který nebyl vzat v potaz.


7.11. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010, B7-0143/2010, B7-0144/2010 a B7-0147/2010

(potřebná jednoduchá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 11)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0137/2010

(nahrazující B7-0137/2010, B7-0141/2010, B7-0142/2010 a B7-0143/2010):

předložen těmito poslanci:

Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra a Michael Gahler za skupinu PPE,

Hannes Swoboda, Roberto Gualtieri a Adrian Severin za skupinu S&D,

Pino Arlacchi, Annemie Neyts-Uyttebroeck a Andrew Duff za skupinu ALDE,

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

přijat (P7_TA-PROV(2010)0062)

(Návrhy usnesení B7-0144/2010 a B7-0147/2010 se neberou v potaz.)


8. Vysvětlení hlasování

Písemná vysvětlení hlasování:

Vysvětlení hlasování podaná písemně se zahrnou do doslovného záznamu z tohoto zasedání podle článku 170 jednacího řádu.

Ústní vysvětlení hlasování:

Zpráva Klaus-Heiner Lehne - A7-0011/2010
Viktor Uspaskich, Peter Jahr, Tiziano Motti, Marian Harkin a Vito Bonsignore

EU 2020 – Opatření v návaznosti na neformální zasedání Evropské rady dne 11. února 2010 - RC-B7-0151/2010
Philippe Lamberts za skupinu Verts/ALE, Ramona Nicole Mănescu, Petru Constantin Luhan, Georgios Papanikolaou, Viktor Uspaskich, Nikolaos Chountis, Filip Kaczmarek, Vito Bonsignore, Ryszard Czarnecki, Zoltán Balczó a Inés Ayala Sender

Provádění doporučení obsažených v Goldstonově zprávě o Izraeli a Palestině - RC-B7-0136/2010
Ramona Nicole Mănescu, Alajos Mészáros, Krisztina Morvai, Peter van Dalen, Hannu Takkula, Ryszard Czarnecki, Daniel Hannan a Alexander Graf Lambsdorff

Situace občanské společnosti a národnostních menšin v Bělorusku - RC-B7-0134/2010
Miroslav Mikolášik, Jarosław Kalinowski, Filip Kaczmarek, Laima Liucija Andrikienė, Hannu Takkula, Daniel Hannan a Bruno Gollnisch;

Daně z finančních transakcí - B7-0133/2010
Kay Swinburne za skupinu ECR, Joe Higgins, Mario Borghezio, Daniel Hannan a Syed Kamall;

Jednotná oblast pro platby v eurech - B7-0132/2010
Jaroslav Paška

Obchodní dohoda o boji proti padělání (ACTA) - RC-B7-0154/2010
Jarosław Kalinowski, Marian Harkin, Syed Kamall a Jaroslav Paška

Nařízení o uplatňování systému všeobecných celních preferencí - RC-B7-0181/2010
Syed Kamall a Daniel Hannan

Zpráva Gabriele Albertini - A7-0023/2010
Alfredo Antoniozzi a Nicole Sinclaire

Zpráva Arnaud Danjean - A7-0026/2010
Alfredo Antoniozzi a Nikolaos Chountis


9. Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat

Opravy hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat jsou uvedeny na stránkách „Séance en direct“, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)“. V tištěné formě jsou součástí přílohy „Výsledky jmenovitého hlasování“.

Elektronická forma na internetových stránkách Europarl bude pravidelně aktualizována po dobu nejvýše dvou týdnů po dni, kdy se konalo hlasování.

Po uplynutí této lhůty bude seznam oprav hlasování a sdělení o úmyslu hlasovat uzavřen tak, aby mohl být přeložen a zveřejněn v Úředním věstníku.


(Denní zasedání, které bylo přerušeno v 13:55, pokračovalo v 15:00.)

PŘEDSEDNICTVÍ: Pál SCHMITT
místopředseda

10. Schválení zápisu z předchozího denního zasedání

Zápis z předchozího denního zasedání byl schválen.


11. Politika EU týkající se Arktidy (rozprava)

Prohlášení vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a místopředsedkyně Komise: Politika EU týkající se Arktidy

Catherine Ashton (místopředsedkyně Komise a vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku) učinila prohlášení.

Vystoupili: Michael Gahler za skupinu PPE, Liisa Jaakonsaari za skupinu S&D, Diana Wallis za skupinu ALDE, Satu Hassi za skupinu Verts/ALE, Charles Tannock za skupinu ECR, Søren Bo Søndergaard za skupinu GUE/NGL, Timo Soini za skupinu EFD, Diane Dodds nezařazená, Jarosław Leszek Wałęsa a Kriton Arsenis.

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně

Vystoupili: Pat the Cope Gallagher, Reinhard Bütikofer, Anna Rosbach, Nick Griffin, Anna Ibrisagic, Zigmantas Balčytis, Kristiina Ojuland, Indrek Tarand, William (The Earl of) Dartmouth, Sari Essayah, Herbert Reul, Andrzej Grzyb, Cristian Dan Preda, Zuzana Roithová, Bendt Bendtsen a Thomas Ulmer.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Riikka Manner, Gerard Batten, Andreas Mölzer, Birgit Schnieber-Jastram, Marian-Jean Marinescu a John Bufton.

Vystoupila Catherine Ashton.

Rozprava byla ukončena.


12. Kuba (rozprava)

Prohlášení Rady a Komise: Kuba

Diego López Garrido (úřadující předseda Rady) a Andris Piebalgs (člen Komise) učinili prohlášení.

Vystoupili: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra za skupinu PPE, Luis Yáñez-Barnuevo García za skupinu S&D, Renate Weber za skupinu ALDE, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Edvard Kožušník za skupinu ECR, Willy Meyer za skupinu GUE/NGL, a Andreas Mölzer nezařazený.

PŘEDSEDNICTVÍ: Isabelle DURANT
místopředsedkyně

Vystoupili: Jarosław Leszek Wałęsa, Emine Bozkurt, Izaskun Bilbao Barandica, Tomasz Piotr Poręba, Ilda Figueiredo, Bogusław Sonik, Richard Howitt, Louis Michel, Marek Henryk Migalski, Jiří Maštálka, Mario Mauro, María Muñiz De Urquiza, Ramon Tremosa i Balcells, Francisco José Millán Mon, Antonio Masip Hidalgo a Fiorello Provera.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Michael Gahler, João Ferreira, Antonio López-Istúriz White, Gesine Meissner, Franz Obermayr, Alf Svensson, Anna Záborská a Angelika Werthmann.

Vystoupili: Diego López Garrido a Andris Piebalgs.

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Francisco José Millán Mon a Bogusław Sonik za skupinu PPE o situaci politických vězňů a vězňů svědomí na Kubě (B7-0169/2010);

- Fiorello Provera a Lorenzo Fontana za skupinu EFD o Kubě (B7-0170/2010);

- Adrian Severin, Luis Yáñez-Barnuevo García a Emine Bozkurt za skupinu S&D o vězních svědomí na Kubě (B7-0174/2010);

- Renate Weber a Izaskun Bilbao Barandica za skupinu ALDE o Kubě (B7-0175/2010);

- Charles Tannock, Edvard Kožušník, Jacek Olgierd Kurski, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Ryszard Czarnecki za skupinu ECR o Kubě a případu Orlanda Zapaty Tamaya (B7-0176/2010);

- Willy Meyer, Jacky Hénin, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Sabine Lösing a Jürgen Klute za skupinu GUE/NGL o smrti Orlanda Zapaty Tamaya na Kubě (B7-0177/2010);

- Franziska Katharina Brantner a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o smrti Orlanda Zapaty Tamaya na Kubě (B7-0178/2010).

Rozprava byla ukončena.

Hlasování: bod 8.1 zápisu ze dne 11.3.2010.

(Denní zasedání bylo přerušeno v 17:25 před dobou vyhrazenou pro otázky a pokračovalo v 18:00)

PŘEDSEDNICTVÍ: Diana WALLIS
místopředsedkyně


13. Doba vyhrazená pro otázky (Rada)

Parlament projednal řadu otázek Radě (B7-0017/2010).

Otázka 1 (Georgios Papanikolaou): Spolupráce EU s Tureckem v oblasti nedovoleného přistěhovalectví.

Otázka a doplňující otázky: Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis a Roger Helmer. Odpověď: Diego López Garrido (úřadující předseda Rady).

Otázka 2 (Marian Harkin): Domácí násilí.

Otázka a doplňující otázky: Marian Harkin, David Martin a Andreas Mölzer. Odpověď: Diego López Garrido.

Otázka 3 (Bernd Posselt): Strategie pro Podunají.

Otázka a doplňující otázky: Bernd Posselt, Paul Rübig a Silvia-Adriana Ţicău. Odpověď: Diego López Garrido.

Otázka 4 (Konstantinos Poupakis): Evropský sociální model a boj proti chudobě.
Otázka 5 (Liam Aylward): Evropský rok boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Otázky a doplňující otázky: Konstantinos Poupakis, Liam Aylward, Vicky Ford, Ádám Kósa, Robert Atkins a Daniel Hannan. Odpověď: Diego López Garrido.

Otázka 6 byla vzata zpět.

Otázka 7 (Justas Vincas Paleckis): Vízový režim mezi Evropskou unií a Ruskem.
Otázka 8 (Laima Liucija Andrikienė): Vztahy EU-Rusko: program španělského předsednictví.

Otázky a doplňující otázky: Bernd Posselt, Bogusław Sonik a Janusz Władysław Zemke. Odpověď: Diego López Garrido.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky Radě skončila.


14. Členství ve výborech a delegacích

Předseda obdržel od skupin PPE a S&D následující žádosti o jmenování:

výbor PECH:
Werner Kuhn, kterým je nahrazen Vito Bonsignore

výbor AFCO:
Constance Le Grip
David Martin, kterým je nahrazen John Attard-Montalto

delegace pro vztahy se zeměmi jižní Asie
Constance Le Grip

delegace v Parlamentním shromáždění EU-Středomoří
Vito Bonsignore, kterým je nahrazena Ingeborg Gräßle.

Pokud do schválení zápisu z tohoto dílčího zasedání nebudou předloženy žádné námitky, budou tato jmenování považována za schválená.


15. Prováděcí opatření (článek 88 jednacího řádu)

Parlamentu byly předloženy následující návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou:

- Návrh nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro některé pesticidy v některých produktech a na jejich povrchu (D006810/03 - 2010/2587(RPS) - lhůta: 02/05/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nařízení Komise (EU) č. …/… ze dne […], kterým se provádí čl. 10 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/16/ES, pokud jde o výkon státu vlajky (D006896/02 - 2010/2577(RPS) - lhůta: 23/05/2010)

předáno

příslušný výbor :

TRAN

- Návrh nařízení Komise ze dne […], kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě (D007327/03 - 2010/2590(RPS) - lhůta: 02/06/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Rozhodnutí Komise ze dne […], kterým se stanoví kritéria a opatření pro financování komerčních demonstračních projektů, jež jsou zaměřeny na zachycování a geologické ukládání CO2, která nepoškozují životní prostředí, a financování demonstračních projektů inovativních technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie v rámci systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství, jak je stanoveno směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES (D007721/02 - 2010/2582(RPS) - lhůta: 25/05/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

stanovisko :

ITRE

- Návrh rozhodnutí Komise ze dne […], kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (D008240/01 - 2010/2606(RPS) - lhůta: 04/06/2010)

předáno

příslušný výbor :

ITRE

- Návrh směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin (D008362/02 - 2010/2589(RPS) - lhůta: 02/06/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Návrh směrnice Komise ze dne […], kterým se mění směrnice 2008/60/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu náhradních sladidel (D008400/02 - 2010/2608(RPS) - lhůta: 05/06/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nařízení Komise ze dne […] o schválení zjednodušeného nástroje vytvořeného Evropskou organizací pro bezpečnost letového provozu (Eurocontrol) pro odhad spotřeby paliva některých provozovatelů letadel s nízkými emisemi (D008414/02 - 2010/2586(RPS) - lhůta: 02/06/2010)

předáno

příslušný výbor :

ENVI

- Nařízení Komise (EU) ze dne […], které se týká požadavků pro schvalování typu systémů odmrazování a odmlžování čelního skla některých motorových vozidel a kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti (D008417/02 - 2010/2607(RPS) - lhůta: 04/06/2010)

předáno

příslušný výbor :

IMCO


16. Pořad jednání příštího denního zasedání

Pořad jednání na další den byl schválen (dokument „Pořad jednání“ PE 439.651/OJJE).


17. Ukončení denního zasedání

Denní zasedání skončilo v 19:20.

Klaus Welle

Rainer Wieland

generální tajemník

místopředseda


PREZENČNÍ LISTINA

Podpisy:

Áder, Agnew, Albertini, Albrecht, Alfano, Alfonsi, Alvarez, Alvaro, Alves, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arif, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Balčytis, Balczó, Baldassarre, Balz, Balzani, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Baudis, Bauer, Bearder, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Berès, Berlinguer, Berman, Besset, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Blinkevičiūtė, Bodu, Böge, Bonsignore, Bontes, Borghezio, Borys, Boştinaru, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Brepoels, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Busuttil, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Cancian, Canfin, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Chatzimarkakis, Chichester, Chountis, Christensen, Claeys, Coelho, Cofferati, Cohn-Bendit, Collino, Colman, Comi, Cornelissen, Correia De Campos, Cortés Lastra, Silvia Costa, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, de Brún, De Castro, Dehaene, Delli, Delvaux, de Magistris, De Rossa, De Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, Ek, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Elisa Ferreira, João Ferreira, Fidanza, Figueiredo, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Gahler, Gallagher, Gallo, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grech, Grelier, Greze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Gruny, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Győri, Hadjigeorgiou, Häfner, Haglund, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Harms, Hassi, Haug, Häusling, Hautala, Jiří Havel, Hedh, Helmer, Hénin, Hennis-Plasschaert, Herczog, Hibner, Jim Higgins, Joe Higgins, Nadja Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Howitt, Danuta Maria Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Iotova, Itälä, Iturgaiz Angulo, Ivan, Ivanova, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jáuregui Atondo, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jordan Cizelj, Jørgensen, Junqueras Vies, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kasoulides, Kastler, Kazak, Tunne Kelam, Keller, Alan Kelly, Seán Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Lambrinidis, Lambsdorff, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lechner, Le Foll, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lynne, Lyon, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Madlener, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Manner, Marcinkiewicz, Marinescu, David Martin, Hans-Peter Martin, Masip Hidalgo, Maštálka, Matera, Mathieu, Matias, Mato Adrover, Matula, Mauro, Mavronikolas, Mayer, Mayor Oreja, Mazzoni, Meissner, Melo, Méndez de Vigo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mirsky, Mitchell, Mölzer, Moraes, Moreira, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Muñiz De Urquiza, Muscardini, Nattrass, Nedelcheva, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Oomen-Ruijten, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Panayotov, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Papastamkos, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peillon, Perello Rodriguez, Alojz Peterle, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pittella, Plumb, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Portas, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Ranner, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Remek, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salatto, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sartori, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Werner Schulz, Schwab, Scicluna, Scotta', Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Soini, Søndergaard, Sonik, Sosa Wagner, Soullie, Speroni, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Sterckx, Stevenson, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Dimitar Stoyanov, Emil Stoyanov, Strasser, Strejček, Striffler, Sturdy, Surján, Susta, Alf Svensson, Eva-Britt Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Teixeira, Thaler, Thein, Theocharous, Theurer, Thomsen, Thun Und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Tremopoulos, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Vălean, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Vlasák, Voss, Jarosław Leszek Wałęsa, Wallis, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Hermann Winkler, Iuliu Winkler, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zanicchi, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zimmer, Ziobro, Zver, Zwiefka

Právní upozornění - Ochrana soukromí